Χρησιμοποιήστε τη σελίδα ιδιοτήτων CGI για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των εφαρμογών CGI (Common Gateway Interface) στο διακομιστή Web. Μπορείτε να ορίσετε την τιμή χρονικού ορίου CGI για μια δέσμη ενεργειών CGI, να απομονώσετε μια εφαρμογή CGI στη δική της κονσόλα ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας εφαρμογής CGI, ώστε να εκτελείται σε επίπεδο συστήματος ή σε επίπεδο χρήστη.

Χρησιμοποιήστε τη λίστα Εμφάνιση για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις που καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης των ρυθμίσεων: Φιλικά ονόματα, Ονόματα ρυθμίσεων παραμέτρων ή Και τα δυο ονόματα.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Χρονικό όριο (ωω:λλ:δδ) [timeout]

Καθορίζει το χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) για τις εφαρμογές CGI. Η προεπιλογή είναι 15 λεπτά (00:15:00).

Χρήση νέας κονσόλας για κάθε κλήση [createCGIWithNewConsole]

Καθορίζει εάν μια εφαρμογή CGI εκτελείται στη δική της κονσόλα. Εάν η τιμή έχει οριστεί σε True, κάθε εφαρμογή CGI δημιουργεί νέα κονσόλα κατά την έναρξη. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι False.

Μίμηση χρήστη [createProcessAsUser]

Καθορίζει εάν μια διεργασία CGI δημιουργείται στο περιβάλλον συστήματος ή στο περιβάλλον του χρήστη που υποβάλλει την αίτηση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι True.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων