Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Ορισμός συνθηκών ανίχνευσης του Οδηγού Προσθήκη κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων ή Επεξεργασία κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεωνγια να ορίσετε μια συνθήκη ανίχνευσης για έναν κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων. Αυτή η συνθήκη ανίχνευσης επιτρέπει τον εντοπισμό των συμβάντων παρακολούθησης μιας ανεπιτυχούς αίτησης και την καταγραφή αυτών των συμβάντων παρακολούθησης, κατά την εμφάνισή τους, χωρίς να απαιτείται η αναπαραγωγή του σφάλματος.

Εάν καθορίζονται περισσότερες από μία συνθήκες ανίχνευσης, η πρώτη συνθήκη που πληρείται θα δημιουργήσει το αρχείο καταγραφής παρακολούθησης ανεπιτυχούς αίτησης. Για παράδειγμα, εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός κανόνα ανίχνευσης για την καταγραφή αιτήσεων που δημιουργούν τον κωδικό κατάστασης 404 και αιτήσεων που διαρκούν τέσσερα δευτερόλεπτα ή περισσότερο, το αρχείο καταγραφής ανίχνευσης θα δημιουργηθεί μόλις προκύψει η πρώτη από τις παρακάτω συνθήκες:

  • Μια αίτηση δημιουργεί τον κωδικό κατάστασης 404.

  • Μια αίτηση διαρκεί περισσότερο από τέσσερα δευτερόλεπτα.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Κωδικοί κατάστασης

Επιλέξτε αυτό το στοιχείο όταν θέλετε ένα συμβάν παρακολούθησης να καταγράφεται για αποκρίσεις που δημιουργούν τον καθορισμένο κωδικό κατάστασης HTTP (και προαιρετικά έναν κωδικό δευτερεύουσας κατάστασης). Στο αντίστοιχο πλαίσιο, πληκτρολογήστε τον κωδικό ή τους κωδικούς σφάλματος που θέλετε να ανιχνεύσετε. Διαχωρίστε πολλούς κωδικούς κατάστασης χρησιμοποιώντας κόμματα (,) μεταξύ των κωδικών ή πληκτρολογήστε το εύρος των κωδικών κατάστασης χρησιμοποιώντας μια παύλα (-) μεταξύ δύο κωδικών. Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τους κωδικούς κατάστασης χρησιμοποιώντας κωδικούς δευτερεύουσας κατάστασης, όπως 404.2 ή 404.3.

Χρόνος λήψης (σε δευτερόλεπτα)

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε να ανιχνεύσετε συμβάντα που υπερβαίνουν το χρονικό διάστημα που έχει εκχωρηθεί για την ολοκλήρωση της διεργασίας της αίτησης. Στο αντίστοιχο πλαίσιο, πληκτρολογήστε τη μέγιστη χρονική διάρκεια, σε δευτερόλεπτα, που θα χρειαστεί μια αίτηση.

Σοβαρότητα συμβάντος

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε η ανίχνευση των συμβάντων να γίνεται βάσει σοβαρότητας. Στην αντίστοιχη λίστα, επιλέξτε ένα από τα εξής συμβάντα σοβαρότητας στα οποία θέλετε να γίνει ανίχνευση:

  • Σφάλμα: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που αντιμετωπίζουν σφάλμα και δεν μπορούν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται αιτήσεις. Αυτά τα σφάλματα συνήθως δηλώνουν σφάλμα από την πλευρά του διακομιστή.

  • Κρίσιμο σφάλμα: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με ενέργειες που είναι δυνατό να προκαλέσουν τον τερματισμό μιας διεργασίας.

  • Προειδοποίηση: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που αντιμετωπίζουν σφάλμα αλλά μπορούν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται την αίτηση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων