Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο SMTP για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εφαρμογές που χρησιμοποιούν το API System.Net.Mail. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη στην εξερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία και να αποφασίσετε είτε την άμεση παράδοση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε έναν συνδεδεμένο διακομιστή SMTP είτε την αποθήκευση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε δίσκο, από τον οποίο μπορεί να ανακτηθεί για μεταγενέστερη παράδοση.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ορίζει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την οποία αποστέλλονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παράδοση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο διακομιστή SMTP

Ρυθμίζει τις παραμέτρους του System.Net.Mail, ώστε να παραδίδει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως σε ένα διακομιστή SMTP.

Διακομιστής SMTP

Καθορίζει το μοναδικό όνομα του διακομιστή SMTP.

Χρήση localhost

Καθορίζει το όνομα του διακομιστή SMTP στο LocalHost. Ο καθορισμός του ονόματος στο LocalHost σημαίνει ότι το System.Net.Mail θα αποστέλλει την ηλεκτρονική αλληλογραφία στο διακομιστή SMTP, στον τοπικό υπολογιστή.

Θύρα

Ορίζει τη θύρα TCP που θα χρησιμοποιεί το System.Net.Mail όταν επιχειρεί να συνδεθεί στο διακομιστή SMTP προορισμού. Η θύρα 25 είναι η τυπική θύρα TCP του SMTP και είναι η προεπιλεγμένη και προτεινόμενη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας

Καθορίζει τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας και τις πιστοποιήσεις, εάν ο διακομιστής SMTP τα απαιτήσει.

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτεί όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης από το χρήστη για τη σύνδεση στο διακομιστή SMTP.

Windows

Χρησιμοποιεί την ταυτότητα της εφαρμογής. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή εάν ρυθμίζετε έναν έξυπνο κεντρικό υπολογιστή για την αναμετάδοση μηνυμάτων στο δίκτυό σας ή εάν ρυθμίζετε ένα διακομιστή για τη λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εσωτερικές τοποθεσίες, όπως ένα εταιρικό intranet.

Καθορισμός πιστοποιήσεων

Απαιτείται έγκυρο όνομα χρήστη και έγκυρος κωδικός πρόσβασης. Οι πιστοποιήσεις αποστέλλονται υπό μορφή απλού κειμένου μέσω του δικτύου. Για να καθορίσετε τις πιστοποιήσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το έγκυρο όνομα χρήστη στο πλαίσιο κειμένου Όνομα χρήστη και τον έγκυρο κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο κειμένου Κωδικός πρόσβασης. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο κειμένου Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αποθήκευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κατάλογο παραλαβής

Ρυθμίζει το System.Net.Mail, ώστε να αποθηκεύει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια θέση αρχείου στο δίσκο για μεταγενέστερη παράδοση από μια εφαρμογή όπως το ASP.NET ή από έναν χρήστη, όπως ο διαχειριστής.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων