Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων για να καθορίσετε τις πιστοποιήσεις της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για το διακομιστή FTP, προς χρήση κατά την επικοινωνία με το διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για την ανάκτηση των ρυθμίσεων κεντρικού κατάλογου FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα χρήστη

Καθορίζει το λογαριασμό χρήστη που θα χρησιμοποιεί ο διακομιστής FTP για την επικοινωνία με το διακομιστή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Κωδικός πρόσβασης

Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Επιβεβαιώνει τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό χρήστη.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων