Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δικαιωμάτων δυνατότητας για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της πολιτικής πρόσβασης που καθορίζει τον τύπο δικαιωμάτων δυνατότητας που επιτρέπονται για τους δείκτες χειρισμού σε επίπεδο διακομιστή Web, τοποθεσίας, εφαρμογής, καταλόγου ή αρχείου στις υπηρεσίες IIS. Τα δικαιώματα δυνατότητας που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε στην πολιτική πρόσβασης είναι: εγγραφή, δέσμες ενεργειών και εκτέλεση. Η πολιτική πρόσβασης, σε συνδυασμό με την απαιτούμενη ρύθμιση πρόσβασης ενός δείκτη χειρισμού, καθορίζει εάν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός δείκτη χειρισμού. Εάν ένας δείκτης χειρισμού απαιτεί έναν τύπο δικαιώματος δυνατότητας που δεν είναι ενεργοποιημένος στην πολιτική πρόσβασης, ο δείκτης χειρισμού θα απενεργοποιηθεί και όλες οι αιτήσεις, τις οποίες επεξεργάζεται αυτός ο δείκτης χειρισμού (με βάση την αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού) θα είναι ανεπιτυχείς, εκτός εάν υπάρχει άλλος δείκτης χειρισμού που μπορεί να επεξεργαστεί την αίτηση.

Όταν ενεργοποιείτε μια επιλογή στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δικαιωμάτων δυνατότητας, η στήλη Κατάσταση στη σελίδα Αντιστοιχίσεις δείκτη χειρισμού εμφανίζει τη ρύθμιση Ενεργοποίηση για τους δείκτες χειρισμού που ενεργοποιούνται μέσω επιλογής. Ομοίως, όταν καταργείτε μια επιλογή στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δικαιωμάτων δυνατότητας, η στήλη Κατάσταση στη σελίδα Αντιστοιχίσεις δείκτη χειρισμού εμφανίζει τη ρύθμιση Απενεργοποιημένο για τους δείκτες χειρισμού που απενεργοποιούνται καταργώντας την επιλογή. Η προεπισκόπηση των ενεργοποιημένων ή απενεργοποιημένων δεικτών χειρισμού είναι δυνατή προβάλλοντας τη σελίδα Αντιστοιχίσεις δείκτη χειρισμού και έπειτα κάνοντας κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δικαιωμάτων δείκτη χειρισμού. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο αντί για OK, οι αλλαγές που κάνετε στο παράθυρο διαλόγου δεν θα αποθηκευτούν.

Σημείωση

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της απαραίτητης ρύθμισης πρόσβασης για ένα δείκτη χειρισμού, μπορείτε να επεξεργαστείτε την αντιστοίχιση δείκτη του χειρισμού και να κάνετε κλικ στην επιλογή Περιορισμοί αίτησης για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης στην καρτέλα Πρόσβαση.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Ανάγνωση και Δέσμες ενεργειών σε επίπεδο διακομιστή Web, αλλά να αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Δέσμες ενεργειών για μια συγκεκριμένη τοποθεσία που εξυπηρετεί μόνο στατικό περιεχόμενο. Αυτή η ρύθμιση αποτρέπει την εκτέλεση δεσμών ενεργειών από το διακομιστή για αυτήν την τοποθεσία, εάν ένας χρήστης προσθέσει μια αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού για μια δέσμη ενεργειών ή ένα εκτελέσιμο αρχείο σε επίπεδο τοποθεσίας.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ανάγνωση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανάγνωση για να ενεργοποιήσετε τους δείκτες χειρισμού που απαιτούν δικαιώματα ανάγνωσης σε έναν εικονικό κατάλογο ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ανάγνωση για να απενεργοποιήσετε τους δείκτες χειρισμού που απαιτούν δικαιώματα ανάγνωσης σε έναν εικονικό κατάλογο. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την ανάγνωση σε μια πολιτική πρόσβασης, εάν θέλετε να διακομίζετε στατικό περιεχόμενο ή εάν θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προεπιλεγμένων εγγράφων και της αναζήτησης στους καταλόγους. Τα δικαιώματα ανάγνωσης είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή.

Δέσμες ενεργειών

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δέσμες ενεργειών για να ενεργοποιήσετε τους δείκτες χειρισμού που απαιτούν δικαιώματα δεσμών ενεργειών σε έναν εικονικό κατάλογο ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Δέσμες ενεργειών για να απενεργοποιήσετε τους δείκτες χειρισμού που απαιτούν δικαιώματα δεσμών ενεργειών σε έναν εικονικό κατάλογο.

Εκτέλεση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση για να ενεργοποιήσετε τους δείκτες χειρισμού που απαιτούν δικαιώματα εκτέλεσης σε έναν εικονικό κατάλογο ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση για να απενεργοποιήσετε τους δείκτες χειρισμού που απαιτούν δικαιώματα εκτέλεσης σε έναν εικονικό κατάλογο. Το πλαίσιο ελέγχου Εκτέλεση ενεργοποιείται μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Δέσμες ενεργειών. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το δικαίωμα εκτέλεσης σε μια πολιτική πρόσβασης μόνο εάν θέλετε να επιτρέψετε, εκτός από την εκτέλεση των δεσμών ενεργειών, και την εκτέλεση εκτελέσιμων αρχείων, όπως .exe, .dll και .com.

Σημαντικό

Για λόγους ασφαλείας και επιδόσεων, θα πρέπει να εκχωρήσετε δικαιώματα εκτέλεσης μόνο για προγράμματα που έχετε δοκιμάσει και απαιτούνται από τις εφαρμογές σας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων