Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους για να αλλάξετε τις ιδιότητες των ακόλουθων αντικειμένων στο IIS:

  • Χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών

  • Τοποθεσία Web

  • Τοποθεσία FTP

  • Εφαρμογή Web

  • Εικονικός κατάλογος

Το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους είναι χρήσιμο, όταν θέλετε να τροποποιήσετε μια συγκεκριμένη ιδιότητα ή ομάδα ιδιοτήτων για ένα αντικείμενο χωρίς να χρησιμοποιήσετε οδηγό ή παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας ή όταν μια ιδιότητα δεν εμφανίζεται σε έναν οδηγό ή σε ένα παράθυρο διαλόγου.

Σημείωση

Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή για όλους τους χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών, όλες τις τοποθεσίες Web, όλες τις εφαρμογές Web ή όλους τους εικονικούς καταλόγους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κατάλληλο παράθυρο διαλόγου Προεπιλογές για οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα.

Για πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους για να δείτε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο παράθυρο περιγραφής ιδιότητας κάτω από το πλέγμα ιδιοτήτων. Για να μεγεθύνετε το παράθυρο περιγραφής ιδιότητας, κάντε κλικ στη γραμμή μεταξύ του πλέγματος ιδιοτήτων και του παραθύρου περιγραφής ιδιότητας και έπειτα σύρετε τη γραμμή προς τα πάνω. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος ολόκληρου του παραθύρου διαλόγου Προεπιλογές για να προβάλετε ταυτόχρονα περισσότερες ιδιότητες.


Πίνακας περιεχομένων