Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Επιλογή υπηρεσιών παροχής ανίχνευσης του Οδηγού Προσθήκη κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων ή του Οδηγού Επεξεργασία κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων για να καθορίσετε μια συνθήκη ανίχνευσης για έναν κανόνα παρακολούθησης ανεπιτυχούς αίτησης. Αυτή η ρύθμιση περιλαμβάνει τις υπηρεσίες παροχής ανίχνευσης, το επίπεδο λεπτομέρειας και τις περιοχές, όπου θα εκτελεστεί ανίχνευση από την υπηρεσία παροχής.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Υπηρεσίες παροχής

Καθορίζει τη λειτουργική περιοχή ανίχνευσης. Μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες παροχής ανίχνευσης:

 • ASP - Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε την έναρξη και την ολοκλήρωση της εκτέλεσης μιας αίτησης ASP.

 • ASP.NET - Όταν θέλετε να δείτε τις μεταβάσεις σε/από διαχειριζόμενο κώδικα. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις για *.aspx καθώς και αιτήσεις που διέρχονται από διαχειριζόμενες λειτουργικές μονάδες, για παράδειγμα, στατικά αρχεία τα οποία ρυθμίζονται για να χρησιμοποιούν έλεγχο ταυτότητας βασισμένο σε φόρμες.

 • Επέκταση ISAPI - Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε τη μετάβαση μιας αίτησης σε/από μια διεργασία επέκτασης ISAPI.

 • Διακομιστής WWW - Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε τις αιτήσεις μέσω της διεργασίας των υπηρεσιών IIS.

Επίπεδο λεπτομέρειας

Καθορίζει πόσα δεδομένα θα αναφέρει κάθε υπηρεσία παροχής στο αρχείο καταγραφής παρακολούθησης. Τα επίπεδα λεπτομέρειας είναι περιεκτικά, δηλαδή εάν π.χ. επιλέξετε Σφάλματα, θα συμπεριληφθούν στο αρχείο καταγραφής τα σφάλματα, τα κρίσιμα σφάλματα και τα γενικά συμβάντα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίπεδα λεπτομέρειας:

 • Γενικά - Παρέχει πληροφορίες περιβάλλοντος για τη δραστηριότητα αίτησης, για παράδειγμα, IIS 7, IISGeneralEvents::GENERAL_REQUEST_START, που καταγράφει τη διεύθυνση URL και το ρήμα για την αίτηση.

 • Κρίσιμα σφάλματα - Παρέχει πληροφορίες σχετικά με ενέργειες που μπορεί ή πρόκειται να προκαλέσουν τον τερματισμό μιας διεργασίας.

 • Σφάλματα - Παρέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που επιχειρούν να εκτελεστούν στο διακομιστή, αντιμετωπίζουν σφάλμα και δεν μπορούν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται αιτήσεις. Αυτά τα σφάλματα είναι συνθήκες που καταλήγουν γενικά στον τερματισμό της επεξεργασίας αίτησης που προκαλείται από κάποιο είδος σφάλματος. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το συμβάν εξουσιοδότησης.

 • Προειδοποιήσεις - Παρέχει πληροφορίες σχετικά με στοιχεία που επιχειρούν να εκτελεστούν στο διακομιστή, αντιμετωπίζουν σφάλμα, ωστόσο μπορούν να συνεχίσουν να επεξεργάζονται αιτήσεις.

 • Πληροφορίες - Παρέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις.

 • Λεπτομερές - Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις.

Περιοχές

Καθορίζει τις περιοχές που θα παρακολουθεί η υπηρεσία παροχής.

Εάν η επιλεγμένη υπηρεσία παροχής είναι η υπηρεσία παροχής ανίχνευσης ASP.NET, επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές για παρακολούθηση:

 • Υποδομή - Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε συμβάντα που σχετίζονται κυρίως με την είσοδο σε/έξοδο από διάφορα μέρη της υποδομής ASP.NET.

 • Λειτουργική μονάδα - Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε συμβάντα που καταγράφονται κατά την είσοδο/έξοδο αίτησης σε/από διάφορες λειτουργικές μονάδες διοχέτευσης HTTP. Αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται επίσης για την καταγραφή συμβάντων παρακολούθησης για διαχειριζόμενες λειτουργικές μονάδες.

 • Σελίδα - Όταν θέλετε να δημιουργήσετε συμβάντα παρακολούθησης που αντιστοιχούν στην εκτέλεση συγκεκριμένων συμβάντων ASP.NET που σχετίζονται με τη σελίδα, όπως Page_Load. Αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται επίσης για την καταγραφή των συμβάντων ASP.net Page Trace.Write και Trace.Warn

 • AppServices - Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε εκείνα τα συμβάντα που καταγράφονται ως μέρος της νέας λειτουργίας των υπηρεσιών εφαρμογών.

Εάν η επιλεγμένη υπηρεσία παροχής είναι η υπηρεσία παροχής ανίχνευσης διακομιστή WWW, επιλέξτε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιοχές για παρακολούθηση:

 • Έλεγχος ταυτότητας - Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε προσπάθειες ελέγχου ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του χρήστη που υπόκειται σε έλεγχο ταυτότητας, του συνδυασμού ελέγχου ταυτότητας (ανώνυμος, βασικός ή άλλος έλεγχος) και των αποτελεσμάτων της προσπάθειας ελέγχου ταυτότητας (με επιτυχία, χωρίς επιτυχία, σφάλμα κτλ.).

 • Ασφάλεια - Όταν θέλετε να δημιουργήσετε συμβάντα παρακολούθησης, όταν οι αιτήσεις απορρίπτονται από το διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες IIS για λόγους ασφαλείας, για παράδειγμα, εάν απαγορεύτηκε σε ένα πρόγραμμα-πελάτη η πρόσβαση σε έναν πόρο.

 • Φίλτρο - Όταν θέλετε να καθορίσετε πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται το φίλτρο ISAPI για την επεξεργασία αιτήσεων.

 • StaticFile - Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση των αιτήσεων για στατικά αρχεία ή για να δείτε πώς τα φίλτρα ενδέχεται να αλλάζουν τις αιτήσεις.

 • CGI - Όταν μια αίτηση υποβάλλεται για ένα αρχείο CGI και θέλετε να δημιουργήσετε συμβάντα παρακολούθησης.

 • Συμπίεση - Όταν μια απόκριση είναι συμπιεσμένη και θέλετε να δημιουργήστε συμβάντα παρακολούθησης.

 • Cache - Όταν θέλετε να δημιουργήσετε συμβάντα παρακολούθησης για τις λειτουργίες cache που συσχετίζονται με την αίτηση.

 • RequestNotifications - Όταν θέλετε να καταγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις αιτήσεων, κατά την είσοδο και την έξοδο.

 • Λειτουργική μονάδα - Όταν θέλετε να παρακολουθήσετε συμβάντα που καταγράφονται κατά την είσοδο/έξοδο αίτησης σε/από διάφορες λειτουργικές μονάδες διοχέτευσης HTTP. Αυτή η περιοχή χρησιμοποιείται επίσης για την καταγραφή συμβάντων παρακολούθησης για διαχειριζόμενες λειτουργικές μονάδες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων