Informace obsažené v tomto dokumentu, včetně adres URL a dalších odkazů na web v Internetu, se mohou bez předchozího upozornění měnit. Není-li uvedeno jinak, jsou názvy společností, organizací, produktů nebo domén, e-mailové adresy, loga, lidé, místa a události popisované ve zde uvedených příkladech smyšlené. Není zamýšlena žádná souvislost s libovolným skutečným názvem společnosti, organizace, produktu nebo domény, e-mailovou adresou, logem, osobou, místem nebo událostí, ani ji nelze dovozovat. Odpovědností uživatele je postupovat v souladu se všemi příslušnými zákony o autorských právech. Aniž by byla omezena práva vyplývající z autorských práv, nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována, uložena nebo zavedena do systému vyhledávání nebo v libovolné podobně, libovolnými prostředky (elektronickými a mechanickými, fotokopírováním, nahráváním či jinak) či za jakýmkoli účelem přenášena bez výslovného písemného svolení od společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, žádosti o patenty, ochranné známky, autorská práva nebo další práva k duševnímu vlastnictví týkající se obsahu tohoto dokumentu. Kromě případů výslovného uvedení v libovolné licenční smlouvě od společnosti Microsoft neposkytuje žádné ustanovení v tomto dokumentu žádnou licenci na tyto patenty, ochranné známky, autorská práva nebo další duševní vlastnictví.

© 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows a Windows NT jsou ochranné známky společností skupiny Microsoft.

Všechny ostatní ochranné známky jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků těchto ochranných známek.