Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ορίων τοποθεσίας Web για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιδόσεων της τοποθεσίας Web με βάση τη χρήση εύρους ζώνης και τα όρια σύνδεσης. Για παράδειγμα, περιορίζοντας το εύρος ζώνης ή τον αριθμό συνδέσεων ή και τα δύο σε μια τοποθεσία Web χαμηλής προτεραιότητας, μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλες τοποθεσίες υψηλότερης προτεραιότητας τον χειρισμό μεγαλύτερων φορτίων κυκλοφορίας. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως κυκλοφορία δικτύου και αλλαγές χρήσης.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όριο χρήσης εύρους ζώνης (σε byte)

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να περιορίσετε το ποσοστό κυκλοφορίας που επιτρέπεται σε μια τοποθεσία Web με βάση τη χρήση εύρους ζώνης. Στο αντίστοιχο πλαίσιο, πληκτρολογήστε μια τιμή, σε byte, σύμφωνα με την οποία θέλετε να περιορίσετε την κυκλοφορία της τοποθεσίας Web. Η τιμή πρέπει να είναι ακέραιος μεταξύ 1024 και 4294967295 (χωρίς περιορισμό).

Χρονικό όριο σύνδεσης (σε δευτερόλεπτα)

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο για να ορίσετε τη χρονική διάρκεια σε δευτερόλεπτα, προτού ο διακομιστής Web αποσυνδέσει έναν ανενεργό χρήστη. Αυτή η ρύθμιση εξασφαλίζει ότι όλες οι συνδέσεις τερματίζονται, εάν το πρωτόκολλο HTTP αποτύχει να τερματίσει μια σύνδεση.

Όριο αριθμού συνδέσεων

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να περιορίσετε τον αριθμό συνδέσεων που επιτρέπονται σε μια τοποθεσία Web. Στο αντίστοιχο πλαίσιο, πληκτρολογήστε τον αριθμό συνδέσεων, στον οποίο θέλετε να περιορίσετε την τοποθεσία Web. Η τιμή πρέπει να είναι ακέραιος μεταξύ 0 και 4294967295 (χωρίς περιορισμό). Εάν ρυθμιστεί απεριόριστος αριθμός, παρακάμπτεται η διαρκής διαχείριση εάν οι συνδέσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Ωστόσο, η απόδοση του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά, εάν ο αριθμός των συνδέσεων υπερβαίνει τους πόρους του συστήματός σας. Ο περιορισμός μιας τοποθεσίας Web σε συγκεκριμένο αριθμό συνδέσεων μπορεί να διατηρήσει σταθερή την απόδοση.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων