Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της ιδιότητας Διεργασίες για να διαχειριστείτε μια λίστα διεργασιών που εκτελούνται σε χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών σε ένα διακομιστή Web. Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις επικεφαλίδες στήλης της σελίδας της δυνατότητας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών

Εμφανίζει το όνομα του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών. Σε πολλαπλές διεργασίες Web ή σε περίπτωση διεργασίας που τερματίζεται την ίδια στιγμή που ξεκινά μια άλλη διεργασία, ο ίδιος χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών μπορεί να εμφανίζεται περισσότερες φορές στο πλέγμα παρουσιάζοντας διαφορετικές διεργασίες που εκτελούνται σε αυτόν το χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Αναγνωριστικό διεργασίας

Εμφανίζει το αναγνωριστικό (ID) της διεργασίας για αυτήν τη διεργασία.

Κατάσταση

Εμφανίζει την κατάσταση μιας διεργασίας, όπως έναρξη, εκτέλεση ή διακοπή.

CPU %

Εμφανίζει το ποσοστό χρόνου, κατά τον οποίο η διεργασία χρησιμοποίησε τη μονάδα CPU από την τελευταία ενημέρωση των δεδομένων. Αυτό αντιστοιχεί στη Χρήση CPU, στη Διαχείριση Εργασιών των Windows.

Ιδιωτικά byte (KB)

Εμφανίζει το τρέχον μέγεθος μνήμης που δεσμεύεται από μια διεργασία. Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση αυτής της μνήμης με άλλες διεργασίες. Αυτό αντιστοιχεί στο Μέγεθος εικονικής μνήμης, στη Διαχείριση Εργασιών των Windows.

Εικονικά byte (KB)

Εμφανίζει το τρέχον μέγεθος του χώρου εικονικής διεύθυνσης για μια διεργασία.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προβολή τρεχουσών αιτήσεων

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Αιτήσεις στην οποία μπορείτε να προβάλετε τις αιτήσεις που είναι υπό επεξεργασία τη δεδομένη στιγμή στον επιλεγμένο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων