Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προεπιλογές για να επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες τιμές των ιδιοτήτων με προεπιλεγμένες τιμές, όπως η ανακύκλωση ρυθμίσεων για χώρους συγκέντρωσης εφαρμογών, τα όρια για τοποθεσίες και ο χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών, όπου εκτελούνται εφαρμογές. Τα παράθυρα διαλόγου Προεπιλογές δεν περιλαμβάνουν ιδιότητες που είναι συνήθως μοναδικές, όπως οι συνδέσεις τοποθεσίας ή η φυσική διαδρομή της τοποθεσίας, της εφαρμογής και το περιεχόμενο εικονικού καταλόγου.

Καθένα από τα ακόλουθα αντικείμενα στις υπηρεσίες IIS έχει ένα παράθυρο διαλόγου Προεπιλογή, από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες τιμές για όλα τα αντικείμενα αυτού του τύπου:

  • Χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών

  • Τοποθεσία

  • Εφαρμογή

  • Εικονικοί κατάλογοι

Όταν αλλάζετε την προεπιλεγμένη τιμή μιας ιδιότητας, όλα τα αντικείμενα αυτού του τύπου λαμβάνουν τη νέα τιμή στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν δημιουργείτε ένα νέο αντικείμενο αυτού του τύπου.

  • Όταν για ένα υπάρχον αντικείμενο δεν έχει οριστεί ήδη μια συγκεκριμένη τιμή που διαφέρει από την προεπιλεγμένη τιμή για την ιδιότητα.

    Σημείωση

    Εάν πρέπει να αλλάξετε την τιμή για μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή εφαρμογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

Για πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα στο παράθυρο διαλόγου Προεπιλογές για να δείτε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο παράθυρο περιγραφής ιδιότητας κάτω από το πλέγμα ιδιοτήτων. Για να μεγεθύνετε το παράθυρο περιγραφής ιδιότητας, κάντε κλικ στη γραμμή μεταξύ του πλέγματος ιδιοτήτων και του παραθύρου περιγραφής ιδιότητας και έπειτα σύρετε τη γραμμή προς τα πάνω. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος ολόκληρου του παραθύρου διαλόγου Προεπιλογές για να προβάλετε ταυτόχρονα περισσότερες ιδιότητες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων