Από προεπιλογή, το IIS 7.5 δεν είναι εγκατεστημένο στα Windows Server® 2008 R2. Μπορείτε να εγκαταστήσετε το IIS IIS 7.5 χρησιμοποιώντας τον οδηγό Προσθήκη ρόλων στη Διαχείριση διακομιστών ή χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών.

Όταν εγκαθιστάτε τα Windows Server 2008 R2, μπορείτε να εκτελέσετε εγκατάσταση Server Core, κατά την οποία γίνεται περιορισμένη εγκατάσταση διακομιστή των Windows Server 2008 R2. Για παράδειγμα, με αυτόν τον τύπο εγκατάστασης δεν εγκαθίσταται η παραδοσιακή διασύνδεση των Windows, για αυτό πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του διακομιστή από τη γραμμή εντολών.

Απαιτήσεις

Πιστοποιήσεις διαχειριστή

Πρέπει να είστε μέλος του ακόλουθου ρόλου ή ρόλων διαχείρισης υπηρεσιών IIS για να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία:

 • Διαχειριστής διακομιστή Web

Για εγκατάσταση του IIS 7.5 στο Windows Server® 2008 R2

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας χρήστη ή μια δέσμη ενεργειών.

Χρήση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση διακομιστών.

 2. Στο παράθυρο Σύνοψη ρόλων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ρόλων.

 3. Χρησιμοποιήστε τον Οδηγό προσθήκης ρόλων για να προσθέσετε το ρόλο του διακομιστή Web.

Σημαντικό

Εάν χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό προσθήκης ρόλων για την εγκατάσταση των υπηρεσιών IIS, θα εκτελεστεί η προεπιλεγμένη εγκατάσταση που διαθέτει το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών ρόλων. Εάν χρειάζεστε επιπλέον υπηρεσίες ρόλων IIS, όπως Ανάπτυξη εφαρμογών ή Ομαλή λειτουργία και διαγνωστικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα πλαίσια ελέγχου που σχετίζονται με αυτές τις δυνατότητες, στη σελίδα Επιλογή υπηρεσιών ρόλων του οδηγού.

Χρήση δέσμης ενεργειών
 • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια δέσμη ενεργειών:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Σημαντικό

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών, θα εκτελεστεί πλήρης εγκατάσταση του IIS 7 και όλων των διαθέσιμων πακέτων δυνατοτήτων. Εάν δεν χρειάζεστε κάποια πακέτα δυνατοτήτων, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη δέσμη ενεργειών, ώστε να εγκατασταθούν μόνο τα πακέτα που θα ζητήσετε.

Για εγκατάσταση του IIS 7.5 στο Windows Server 2008 R2 με χρήση μιας εγκατάστασης Server Core

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε στοιχεία IIS 7 που βασίζονται στο .NET Framework, θα πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το .NET Framework. Τα στοιχεία που βασίζονται στο .NET Framework δεν θα εγκατασταθούν εάν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο το .NET.

Χρήση δέσμης ενεργειών για την εγκατάσταση του .NET Framework και την πλήρη εγκατάσταση του IIS 7.5 στο Server Core
 • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια δέσμη ενεργειών:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell;NetFx2-ServerCore;NetFx2-ServerCore-WOW64

Χρήση μιας δέσμης ενεργειών για μια πλήρη εγκατάσταση του IIS 7.5 σε Server Core
 • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια δέσμη ενεργειών:

  CMD /C START /w PKGMGR.EXE /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-ODBCLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-WindowsAuthentication;IIS-DigestAuthentication;IIS-ClientCertificateMappingAuthentication;IIS-IISCertificateMappingAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;IIS-FTPServer;IIS-FTPSvc;IIS-FTPExtensibility;IIS-WebDAV;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI;IIS-ManagementService;MicrosoftWindowsPowerShell

Σημαντικό

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών, θα εκτελεστεί πλήρης εγκατάσταση των υπηρεσιών IIS και όλων των διαθέσιμων πακέτων δυνατοτήτων για Server Core. Εάν δεν χρειάζεστε κάποια πακέτα δυνατοτήτων, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη δέσμη ενεργειών, ώστε να εγκατασταθούν μόνο τα πακέτα που θα ζητήσετε.

Χρήση μιας δέσμης ενεργειών για την προεπιλεγμένη εγκατάσταση σε Server Core
 • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια δέσμη ενεργειών:

  start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Σημαντικό
 • Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών, θα λάβετε την προεπιλεγμένη εγκατάσταση των υπηρεσιών IIS, η οποία εγκαθιστά ένα ελάχιστο σύνολο διαθέσιμων πακέτων δυνατοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες


Πίνακας περιεχομένων