Dialogové okno Přidat web umožňuje přidat nový web na daný webový server. Weby obsahují vazby, které sestávají z čísla portu, adresy IP a volitelně také z názvů hostitele.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvkuPopis

Název webu

Zadejte popisný název webu. Popisný název se zobrazuje ve stromu modulu Správce služby IIS a lze jej později změnit, chcete-li daný web přejmenovat.

Poznámka

Název webu musí být jedinečný, protože na webovém serveru služby IIS 7 nemůže existovat několik webů se stejným názvem.

Fond aplikací

Zobrazuje vybraný fond aplikací pro daný web. Zadáte-li název webu, vytvoří se nový fond aplikací s názvem shodným s názvem webu (maximálně 64 znaků). Fond aplikací bude nakonfigurován tak, aby ve výchozím nastavení používal rozhraní .NET Framework verze 2.0 a režim integrovaných kanálů. Nastavení tohoto fondu aplikací můžete později upravovat nebo můžete pro web vybrat jiný fond aplikací.

Vybrat

Otevře dialogové okno Vybrat fond aplikací, v němž můžete vybrat fond aplikací, ve kterém bude web spuštěn.

Fyzická cesta

Zadejte fyzickou cestu k umístění, v němž je uložen obsah webu. Obsah může být uložen v místním počítači, ve vzdáleném adresáři nebo ve sdílené složce. Pokud je obsah uložen v místním počítači, zadejte fyzickou cestu, například C:\Obsah. Pokud je obsah uložen ve vzdálené sdílené složce, zadejte cestu UNC (Universal Naming Convention), například \\Server\sdílená_složka.

V případě potřeby můžete kliknout na položku Připojit jako a zadat pověření pro připojení k fyzické cestě. Pokud nezadáte pověření, webový server použije předávací ověřování. Přístup k obsahu tedy bude umožněn pomocí identity uživatele aplikace a přístup ke konfiguračním souborům bude umožněn pomocí identity fondu aplikací.

Otevře dialogové okno Vyhledat složku, ve kterém můžete vybrat fyzické umístění obsahu webu.

Připojit jako

Otevře dialogové okno Připojit jako, v němž lze vybrat způsob připojení k cestě, kterou jste zadali do pole Fyzická cesta. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Uživatel aplikace (předávací ověřování).

Test nastavení

Otevře dialogové okno Test nastavení, ve kterém lze zobrazit seznam výsledků testu za účelem hodnocení, zda jsou nastavení cesty platná.

Typ

Vyberte položku HTTP, pokud má web podporovat vazbu HTTP, nebo položku HTTPS, pokud má web pracovat s vazbou SSL (Secure Sockets Layer).

Adresa IP

Vyberte adresu IP v seznamu Adresa IP nebo zadejte adresu IP, která bude sloužit uživatelům pro přístup k danému webu.

Poznámka

Znak procenta (%) není platným znakem v adresách IP. Zadáte-li adresu IPv6 obsahující tento znak, nebude služba WAS (Aktivační služba procesů systému Windows) moci z důvodu neplatné vazby spustit web. Posledním znakem místní adresy IPv6 v rámci propojení je například znak %8. Zkopírujete-li tuto adresu z příkazu ipconfig v příkazovém řádku a vložíte ji do pole Adresa IP v modulu Správce služby IIS, odstraňte z IP adresy znak %8.

Jestliže zaškrtnete políčko Všechny nepřiřazené, bude tento web odpovídat na požadavky pro všechny adresy IP na daném portu a v nepovinném názvu hostitele, které zadáte pro tento web. Výjimku tvoří případ, kdy vazbu na stejný port s odlišnou adresou IP obsahuje jiný web.

Výchozí vazba webu má například nastavený parametr Adresa IP na hodnotu Všechny nepřiřazené, Port má hodnotu 80 a nejsou nastaveny žádné názvy hostitele. Pokud server obsahuje druhý web s názvem Contoso a vazbu, která určuje adresu IP 172.30.189.179 na portu 80, a neobsahuje žádný název hostitele, bude web Contoso získávat požadavky HTTP na portu 80 na adrese IP 172.30.189.179 a výchozí web bude nadále přijímat požadavky HTTP na portu 80 pro všechny ostatní adresy IP s výjimkou adresy 172.30.189.179.

Port

Typ portu, na kterém musí ovladač HTTP.sys naslouchat požadavkům odesílaným na tento web. Pokud v rozevíracím seznamu Typ vyberete položku HTTP, má výchozí port číslo 80. Jestliže v rozevíracím seznamu vyberete položku HTTPS, výchozím portem je port 443. V případě, že zadáte jiný než výchozí port, klienti musí zadat toto číslo portu v požadavcích na server, jinak se k webu nepřipojí.

Název hostitele

Název hostitele zadejte v případě, že chcete přiřadit jeden nebo více názvů hostitele (tzv. názvy domén) jednomu počítači, který používá jednu adresu IP. Pokud zadáte název hostitele, musí klienti k webu přistupovat pomocí názvu hostitele, nikoli pomocí adresy IP.

Pokud je web k dispozici na Internetu, zadejte název domény webu v takové podobě, v jaké jej budou zadávat uživatelé do prohlížeče, například www.contoso.com. Pokud má web více názvů domén, například www.contoso.com a contoso.com, je nutné vytvořit samostatné vazby pro každý název hostitele.

Pokud je web k dispozici na intranetu, není nutné uvádět název hostitele, pokud budou uživatelé zadávat v prohlížeči název serveru (například http://název_serveru). Je-li však server DNS ve vašem prostředí nakonfigurovaný tak, aby ukládal další názvy pro daný webový server, můžete vytvořit samostatné vazby pro všechny názvy hostitele, a zajistit tak možnost použití dalších názvů uložených na serveru DNS.

Poznámka

Název hostitele, který pro web nakonfigurujete, se v souborech protokolu může zobrazit odlišně, protože ovladač HTTP.sys uvádí v protokolu názvy hostitele kódované ve formátu punycode.

Certifikát SSL

Vyberte certifikát, který má web používat pro připojení SSL. Seznam Certifikát SSL je k dispozici pouze v případě, že v seznamu Typ vyberete položku HTTPS.

Poznámka

Chcete-li přidat nebo konfigurovat certifikáty serveru, použijte funkci Certifikáty serveru v modulu Správce služby IIS.

Zobrazit

Otevře dialogové okno Certifikát, ve kterém jsou uvedeny informace o certifikátu vybraném v seznamu Certifikát SSL. Tlačítko Zobrazit je k dispozici pouze v případě, že v seznamu Typ vyberete položku HTTPS a vyberete certifikát v seznamu Certifikát SSL.

Spustit web ihned

Tuto možnost vyberte, chcete-li web spustit okamžitě po vytvoření. Web po spuštění naslouchá požadavkům. Je-li po vytvoření webu nutné provést další změny konfigurace, například změny ověřování nebo autorizace, bude pravděpodobně vhodné spuštění webu odložit.

Poznámka

Pokud zadáte neplatnou vazbu, bude web vytvořen, ale bude možné jej spustit až po zadání správné vazby.

Další odkazy


Obsah