Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Λειτουργικές μονάδες για να διαχειριστείτε μια λίστα λειτουργικών μονάδων τοπικού και διαχειριζόμενου κώδικα, οι οποίες εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες στη διοχέτευση επεξεργασίας αιτήσεων, όπως έλεγχο ταυτότητας ή συμπίεση.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της λειτουργικής μονάδας.

Κωδικός

Εμφανίζει τη φυσική διαδρομή του αρχείου τοπικού κώδικα (.dll) ή του τύπου στη διαχειριζόμενη βιβλιοθήκη.

Τύπος λειτουργικής μονάδας

Υποδεικνύει εάν η λειτουργική μονάδα υλοποιείται με τοπικό ή με διαχειριζόμενο κώδικα. Η τιμή είναι είτε "Τοπικό" είτε "Με διαχείριση".

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη διαχειριζόμενης λειτουργικής μονάδας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη διαχειριζόμενης λειτουργικής μονάδας από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια διαχειριζόμενη λειτουργική μονάδα.

Ρύθμιση παραμέτρων εγγενών λειτουργικών μονάδων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων εγγενών λειτουργικών μονάδων από το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε εγγενείς λειτουργικές μονάδες προσθέτοντάς τις στη λίστα λειτουργικών μονάδων. Σε επίπεδο διακομιστή, μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε, να επεξεργαστείτε την καταχώρηση και να καταργήσετε την καταχώρηση για εγγενείς λειτουργικές μονάδες.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία διαχειριζόμενης λειτουργικής μονάδας ή Επεξεργασία καταχώρησης εγγενούς λειτουργικής μονάδας, από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη λειτουργική μονάδα.

Σημείωση

Η δυνατότητα επεξεργασίας της καταχώρησης μιας εγγενούς λειτουργικής μονάδας είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Κλείδωμα

Κλειδώνει τη λειτουργική μονάδα έτσι, ώστε να μην είναι δυνατή η παράβλεψή της σε χαμηλότερα επίπεδα στη ρύθμιση παραμέτρων.

Σημείωση

Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Ξεκλείδωμα

Ξεκλειδώνει τη λειτουργική μονάδα έτσι, ώστε να μην είναι δυνατή η παράβλεψή της σε χαμηλότερα επίπεδα στη ρύθμιση παραμέτρων.

Σημείωση

Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας. Όταν έχει επιλεγεί μια διαχειριζόμενη λειτουργική μονάδα, η λειτουργική μονάδα καταργείται από το διακομιστή Web. Όταν έχει επιλεγεί μια εγγενής λειτουργική μονάδα, η λειτουργική μονάδα καταργείται από τη λίστα λειτουργικών μονάδων, γεγονός που απενεργοποιεί τη λειτουργική μονάδα. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι καταχωρημένη στο διακομιστή Web. Για να καταργήσετε την καταχώρηση μιας εγγενούς λειτουργικής μονάδας, επιλέξτε Ρύθμιση παραμέτρων εγγενών λειτουργικών μονάδων, επιλέξτε μια λειτουργική μονάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Σημείωση

Η δυνατότητα κατάργησης της καταχώρησης μιας εγγενούς λειτουργικής μονάδας είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Μπορείτε να καταργήσετε περισσότερες από μία λειτουργικές μονάδες οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το πλήκτρο CTRL όταν επιλέγετε κάθε μία λειτουργική μονάδα που θέλετε να καταργήσετε.

Επιστροφή στη μεταβίβαση

Επαναφέρει τη δυνατότητα σε ρυθμίσεις μεταβίβασης από τη γονική ρύθμιση παραμέτρων. Με αυτό τον τρόπο διαγράφονται οι τοπικές ρυθμίσεις παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τη λίστα, για αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη σε επίπεδο διακομιστή.

Προβολή ταξινομημένης λίστας

Εμφανίζει τη λίστα με σειρά ρύθμισης παραμέτρων. Όταν επιλέγετε τη μορφή ταξινομημένης λίστας, μπορείτε να μετακινείτε στοιχεία επάνω και κάτω στη λίστα. Δεν εμφανίζονται άλλες ενέργειες στο παράθυρο Ενέργειες έως ότου επιλέξετε τη μη ταξινομημένη μορφή λίστας.

Μετακίνηση επάνω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο επάνω στη λίστα. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή στοιχείων στη μορφή ταξινομημένης λίστας.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίσεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο κάτω στη λίστα. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή στοιχείων στη μορφή ταξινομημένης λίστας.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίσεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Προβολή λίστας χωρίς ταξινόμηση

Εμφανίζει τη λίστα με μορφή χωρίς ταξινόμηση. Όταν επιλέγετε τη μορφή λίστας χωρίς ταξινόμηση, μπορείτε να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη λίστα και να εκτελέσετε ενέργειες στο παράθυρο Ενέργειες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων