Χρησιμοποιήστε τις σελίδες των δυνατοτήτων Προσαρμοσμένη ανάθεση τοποθεσίας και Προσαρμοσμένη ανάθεση εφαρμογής για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των προεπιλεγμένων καταστάσεων ανάθεσης για δυνατότητες στη IIS Manager για μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή εφαρμογή στο διακομιστή Web. Η κατάσταση ανάθεσης μιας δυνατότητας καθορίζει εάν οι χρήστες που δεν είναι διαχειριστές στους οποίους έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα σε μια τοποθεσία ή εφαρμογή μπορούν να ρυθμίζουν τη δυνατότητα στη συγκεκριμένη τοποθεσία ή εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατάσταση ανάθεσης μιας δυνατότητας, για παράδειγμα, την κατάσταση Συμβολοσειρές σύνδεσης ως "Ανάγνωση/Εγγραφή" όταν θέλετε να επιτρέπετε στους χρήστες να ρυθμίζουν αυτήν τη δυνατότητα στην τοποθεσία ή την εφαρμογή τους.

Οι δυνατότητες που ρυθμίζετε σε αυτήν τη σελίδα επηρεάζουν μόνο την τοποθεσία ή την εφαρμογή που επιλέγετε από τις αναπτυσσόμενες λίστες Τοποθεσίες ή Εφαρμογές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Αντιγραφή ανάθεσης για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου και να επιλέξετε πρόσθετες τοποθεσίες ή εφαρμογές, ή και τα δύο εάν θέλετε να εφαρμόσετε τις ίδιες καταστάσεις ανάθεσης δυνατοτήτων σε άλλες τοποθεσίες και εφαρμογές. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την προεπιλεγμένη κατάσταση ανάθεσης των δυνατοτήτων για όλες τις τοποθεσίες και τις εφαρμογές στο διακομιστή Web χρησιμοποιώντας τη σελίδα Ανάθεση δυνατότητας.

Προσοχή

Εάν έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους των καταστάσεων ανάθεσης για δυνατότητες και θέλετε να αλλάξετε αυτές τις καταστάσεις αργότερα, θα πρέπει να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο έχουν ανατεθεί αυτές οι δυνατότητες σε κατώτερα επίπεδα στη ρύθμιση παραμέτρων για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές θα επηρεάσουν αυτές τις δυνατότητες στα κατώτερα επίπεδα. Για παράδειγμα, εάν αρχικά ρυθμίσατε τις παραμέτρους μιας δυνατότητας έτσι, ώστε να είναι μόνο για ανάγνωση για τοποθεσίες και ένας χρήστης στο επίπεδο τοποθεσίας όρισε μια πιο περιοριστική ρύθμιση καταργώντας την ανάθεση για αυτήν τη δυνατότητα, ενδεχομένως να αλλάξετε κατά λάθος την κατάσταση που ορίστηκε από το χρήστη εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωση/εγγραφή της στο γονικό επίπεδο. Ως βέλτιστη πρακτική, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή δοκιμής για να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν το περιβάλλον σας οι αλλαγές στις καταστάσεις ανάθεσης προτού κάνετε αλλαγές σε περιβάλλον παραγωγής.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Τοποθεσίες ή Εφαρμογές

Επιλέξτε την τοποθεσία ή την εφαρμογή για την οποία θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κατάστασης ανάθεσης των δυνατοτήτων περιβάλλοντος εργασίας.

Σημείωση

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προσαρμοσμένης ανάθεσης για μια τοποθεσία, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε ένα διακομιστή στη IIS Manager. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της προσαρμοσμένης ανάθεσης για μια εφαρμογή, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε μια τοποθεσία στη IIS Manager.

Αντιγραφή ανάθεσης

Κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή ανάθεσης για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή ανάθεσης και αντιγράψτε τις καταστάσεις προσαρμοσμένης ανάθεσης σε άλλες τοποθεσίες ή εφαρμογές.

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της δυνατότητας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη στη IIS Manager. Επιλέξτε μια δυνατότητα και έπειτα κάντε κλικ στην κατάσταση ανάθεσης που θέλετε από το παράθυρο Ενέργειες ή από το μενού συντόμευσης.

Ανάθεση

Εμφανίζει την κατάσταση ανάθεσης της δυνατότητας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε κατώτερα επίπεδα.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Ο ακόλουθος πίνακας περιγράφει τις επιλογές ανάθεσης που είναι διαθέσιμες για τις δυνατότητες του IIS στο IIS Manager και τον τρόπο, με τον οποίο οι επιλογές ανάθεσης επηρεάζουν τα αρχεία παραμέτρων και το περιβάλλον εργασίας χρήστη. Αυτές οι δυνατότητες βασίζονται στη ρύθμιση παραμέτρων. Εάν επεκτείνετε τη IIS Manager, ώστε να περιλαμβάνει δυνατότητες άλλων κατασκευαστών, οι καταστάσεις ανάθεσής σας ενδεχομένως να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται σε αυτόν τον πίνακα εάν πρόκειται για καταστάσεις ανάθεσης που καθορίστηκαν από το χρήστη.

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ανάγνωση/Εγγραφή

Επιτρέπει σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές για μια τοποθεσία ή εφαρμογή να βλέπουν και να ρυθμίζουν τις παραμέτρους της επιλεγμένης δυνατότητας σε επίπεδο τοποθεσίας και σε επίπεδο εφαρμογής χρησιμοποιώντας τη IIS Manager.

Μόνο για ανάγνωση

Επιτρέπει σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές για μια τοποθεσία ή εφαρμογή να βλέπουν, αλλά όχι να ρυθμίζουν τις παραμέτρους της επιλεγμένης δυνατότητας σε επίπεδο τοποθεσίας και σε επίπεδο εφαρμογής χρησιμοποιώντας τη IIS Manager.

Ρυθμίσεις παραμέτρων με δικαίωμα ανάγνωσης/εγγραφής

Επιτρέπει σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές για μια τοποθεσία ή εφαρμογή να βλέπουν και να ρυθμίζουν τις παραμέτρους της επιλεγμένης δυνατότητας σε επίπεδο τοποθεσίας και σε επίπεδο εφαρμογής χρησιμοποιώντας τη IIS Manager. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για δυνατότητες, όπως Χρήστες .NET και Ρόλοι .NET, για τις οποίες υπάρχει ρύθμιση παραμέτρων τόσο σε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων όσο και σε μια βάση δεδομένων.

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων.

Ρυθμίσεις παραμέτρων μόνο για ανάγνωση

Επιτρέπει σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές για μια τοποθεσία ή εφαρμογή να βλέπουν, αλλά όχι να ρυθμίζουν τις παραμέτρους της επιλεγμένης δυνατότητας σε επίπεδο τοποθεσίας και σε επίπεδο εφαρμογής χρησιμοποιώντας τη IIS Manager. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για δυνατότητες, όπως Χρήστες .NET και Ρόλοι .NET, για τις οποίες υπάρχει ρύθμιση παραμέτρων τόσο σε ένα αρχείο ρύθμισης παραμέτρων όσο και σε μια βάση δεδομένων.

Σημείωση

Αυτή η ρύθμιση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων.

Χωρίς ανάθεση

Καταργεί την ανάθεση της επιλεγμένης δυνατότητας. Αυτή η δυνατότητα δεν θα εμφανίζεται στη IIS Manager και δεν θα μπορεί να ρυθμίσει τις παραμέτρους της δυνατότητας από χρήστες που δεν είναι διαχειριστές σε επίπεδο τοποθεσίας και σε επίπεδο εφαρμογής.

Επαναφορά σε 'Μεταβιβάστηκε'

Επαναφέρει την επιλεγμένη δυνατότητα στην κατάσταση ανάθεσης που ορίζεται στο γονικό επίπεδο.

Επαναφορά όλων των αναθέσεων

Επαναφέρει τις καταστάσεις ανάθεσης όλων των δυνατοτήτων σε καταστάσεις ανάθεσης που ορίζονται στο γονικό επίπεδο.

Προεπιλεγμένη ανάθεση

Ανοίγει τη σελίδα Ανάθεση δυνατότητας στην οποία μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της κατάστασης ανάθεσης για τοποθεσίες ή εφαρμογές.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων