Οι όροι που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την τεκμηρίωση για την εγκατάσταση και διαχείριση συσκευών. Στο πλαίσιο της διαχείρισης συσκευών, οι όροι αυτοί κάποιες φορές έχουν ειδική έννοια.

συσκευή
Οποιοδήποτε τμήμα εξοπλισμού που μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο ή σε έναν υπολογιστή, όπως για παράδειγμα, ένας εκτυπωτής, ένα joystick, ένας προσαρμογέας ή μια κάρτα μόντεμ ή οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή συσκευή. Μια συσκευή απαιτεί πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για να λειτουργήσει στα Windows.

διένεξη συσκευών
Διένεξη που προκύπτει όταν οι ίδιοι πόροι συστήματος έχουν κατανεμηθεί σε δύο ή περισσότερες συσκευές. Οι πόροι συστήματος περιλαμβάνουν σειρές αίτησης διακοπής (IRQ), κανάλια άμεσης προσπέλασης μνήμης (DMA), θύρες εισόδου/εξόδου (I/O) και διευθύνσεις μνήμης.

πρόγραμμα οδήγησης συσκευής
Λογισμικό που επιτρέπει στα Windows να επικοινωνούν με μια συγκεκριμένη συσκευή υλικού. Προκειμένου τα Windows να χρησιμοποιήσουν νέο υλικό, πρέπει να εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευών.

πακέτο προγράμματος οδήγησης συσκευής
Τα αρχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος οδήγησης συσκευής. Ένα πακέτο προγράμματος οδήγησης συσκευής μπορεί να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα εγκατάστασης, ένα αρχείο .inf και ένα αρχείο καταλόγου ασφαλείας, επιπλέον των ίδιων των αρχείων του προγράμματος οδήγησης συσκευής.

απενεργοποίηση
Για να καταστεί μια συσκευή μη λειτουργική. Για παράδειγμα, εάν απενεργοποιήσετε μια συσκευή σε ρύθμιση παραμέτρων υλικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί αυτή τη ρύθμιση παραμέτρων υλικού. Η απενεργοποίηση μιας συσκευής απελευθερώνει τους πόρους που είχαν κατανεμηθεί στη συσκευή.

άμεση προσπέλαση μνήμης (DMA)
Προσπέλαση μνήμης που δεν περιλαμβάνει τον μικροεπεξεργαστή. Η DMA συχνά χρησιμοποιείται για απευθείας μεταφορά δεδομένων μεταξύ μνήμης και κάποιας περιφερειακής συσκευής, όπως μια μονάδα δίσκου.

αγκύρωση φορητού
Για τη σύνδεση ενός φορητού υπολογιστή σε σταθμό αγκύρωσης.

χώρος αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης (ή προστατευόμενος χώρος αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης)
Μια ασφαλής περιοχή του υπολογιστή, στην οποία τα Windows τοποθετούν τα πακέτα εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης πριν γίνουν λειτουργικά. Πρέπει να γίνεται προεργασία εγκατάστασης όλων των προγραμμάτων οδήγησης πριν την τοποθέτησή τους στον χώρο αποθήκευσης στο πλαίσιο της διεργασίας εγκατάστασης.

ενεργοποίηση
Για να καταστεί μια συσκευή λειτουργική. Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργοποιημένη μια συσκευή στις ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού, η συσκευή είναι διαθέσιμη προς χρήση όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιεί αυτές τις ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού.

ρύθμιση παραμέτρων υλικού
Ρυθμίσεις πόρων που έχουν κατανεμηθεί για συγκεκριμένη συσκευή. Κάθε συσκευή στον υπολογιστή σας διαθέτει ρυθμίσεις παραμέτρων υλικού, οι οποίες μπορεί να αποτελούνται από σειρές IRQ, DMA, θύρα I/O ή ρυθμίσεις διεύθυνσης μνήμης.

θύρα εισόδου/εξόδου (I/O)
Κανάλι μέσω του οποίου μεταφέρονται δεδομένα ανάμεσα σε μια συσκευή και το μικροεπεξεργαστή. Η θύρα εμφανίζεται στο μικροεπεξεργαστή ως μία ή περισσότερες διευθύνσεις μνήμης τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει για να λάβει ή να στείλει δεδομένα.

εγκατάσταση
Όταν αναφερόμαστε σε υλικό, αφορά τη φυσική σύνδεση της συσκευής στον υπολογιστή σας, τη φόρτωση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή σας και τη ρύθμιση ιδιοτήτων συσκευής και ρυθμίσεις.

διακοπή
Αίτηση για προσοχή από τον επεξεργαστή. Όταν ο επεξεργαστής λαμβάνει διακοπή, αναστέλλει τις τρέχουσες λειτουργίες του, αποθηκεύει την κατάσταση της εργασίας του και μεταφέρει τον έλεγχο σε μια ειδική ρουτίνα που είναι γνωστή ως πρόγραμμα χειρισμού διακοπών, το οποίο περιέχει τις οδηγίες για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κατάστασης που προκάλεσε τη διακοπή.

αίτηση διακοπής (IRQ)
Σήμα που αποστέλλεται μέσω μιας συσκευής, για να προσελκύσει την προσοχή του επεξεργαστή, όταν η συσκευή είναι έτοιμη να δεχτεί ή να στείλει πληροφορίες. Κάθε συσκευή αποστέλλει τις αιτήσεις διακοπής μέσω μιας συγκεκριμένης γραμμής υλικού. Σε κάθε συσκευή πρέπει να αντιστοιχεί ένας μοναδικός αριθμός IRQ.

τοπικός υπολογιστής
Ο υπολογιστής στον οποίο έχετε συνδεθεί ως χρήστης. Γενικότερα, ο τοπικός υπολογιστής είναι ένας υπολογιστής στον οποίο μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση χωρίς να χρησιμοποιείτε γραμμή επικοινωνίας ή συσκευή επικοινωνίας, όπως προσαρμογέας δικτύου ή μόντεμ.

διεύθυνση μνήμης
Τμήμα της μνήμης υπολογιστή που μπορεί να εκχωρηθεί σε μια συσκευή ή να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόγραμμα ή το λειτουργικό σύστημα. Συνήθως στις συσκευές αντιστοιχίζεται μια σειρά από διευθύνσεις μνήμης.

συσκευή χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας
Μια συσκευή, όπως ένας εκτυπωτής, μόντεμ ή ελεγκτής παιχνιδιών που απαιτεί μη αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων των ρυθμίσεων υλικού προτού χρησιμοποιηθεί. Οι συσκευές χωρίς υποστήριξη Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας γίνονται όλο και πιο δυσεύρετες, καθώς οι κατασκευαστές έχουν σταματήσει την παραγωγή τους, αντικαθιστώντας τις με συσκευές Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας. Ο όρος Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία ισχύει για παλαιότερα στοιχεία εξοπλισμού.

περιβάλλον περιφερειακής σύνδεσης (PCI)
Προδιαγραφή που εισήγαγε η Intel Corporation, η οποία ορίζει ένα σύστημα τοπικών διαύλων που επιτρέπουν την εγκατάσταση στον υπολογιστή έως 10 καρτών επέκτασης συμβατών με PCI.

Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία
Ένα σύνολο προδιαγραφών που έχει αναπτυχθεί από την Intel Corporation, το οποίο επιτρέπει σε έναν υπολογιστή να εντοπίζει και να ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους μιας συσκευής και να εγκαθιστά τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης συσκευών.

θύρα
Ένα σημείο σύνδεσης στον υπολογιστή σας, όπου μπορείτε να συνδέσετε συσκευές που μεταβιβάζουν δεδομένα μέσα και έξω από έναν υπολογιστή.

απομακρυσμένος υπολογιστής
Ένας υπολογιστής στον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση χρησιμοποιώντας μόνο μια γραμμή επικοινωνίας ή μια συσκευή επικοινωνίας, όπως προσαρμογέας δικτύου ή μόντεμ.

πόροι
Γενικά, οποιοδήποτε τμήμα ενός συστήματος υπολογιστών ή δικτύου, όπως μονάδα δίσκου, εκτυπωτής ή μνήμη που μπορεί να εκχωρηθεί σε ένα πρόγραμμα ή διεργασία που εκτελείται.

Στη διαχείριση συσκευών, ένα από τα τέσσερα στοιχεία συστήματος που ελέγχουν τον τρόπο λειτουργίας συσκευών ενός υπολογιστή. Αυτοί οι τέσσερις πόροι συστήματος είναι σειρές αίτησης διακοπής (IRQ), κανάλια άμεσης προσπέλασης μνήμης (DMA), θύρες εισόδου/εξόδου (I/O) και διευθύνσεις μνήμης.

τοποθέτηση
Η διεργασία τοποθέτησης ενός προγράμματος οδήγησης συσκευής σε χώρο αποθήκευσης προγραμμάτων οδήγησης, για την εγκατάστασή του στη συνέχεια. Πρέπει να γίνει προεργασία εγκατάστασης όλων των πακέτων πριν την εγκατάστασή τους. Μόνο ένας λογαριασμός διαχειριστή ή χρήστη με κατάλληλα δικαιώματα μπορεί να τοποθετήσει πρόγραμμα οδήγησης συσκευής στον χώρο αποθήκευσης. Τα Windows ελέγχουν το πρόγραμμα οδήγησης συσκευών για έγκυρη υπογραφή κατά την τοποθέτηση του προγράμματος οδήγησης.

απαγκύρωση
Για την απόσπαση ενός φορητού υπολογιστή από σταθμό αγκύρωσης.

κατάργηση
Όταν αφορά το λογισμικό, είναι η κατάργηση αρχείων προγραμμάτων και φακέλων από τον σκληρό σας δίσκο, καθώς και των σχετικών δεδομένων από το μητρώο, ώστε το λογισμικό να μην είναι πλέον διαθέσιμο.

Όταν αφορά συσκευή, είναι η κατάργηση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης συσκευών από τον σκληρό σας δίσκο και η φυσική αφαίρεση της συσκευής από τον υπολογιστή σας.


Πίνακας περιεχομένων