Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Ανάθεση δυνατότητας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κατάστασης ανάθεσης των δυνατοτήτων για τη IIS Manager για τοποθεσίες και εφαρμογές στο διακομιστή Web στα Windows Vista® και Windows Server® 2008. Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της κατάστασης ανάθεσης μιας δυνατότητας από τη IIS Manager, καθορίζετε εάν η σχετική ενότητα ρυθμίσεων της δυνατότητας είναι κλειδωμένη ή ξεκλείδωτη στα αρχεία παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή (ApplicationHost.config και Web.config ρίζας) για το IIS 7. Όταν κλειδώνετε μια δυνατότητα, η ανάγνωση των ρυθμίσεων για αυτήν τη δυνατότητα είναι δυνατή μόνο από το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων επιπέδου διακομιστή και αντιστοίχως η εγγραφή των ρυθμίσεων είναι δυνατή μόνο στο συγκεκριμένο αρχείο. Ωστόσο, μπορείτε να ξεκλειδώσετε μια δυνατότητα εάν θέλετε η ανάγνωση και η εγγραφή των ρυθμίσεων να εκτελείται σε αρχεία ρύθμισης παραμέτρων κατώτερου επιπέδου, όπως στο αρχείο Web.config στην τοποθεσία ή την εφαρμογή σας.

Σημείωση

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της κατάστασης ανάθεσης μιας δυνατότητας στη IIS Manager, ελέγχετε μόνο τις ενότητες ρύθμισης παραμέτρων και τα αντίστοιχα επίπεδα στα οποία οι ρυθμίσεις είναι δυνατό να οριστούν στα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων.

Χρησιμοποιώντας τα αρχεία Web.config για την ανάγνωση και την αποθήκευση των ρυθμίσεων παραμέτρων για οποιεσδήποτε ή όλες τις δυνατότητες στις τοποθεσίες και στις εφαρμογές σας, μπορείτε εύκολα να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Για παράδειγμα, μπορεί να αναπτύξετε μια εφαρμογή σε έναν υπολογιστή ανάπτυξης ή δοκιμής και να καθορίσετε την εγγραφή ορισμένων δυνατοτήτων αυτής της εφαρμογής στο αρχείο Web.config. Αυτό επιτρέπει την εύκολη συγκέντρωση όλου του περιεχομένου της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου ρύθμισης παραμέτρων της, καθώς και τη μεταφορά του σε άλλον υπολογιστή.

Σημαντικό

Εάν αναπτύσσετε μια τοποθεσία ή μια εφαρμογή για περιβάλλον παραγωγής, πρέπει να ρωτήσετε κάποιον διαχειριστή του υπολογιστή παραγωγής εάν οι δυνατότητες που ρυθμίζετε στο αρχείο Web.config της τοποθεσίας ή της εφαρμογής μπορούν να ξεκλειδωθούν στο περιβάλλον παραγωγής. Εάν η δυνατότητα που ρυθμίζετε στο Web.config είναι κλειδωμένη στο περιβάλλον παραγωγής, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα χρόνου εκτέλεσης, επειδή η ρύθμιση παραμέτρων που έχετε επιλέξει δεν είναι έγκυρη.

Στα Windows Server 2008, η Ανάθεση δυνατότητας συνδυάζεται με τις δυνατότητες Χρήστες της Διαχείρισης των υπηρεσιών IIS και Δικαιώματα της Διαχείρισης των υπηρεσιών IIS για να μπορούν οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές να προβάλλουν και να ρυθμίζουν τις παραμέτρους των δυνατοτήτων που έχουν ανατεθεί στις τοποθεσίες ή στις εφαρμογές τους χρησιμοποιώντας τη IIS Manager. Η κατάσταση ανάθεσης μιας δυνατότητας καθορίζει εάν οι χρήστες μπορούν να ρυθμίζουν τις παραμέτρους της δυνατότητας στις τοποθεσίες και τις εφαρμογές τους. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες τη ρύθμιση των παραμέτρων των συμβολοσειρών σύνδεσης δεδομένων, επιλέξτε Συμβολοσειρές σύνδεσης από τη λίστα στη σελίδα Ανάθεση δυνατότητας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ανάγνωση/Εγγραφή από το παράθυρο Ενέργειες ή από το μενού συντόμευσης.

Η σελίδα Ανάθεση δυνατότητας επηρεάζει όλες τις τοποθεσίες και τις εφαρμογές στο διακομιστή Web. Οι παράμετροι στη σελίδα Ανάθεση δυνατότητας που ρυθμίζετε στο επίπεδο διακομιστή αφορούν όλες τις τοποθεσίες στο διακομιστή, ενώ οι παράμετροι που ρυθμίζετε στο επίπεδο τοποθεσίας αφορούν όλες τις εφαρμογές σε αυτή την τοποθεσία. Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των καταστάσεων ανάθεσης για δυνατότητες σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή εφαρμογή, χρησιμοποιήστε τις σελίδες Προσαρμοσμένη ανάθεση τοποθεσίας και Προσαρμοσμένη ανάθεση εφαρμογής.

Προσοχή

Εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους των καταστάσεων ανάθεσης για δυνατότητες και θέλετε να αλλάξετε αυτές τις καταστάσεις αργότερα, θα πρέπει να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο έχουν ανατεθεί αυτές οι δυνατότητες σε κατώτερα επίπεδα στη ρύθμιση παραμέτρων για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές θα επηρεάσουν αυτές τις δυνατότητες στα κατώτερα επίπεδα. Για παράδειγμα, εάν αρχικά ρυθμίσατε τις παραμέτρους μιας δυνατότητας έτσι, ώστε να είναι μόνο για ανάγνωση για τοποθεσίες και ένας χρήστης στο επίπεδο τοποθεσίας όρισε μια πιο περιοριστική ρύθμιση καταργώντας την ανάθεση για αυτήν τη δυνατότητα, ενδεχομένως να αλλάξετε κατά λάθος την κατάσταση που ορίστηκε από το χρήστη εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση/εγγραφή της στο γονικό επίπεδο. Ως βέλτιστη πρακτική, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή δοκιμής για να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν το περιβάλλον σας οι αλλαγές στις καταστάσεις ανάθεσης προτού κάνετε αλλαγές σε περιβάλλον παραγωγής.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της δυνατότητας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στη IIS Manager. Επιλέξτε μια δυνατότητα και έπειτα κάντε κλικ στην κατάσταση ανάθεσης που θέλετε από το παράθυρο Ενέργειες ή από το μενού συντόμευσης.

Ανάθεση

Εμφανίζει την κατάσταση ανάθεσης της δυνατότητας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε κατώτερα επίπεδα.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις επιλογές ανάθεσης που είναι διαθέσιμες για τις δυνατότητες του IIS 7 στη IIS Manager και τον τρόπο, με τον οποίο οι επιλογές ανάθεσης επηρεάζουν τα αρχεία παραμέτρων και το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Αυτές οι δυνατότητες βασίζονται στη ρύθμιση παραμέτρων. Εάν επεκτείνετε τη IIS Manager, ώστε να περιλαμβάνει δυνατότητες άλλων κατασκευαστών, οι καταστάσεις ανάθεσής σας ενδεχομένως να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα εάν πρόκειται για καταστάσεις ανάθεσης που καθορίστηκαν από το χρήστη. Επιπλέον, μεμονωμένες δυνατότητες τις οποίες ρυθμίζετε στη σελίδα Ανάθεση δυνατότητας ενδεχομένως να αφορούν το συγκεκριμένο πρωτόκολλο και να μην ισχύουν σε όλες τις τοποθεσίες και τις εφαρμογές.

Επιλογή ανάθεσηςΠεριγραφή για τα λειτουργικά συστήματα Windows VistaΠεριγραφή για τα λειτουργικά συστήματα Windows Server 2008

Ανάγνωση/Εγγραφή

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Ανάγνωση/Εγγραφή για μια δυνατότητα, ξεκλειδώνετε τις σχετικές ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Στη συνέχεια, η ανάγνωση και η εγγραφή των αλλαγών ρύθμισης παραμέτρων για αυτήν τη δυνατότητα θα γίνονται από και προς τα αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές.

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Ανάγνωση/Εγγραφή για μια δυνατότητα, ξεκλειδώνετε τις σχετικές ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Στη συνέχεια, η ανάγνωση και η εγγραφή των αλλαγών ρύθμισης παραμέτρων για αυτήν τη δυνατότητα θα γίνονται από και προς τα αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές.

Επιπλέον, η ρύθμιση παραμέτρων μιας δυνατότητας για Ανάγνωση/Εγγραφή επιτρέπει σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές την προβολή και ρύθμιση των παραμέτρων της δυνατότητας στη IIS Manager για τοποθεσίες ή εφαρμογές στις οποίες δεν τους επιτρέπεται να συνδεθούν.

Μόνο για ανάγνωση

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Μόνο για ανάγνωση για μια δυνατότητα, κλειδώνετε τις σχετικές ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να εγγραφούν σε αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές.

Σημείωση

Εάν ορίσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για μια δυνατότητα σε ένα αρχείο Web.config, αλλά η δυνατότητα έχει οριστεί "Μόνο για ανάγνωση", θα παρουσιαστεί ένα σφάλμα εάν επιχειρήσετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας σε επίπεδο τοποθεσίας ή εφαρμογής. Επίσης, θα παρουσιαστούν σφάλματα χρόνου εκτέλεσης στις τοποθεσίες και εφαρμογές.

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Μόνο για ανάγνωση για μια δυνατότητα, κλειδώνετε τις σχετικές ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να εγγραφούν σε αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές.

Επιπλέον, οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές δεν μπορούν να ρυθμίζουν τις παραμέτρους της δυνατότητας στη IIS Manager για τις τοποθεσίες ή τις εφαρμογές τους, αλλά μπορούν να προβάλλουν τη δυνατότητα ως δυνατότητα "Μόνο για ανάγνωση" στη IIS Manager για να δουν με ποιον τρόπο έχει ρυθμιστεί η δυνατότητα στο αρχείο ρύθμισης σε επίπεδο διακομιστή.

Σημείωση

Εάν ορίσετε τις ρυθμίσεις παραμέτρων για μια δυνατότητα σε ένα αρχείο Web.config, αλλά η δυνατότητα έχει οριστεί "Μόνο για ανάγνωση", θα παρουσιαστεί ένα σφάλμα εάν επιχειρήσετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας σε επίπεδο τοποθεσίας ή εφαρμογής. Επίσης, θα παρουσιαστούν σφάλματα χρόνου εκτέλεσης στις τοποθεσίες και εφαρμογές.

Χωρίς ανάθεση

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Χωρίς ανάθεση για μια δυνατότητα, κλειδώνετε τις σχετικές ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να εγγραφούν σε αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές ούτε να αναγνωστούν από αυτά.

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Χωρίς ανάθεση για μια δυνατότητα, κλειδώνετε τις σχετικές ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Οι ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να εγγραφούν σε αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές ούτε να αναγνωστούν από αυτά.

Επιπλέον, οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές δεν θα βλέπουν τη δυνατότητα στη IIS Manager και δεν θα μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της δυνατότητας σε επίπεδο τοποθεσίας και σε επίπεδο εφαρμογής.

Επαναφορά σε 'Μεταβιβάστηκε'

Όταν επιλέγετε Επαναφορά σε 'Μεταβιβάστηκε' για μια δυνατότητα, η δυνατότητα μεταβιβάζει την κατάσταση ανάθεσης που ορίζεται στο γονικό επίπεδο.

Όταν επιλέγετε Επαναφορά σε 'Μεταβιβάστηκε' για μια δυνατότητα, η δυνατότητα μεταβιβάζει την κατάσταση ανάθεσης που ορίζεται στο γονικό επίπεδο.

Ρυθμίσεις παραμέτρων με δικαίωμα ανάγνωσης/εγγραφής

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Ρυθμίσεις παραμέτρων με δικαίωμα ανάγνωσης/εγγραφής για μια δυνατότητα, ξεκλειδώνετε τις ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Στη συνέχεια, η ανάγνωση και η εγγραφή των αλλαγών ρύθμισης παραμέτρων για αυτήν τη δυνατότητα θα γίνονται από και προς τα αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για δυνατότητες, όπως Χρήστες .NET και Ρόλοι .NET, για τις οποίες υπάρχει ρύθμιση παραμέτρων τόσο σε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων όσο και σε μια βάση δεδομένων.

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων.

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Ρυθμίσεις παραμέτρων με δικαίωμα ανάγνωσης/εγγραφής για μια δυνατότητα, ξεκλειδώνετε τις ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Στη συνέχεια, η ανάγνωση και η εγγραφή των αλλαγών ρύθμισης παραμέτρων για αυτήν τη δυνατότητα θα γίνονται από και προς τα αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για δυνατότητες, όπως Χρήστες .NET και Ρόλοι .NET, για τις οποίες υπάρχει ρύθμιση παραμέτρων τόσο σε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων όσο και σε μια βάση δεδομένων.

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων.

Ρυθμίσεις παραμέτρων μόνο για ανάγνωση

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Ρυθμίσεις παραμέτρων μόνο για ανάγνωση για μια δυνατότητα, κλειδώνετε τις ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Η εγγραφή των ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή σε αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές, ωστόσο, η εφαρμογή μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί εγγραφή στη βάση δεδομένων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για δυνατότητες, όπως Χρήστες .NET και Ρόλοι .NET, για τις οποίες υπάρχει ρύθμιση παραμέτρων τόσο σε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων όσο και σε μια βάση δεδομένων.

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων.

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Ρυθμίσεις παραμέτρων μόνο για ανάγνωση για μια δυνατότητα, κλειδώνετε τις ενότητες ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή. Η εγγραφή των ρυθμίσεων δεν είναι δυνατή σε αρχεία Web.config σε τοποθεσίες ή εφαρμογές, ωστόσο, η εφαρμογή μπορεί να συνεχίσει να εκτελεί εγγραφή στη βάση δεδομένων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για δυνατότητες, όπως Χρήστες .NET και Ρόλοι .NET, για τις οποίες υπάρχει ρύθμιση παραμέτρων τόσο σε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων όσο και σε μια βάση δεδομένων.

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων.

Επαναφορά όλων των αναθέσεων

Επαναφέρει τις καταστάσεις ανάθεσης όλων των δυνατοτήτων σε καταστάσεις που ορίζονται στο γονικό επίπεδο. Στο επίπεδο διακομιστή, αυτή η ρύθμιση ορίζει τις καταστάσεις ανάθεσης στις καταστάσεις όπως ορίζονται στις ρυθμίσεις overrideModeDefault στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή.

Επαναφέρει τις καταστάσεις ανάθεσης όλων των δυνατοτήτων σε καταστάσεις που ορίζονται στο γονικό επίπεδο. Στο επίπεδο διακομιστή, αυτή η ρύθμιση ορίζει τις καταστάσεις ανάθεσης στις καταστάσεις όπως ορίζονται στις ρυθμίσεις overrideModeDefault στο αρχείο ρύθμισης παραμέτρων σε επίπεδο διακομιστή.

Προσαρμοσμένη ανάθεση τοποθεσίας ή Προσαρμοσμένη ανάθεση εφαρμογής

Δεν είναι διαθέσιμο.

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας "Προσαρμοσμένη ανάθεση τοποθεσίας" ή τη σελίδα της δυνατότητας "Προσαρμοσμένη ανάθεση εφαρμογής" στην οποία μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των καταστάσεων προσαρμοσμένης ανάθεσης για μια μεμονωμένη τοποθεσία ή εφαρμογή.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων