Όταν πραγματοποιείτε εγκατάσταση μιας συσκευής Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, τα Windows αυτομάτως ρυθμίζουν τη συσκευή, ώστε να λειτουργεί σωστά με τις άλλες συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ως μέρος αυτής της διεργασίας ρύθμισης παραμέτρων, τα Windows αναθέτουν ένα μοναδικό σύνολο πόρων συστήματος στη συσκευή που εγκαθιστάτε. Οι πόροι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Αριθμοί σειράς αίτησης διακοπής (IRQ)

  • Κανάλια άμεσης πρόσβασης μνήμης (DMA)

  • Διευθύνσεις θύρας εισόδου/εξόδου (I/O)

  • Περιοχές διεύθυνσης μνήμης

Για τους ορισμούς αυτών των όρων, ανατρέξτε στο Γλωσσάρι για τη Διαχείριση Συσκευών.

Κάθε πόρος που εκχωρείτε στη συσκευή σας πρέπει να είναι μοναδικός, διαφορετικά η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Για συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, τα Windows ρυθμίζουν σωστά αυτούς τους πόρους αυτομάτως. Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε συσκευές με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Συσκευών.

Γενικώς, καλό είναι να αποφεύγετε τη μη αυτόματη αλλαγή ρυθμίσεων πόρων, γιατί έτσι οι ρυθμίσεις γίνονται μόνιμες και ύστερα τα Windows διαθέτουν μικρότερη ευελιξία κατά την κατανομή πόρων σε άλλες συσκευές. Εάν μονιμοποιηθούν πολλοί πόροι, τα Windows ίσως να μην μπορούν να εγκαταστήσουν νέες συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας.

Σε κάποιες περιπτώσεις, δύο συσκευές απαιτούν τους ίδιους πόρους, με αποτέλεσμα διένεξη συσκευών. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των πόρων με μη αυτόματο τρόπο, ώστε να εξασφαλίσετε ότι κάθε ρύθμιση είναι μοναδική. Ωστόσο, κάποιοι πόροι όπως διακοπές σε συσκευές PCI μπορεί να είναι κοινόχρηστοι, ανάλογα με τα προγράμματα οδήγησης και τον υπολογιστή.

Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που εγκαθιστάτε, ίσως να πρέπει να πραγματοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Όταν εγκαθιστάτε μια συσκευή χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, τα Windows δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτομάτως τις ρυθμίσεις πόρων για τη συσκευή. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τη συσκευή σας.

Προσοχή

Η λανθασμένη αλλαγή ρυθμίσεων πόρων μπορεί να απενεργοποιήσει το υλικό σας και να προκαλέσει δυσλειτουργία ή αδυναμία λειτουργίας του υπολογιστή σας. Αλλάζετε τις ρυθμίσεις πόρων μόνο εάν είστε βέβαιοι ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν έρχονται σε διένεξη με άλλο υλικό ή εάν ο κατασκευαστής του υλικού έχει προμηθεύσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις πόρων για μια συσκευή.


Πίνακας περιεχομένων