Χρησιμοποιήστε τη σελίδα "Κανόνες", για να διαμορφώσετε τους κανόνες φιλτραρίσματος αιτήσεων ώστε να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται η πρόσβαση στον διακομιστή Web βάσει διαφόρων παραμέτρων, όπως είναι οι κεφαλίδες και οι συμβολοσειρές απαγόρευσης. Για παραδείγματα κανόνων φιλτραρίσματος, ανατρέξτε στην ενότηταCommon URLScan Scenarios (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά).

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα του κανόνα φιλτραρίσματος αιτήσεων.

Σάρωση

Εμφανίζει την τιμή σάρωσης του κανόνα φιλτραρίσματος αιτήσεων, η οποία μπορεί να είναι ή διεύθυνση URL, η συμβολοσειρά ερωτήματος ή κάποιος συνδυασμός αυτών.

Εφαρμόζει σε

Εμφανίζει τις παραμέτρους για τις οποίες εφαρμόζεται ο κανόνας φιλτραρίσματος αιτήσεων.

Συμβολοσειρές απαγόρευσης

Εμφανίζει τις συμβολοσειρές για τις οποίες ο κανόνας φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη κανόνα φιλτραρίσματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα φιλτραρίσματος που σας επιτρέπει να προσθέσετε έναν κανόνα με συγκεκριμένες παραμέτρους σάρωσης.

Για κοινά στοιχεία, ανατρέξτε στη σελίδα Σελίδα "Φιλτράρισμα αιτήσεων".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων