Το θέμα αυτό παρέχει μια διαδικασία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τους πόρους που χρησιμοποιεί μια συσκευή.

Προσοχή

Η λανθασμένη αλλαγή ρυθμίσεων πόρων μπορεί να απενεργοποιήσει το υλικό σας και να προκαλέσει δυσλειτουργία ή αδυναμία λειτουργίας του υπολογιστή σας. Οι ρυθμίσεις πόρων πρέπει να αλλάζουν μόνο από χρήστες με ειδικές γνώσεις υλικού υπολογιστών και ρυθμίσεων υλικού.

Η συμμετοχή ως μέλος στην τοπική ομάδα Administrators ή αντίστοιχη, αποτελεί ελάχιστη απαίτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πόρων για μια συσκευή
 1. Άνοιγμα της Διαχείρισης Συσκευών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στον τύπο της συσκευής που θέλετε να τροποποιήσετε.

 3. Κάντε διπλό κλικ στον συγκεκριμένο τύπο της συσκευής που θέλετε να αλλάξετε. Εάν η συσκευή διαθέτει ρυθμίσεις πόρων που μπορείτε να αλλάξετε, η καρτέλα Πόροι θα εμφανιστεί στο πλαίσιο διαλόγου.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πόροι και στη συνέχεια καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματη ρύθμιση. Αυτό το πλαίσιο ελέγχου μπορεί να μην είναι διαθέσιμο εάν δεν μπορείτε να εκχωρήσετε συγκεκριμένο πόρο στη συσκευή.

 5. Στην επιλογή Ρύθμιση με βάση, κάντε κλικ στη ρύθμιση υλικού που θέλετε να αλλάξετε.

 6. Στην επιλογή Ρυθμίσεις πόρων, στην περιοχή Τύπος πόρου, κάντε κλικ στον τύπο πόρου που θέλετε να αλλάξετε. Οι επιλογές σας έχουν ως εξής:

  • Άμεση πρόσβαση μνήμης (DMA)

  • Αίτηση διακοπής (IRQ)

  • Θύρα εισόδου/εξόδου (I/O)

  • Διεύθυνση μνήμης

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρύθμισης και στη συνέχεια πληκτρολογήστε μια νέα τιμή για τον τύπο πόρου.

 8. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως και 7 όπως απαιτείται.

Επιπλέον ζητήματα
Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν προκαλούν διένεξη με άλλες συσκευές. Σε περίπτωση διένεξης συσκευών, αυτές εμφανίζονται στην καρτέλα Πόροι, στην περιοχή Λίστα συσκευών σε διένεξη.

 • Η επιλογή Χρήση αυτόματων ρυθμίσεων δεν είναι ενεργοποιημένη για συσκευές που δεν έχουν άλλες ρυθμίσεις που μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Επίσης, δεν είναι ενεργοποιημένη για συσκευές που ελέγχονται από πόρους Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας, και δεν θα πρέπει να τροποποιούνται από τον χρήστη.

 • Θα χρειαστεί να εκχωρήσετε πόρους με μη αυτόματο τρόπο μόνο για κάποιες παλαιότερες συσκευές αρχιτεκτονικής βιομηχανικών προδιαγραφών (ISA) και συστημάτων βασικής εισόδου/εξόδου για Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργία (BIOS). Συνήθως δεν χρειάζεται να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πόρων, καθώς οι πόροι κατανέμονται αυτομάτως από το σύστημα κατά την εγκατάσταση του υλικού.


Πίνακας περιεχομένων