Na kartě Upřesnění můžete zobrazit a nastavit dodatečné inicializační vlastnosti pro svá data.

Karta Upřesnění v dialogovém okně Vlastnosti Data Link je specifická pro konkrétního zprostředkovatele a zobrazuje pouze inicializační vlastnosti požadované vybraným zprostředkovatelem OLE DB. Další informace o upřesňujících inicializačních vlastnostech naleznete v dokumentaci dodané s příslušným zprostředkovatelem OLE DB.

Následující tabulka popisuje většinu možností inicializace.

Možnost Popis

Úroveň zosobnění

Úroveň zosobnění, kterou server smí použít, když zosobňuje klienta. Tato vlastnost se týká pouze síťových připojení jiných než připojení RPC (Remote Procedure Call). Tyto úrovně zosobnění jsou podobné úrovním, které jsou poskytovány protokolem RPC. Hodnoty pro tuto vlastnost odpovídají přímo úrovním zosobnění, které mohou být zadány pro ověřená připojení RPC, ale lze je použít pro jiná připojení než ověřená připojení RPC. Vyberte z následujících úrovní:

 • Anonymní – Klient je pro server anonymní. Proces serveru nemůže získat identifikační informace klienta a nemůže klienta zosobnit.
 • Delegovat – Proces serveru může zosobnit kontext zabezpečení klienta při jednání jménem klienta. Proces serveru může při jednání jménem klienta rovněž provádět odchozí volání na jiné servery.
 • Identifikovat – Server může získat identitu klienta. Proces serveru může zosobnit klienta pro účel kontroly pomocí seznamu řízení přístupu, ale nemůže přistupovat k systémovým objektům jako klient.
 • Zosobnit – Proces serveru může zosobnit kontext zabezpečení klienta při jednání jménem klienta. Tyto informace jsou získány při navazování připojení, ne při každém volání.

Úroveň ochrany

Úroveň ochrany dat odesílaných mezi klientem a serverem. Tato vlastnost se týká pouze síťových připojení jiných než připojení RPC (Remote Procedure Call). Tyto úrovně ochrany jsou podobné úrovním, které jsou poskytovány protokolem RPC. Hodnoty pro tuto vlastnost odpovídají přímo úrovním ochrany, které mohou být zadány pro ověřená připojení RPC, ale lze je použít pro jiná připojení než ověřená připojení RPC. Vyberte z následujících úrovní:

 • Volání – Ověří zdroj dat na začátku každého požadavku klienta na server.
 • Připojení – Ověřování proběhne pouze v okamžiku, kdy klient naváže připojení k serveru.
 • Žádné – Neprovádí se žádné ověřování dat odesílaných na server.
 • Paket – Ověřuje, zda všechna přijatá data pocházejí od klienta.
 • Integrita paketu – Ověřuje, zda všechna přijatá data pocházejí od klienta a zda během přenosu nebyla data nijak pozměněna.
 • Utajení paketu – Ověřuje, zda všechna přijatá data pocházejí od klienta a zda během přenosu nebyla data nijak pozměněna, a chrání soukromí dat šifrováním.

Časový limit připojení

Určuje dobu (v sekundách), po jakou zprostředkovatel OLE DB čeká na dokončení inicializace. Když vyprší časový limit inicializace, je vrácena chyba a připojení se nevytvoří.

Přístupová oprávnění

Vyberte jedno nebo více z následujících oprávnění:

 • Čtení – Jen pro čtení
 • Čtení/zápis – Pro čtení i zápis
 • Neodmítat žádné sdílení – Ostatním uživatelům nelze odepřít přístup pro čtení ani přístup pro zápis.
 • Odmítat sdílení pro čtení – Brání jiným uživatelům otevřít v režimu pro čtení.
 • Odmítat sdílení pro zápis – Brání jiným uživatelům otevřít v režimu pro zápis.
 • Výhradní sdílení – Brání jiným uživatelům otevřít v režimu pro čtení a zápis.
 • Zápis – Jen pro zápis

Poznámky

Poznámka:
Další informace o inicializaci datových spojení naleznete na webu MSDN na stránce Data Link API Overview (Přehled rozhraní API datových spojení).