Χρησιμοποιήστε τη σελίδα ιδιοτήτων Μεταγλώττιση .NET για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις παραμέτρων του κώδικα εφαρμογής ASP.NET.

Χρησιμοποιήστε τη λίστα Εμφάνιση για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις που καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης των ρυθμίσεων: Φιλικά ονόματα, Ονόματα ρυθμίσεων παραμέτρων ή Και τα δυο ονόματα.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Μεταγλωττίσεις σε λειτουργία δέσμης [batch]

Δηλώνει εάν υποστηρίζεται η επεξεργασία δέσμης. Η προεπιλογή είναι True.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου [maxBatchGeneratedFileSize]

Καθορίζει το μέγιστο μέγεθος, σε kilobyte, των δημιουργημένων αρχείων προέλευσης ανά μαζική μεταγλώττιση. Η προεπιλογή είναι 1000 KB.

Μέγιστο μέγεθος δέσμης [maxBatchSize]

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό σελίδων ανά μαζική μεταγλώττιση. Η προεπιλογή είναι 1000.

Χρονικό όριο (ωω:λλ:δδ)[batchTimeout]

Δηλώνει την περίοδο χρονικού ορίου, για τη μεταγλώττιση δέσμης. Εάν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της μεταγλώττισης εντός της περιόδου χρονικού ορίου, ο μεταγλωττιστής επιστρέφει σε λειτουργία απλής μεταγλώττισης για την τρέχουσα σελίδα. Η προεπιλογή είναι 00:15:00 (15 λεπτά).

Εντοπισμός σφαλμάτων [debug]

Καθορίζει τα δυαδικά δεδομένα έκδοσης ή εντοπισμού σφαλμάτων για μεταγλώττιση. Όταν η τιμή είναι true, τα δυαδικά δεδομένα έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για μεταγλώττιση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι false.

Αριθμός αναμεταγλωττίσεων (numRecompilesBeforeAppRestart)

Δηλώνει τον αριθμό δυναμικών αναμεταγλωττίσεων πόρων, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν την επανεκκίνηση της εφαρμογής. Η προεπιλογή είναι 15.

Οδηγίες γραμμής URL [urlLinePragmas]

Καθορίζει εάν οι οδηγίες στο πρόγραμμα μεταγλώττισης χρησιμοποιούν φυσικές διαδρομές ή διευθύνσεις URL. Όταν η τιμή είναι true, για τις οδηγίες του προγράμματος μεταγλώττισης θα χρησιμοποιούνται οι διευθύνσεις URL αντί για τις φυσικές διαδρομές. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι false.

Επιλογή ρητής μεταγλώττισης [explicit]

Καθορίζει εάν θα οριστεί η επιλογή μεταγλώττισης explicit της Microsoft Visual Basic. Εάν η τιμή είναι True, όλες οι μεταβλητές θα πρέπει να δηλωθούν χρησιμοποιώντας μια πρόταση Dim, Private, Public ή ReDim. Η προεπιλογή είναι True.

Επιλογή αυστηρής μεταγλώττισης [strict]

Καθορίζει εάν θα ενεργοποιηθεί η επιλογή μεταγλώττισης strict της Visual Basic. Όταν η τιμή είναι true, η μεταγλώττιση απαγορεύει ρητά οποιεσδήποτε μετατροπές τύπου δεδομένων στις οποίες είναι δυνατό να συμβεί απώλεια δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε μετατροπή μεταξύ αριθμητικών τύπων και συμβολοσειρών. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι false.

Συγκροτήσεις [assemblies]

Καθορίζει το σύνολο συγκροτήσεων, από το φάκελο \bin ή από το Global Assembly Cache (GAC), που αναφέρεται κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης. Το GAC αποθηκεύει συγκροτήσεις .NET ειδικά καθορισμένες ώστε να χρησιμοποιηθούν από κοινού από διάφορες εφαρμογές στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε έναν αστερίσκο ("*") για να συμπεριλάβετε κάθε συγκρότηση στον κατάλογο.

Προεπιλεγμένη γλώσσα [defaultLanguage]

Καθορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα προγραμματισμού, για παράδειγμα C# ή VB.NET, για χρήση σε αρχεία δυναμικής μεταγλώττισης. Η προεπιλεγμένη γλώσσα προγραμματισμού είναι η vb, η οποία καθορίζει ως την προεπιλεγμένη γλώσσα προγραμματισμού τη γλώσσα προγραμματισμού VB.NET.

Δευτερεύοντες κατάλογοι κώδικα [codeSubDirectories]

Καθορίζει δευτερεύοντες καταλόγους, οι οποίοι περιλαμβάνουν αρχεία που μεταγλωττίζονται κατά το χρόνο εκτέλεσης. Μπορείτε να έχετε όσους δευτερεύοντες καταλόγους θέλετε.

Προσωρινός κατάλογος [tempDirectory]

Καθορίζει τον κατάλογο προς χρήση για την προσωρινή αποθήκευση αρχείων κατά τη διάρκεια της μεταγλώττισης. Η προεπιλογή είναι μια κενή συμβολοσειρά που τοποθετεί τα προσωρινά αρχεία σε μια θέση κάτω από τον κατάλογο προσωρινών αρχείων ASP.NET.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων