Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Υπηρεσία διαχείρισης για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας διαχείρισης για τη IIS Manager. Η υπηρεσία διαχείρισης επιτρέπει στους διαχειριστές υπολογιστών και τομέων να διαχειρίζονται από απόσταση ένα διακομιστή Web που χρησιμοποιεί τη IIS Manager. Επίσης, η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες που δεν είναι διαχειριστές να διαχειρίζονται τοπικά ή από απόσταση δυνατότητες τοποθεσιών και εφαρμογών που έχουν ανατεθεί και οι οποίες βρίσκονται σε ένα διακομιστή Web που χρησιμοποιεί IIS Manager.

Σημείωση

Μόνο οι διαχειριστές που χρησιμοποιούν τη IIS Manager στον τοπικό υπολογιστή μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της υπηρεσίας διαχείρισης.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ενεργοποίηση απομακρυσμένων συνδέσεων

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, όταν θέλετε να επιτρέπετε στους χρήστες να συνδέονται από απόσταση στο διακομιστή Web χρησιμοποιώντας τη IIS Manager.

Μόνο διαπιστευτήρια των Windows

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν θέλετε να επιτρέπετε μόνο στους χρήστες που διαθέτουν λογαριασμούς Windows να συνδέονται στο διακομιστή Web.

Διαπιστευτήρια των Windows ή διαπιστευτήρια της Διαχείρισης των υπηρεσιών IIS

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν θέλετε να επιτρέπετε στους χρήστες που διαθέτουν είτε λογαριασμούς Windows είτε λογαριασμούς για τη IIS Manager να συνδέονται στο διακομιστή Web.

Διεύθυνση IP

Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια διεύθυνση IPv4 ή IPv6 εάν έχετε μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP την οποία θέλετε να χρησιμοποιούν οι χρήστες όταν συνδέονται στο διακομιστή Web. Όταν δεν θέλετε να προσδιορίσετε μια διεύθυνση IP, επιλέξτε Όλα μη εκχωρημένα.

Θύρα

Πληκτρολογήστε τη θύρα που θέλετε να χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση των χρηστών στο διακομιστή Web. Η προεπιλογή είναι η θύρα 8172.

Πιστοποιητικό SSL

Επιλέξτε το πιστοποιητικό που θέλετε να χρησιμοποιείται για το διακομιστή Web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Πιστοποιητικά διακομιστή εάν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο πιστοποιητικό.

Αιτήσεις καταγραφής σε

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση εάν θέλετε ο διακομιστής Web να καταγράφει πληροφορίες όταν οι αιτούντες προσπαθούν να συνδεθούν στο διακομιστή Web. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τις παραμέτρους του φυσικού καταλόγου στον οποίο ο διακομιστής Web αποθηκεύει τα αρχεία καταγραφής.

Περιορισμοί διευθύνσεων IPv4

Εμφανίζει τους περιορισμούς σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Αποδοχή και Απόρριψη για να προσθέσετε περιορισμούς στη λίστα και επιλέξτε το κουμπί "Διαγραφή" για να διαγράψετε μια επιλεγμένη καταχώρηση από τη λίστα Περιορισμοί διευθύνσεων IPv4.

Σημείωση

Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν ενεργοποιείτε απομακρυσμένες συνδέσεις.

Πρόσβαση για μη καθορισμένα προγράμματα-πελάτες

Επιλέξτε Αποδοχή ή Απόρριψη για να καθορίσετε εάν θα επιτρέπονται ή όχι οι αιτούντες που δεν συμφωνούν με τις καταχωρήσεις στη λίστα Περιορισμοί διευθύνσεων IPv4. Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της υπηρεσίας διαχείρισης, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση για μη καθορισμένα προγράμματα-πελάτες, αλλά δεν προσθέσετε κανόνες αποδοχής στη λίστα Περιορισμοί διευθύνσεων IPv4, τα προγράμματα-πελάτες δεν θα μπορούν να συνδεθούν στο διακομιστή χρησιμοποιώντας τη IIS Manager.

Αποδοχή

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα έτσι, ώστε να επιτρέπονται οι αιτούντες που βασίζονται σε μια διεύθυνση IPv4 ή σε μια περιοχή διευθύνσεων IPv4.

Απόρριψη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης άρνησης από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε έναν κανόνα έτσι, ώστε να μην επιτρέπονται οι αιτούντες που βασίζονται σε μια διεύθυνση IPv4 ή σε μια περιοχή διευθύνσεων IPv4.

Διαγραφή

Διαγράφει την επιλεγμένη καταχώρηση στη λίστα Περιορισμοί διευθύνσεων IPv4.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Επανεκκίνηση

Επανεκκινεί την υπηρεσία διαχείρισης.

Έναρξη

Εκκινεί την υπηρεσία διαχείρισης. Πρέπει να εκκινήσετε την υπηρεσία διαχείρισης για να συνδεθείτε τοπικά σε τοποθεσίες και εφαρμογές. Εάν θέλετε επίσης να επιτρέπονται οι απομακρυσμένες συνδέσεις σε τοποθεσίες και εφαρμογές στο διακομιστή Web, πρέπει επιπλέον να επιτρέπετε τις απομακρυσμένες συνδέσεις.

Διακοπή

Διακόπτει την υπηρεσία διαχείρισης. Όταν η υπηρεσία διαχείρισης διακοπεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για την υπηρεσία διαχείρισης. Ωστόσο, για να είναι δυνατή η αποδοχή των συνδέσεων πρέπει να έχει εκκινηθεί η υπηρεσία.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων