Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Σελίδες σφάλματος .NET, για να ρυθμίσετε τις αποκρίσεις σφάλματος HTTP να επιστρέφουν όταν προκύπτουν σφάλματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες σελίδες σφάλματος ή λεπτομερή μηνύματα σφάλματος που περιέχουν πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ομαδοποίηση κατά

Χρησιμοποιήστε αυτήν την αναπτυσσόμενη λίστα, για να ταξινομήσετε τις σελίδες σφάλματος είτε Χωρίς ομαδοποίηση, είτε κατά Τύπο καταχώρησης. Έτσι θα μπορείτε να βρείτε εύκολα συγκεκριμένες σελίδες σφάλματος, όπως τον Τοπικό τύπο καταχώρησης.

Κωδικός κατάστασης

Εμφανίζει τον κωδικό κατάστασης για τη σελίδα σφάλματος .NET.

Ανακατεύθυνση

Εμφανίζει τη διεύθυνση URL για τη σελίδα σφάλματος .NET στην οποία ανακατευθύνεται ο χρήστης όταν προκύπτει κάποιο σφάλμα.

Τύπος καταχώρησης

Εμφανίζει τον τύπο καταχώρησης για τη σελίδα σφάλματος .NET.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε μία σελίδα σφάλματος. Εμφανίζει τον κωδικό κατάστασης και τη διεύθυνση URL στην οποία θα ανακατευθυνθεί ο χρήστης όταν προκύψει κάποιο σφάλμα.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σελίδας προσαρμοσμένου σφάλματος το οποίο σας επιτρέπει να αλλάξετε τη διεύθυνση URL της επιλεγμένης σελίδας σφάλματος. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κατάστασης χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή κωδικού κατάστασης στο παράθυρο Ενέργειες.

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων σελίδων σφάλματος το οποίο σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ιδιότητες λειτουργίας και τις προεπιλεγμένες ιδιότητες σελίδας για όλες τις σελίδες σφάλματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία ρυθμίσεων σελίδων σφαλμάτων ASP.NET".

Αλλαγή κωδικού κατάστασης

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό κατάστασης για την επιλεγμένη σελίδα σφάλματος.

Κατάργηση

Καταργεί την επιλεγμένη σελίδα σφάλματος.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων