Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Δικαιώματα της Διαχείρισης των υπηρεσιών IIS για να διαχειριστείτε τους χρήστες του IIS Manager, τους χρήστες των Windows καθώς και μέλη των ομάδων των Windows που μπορούν να συνδέονται σε μια τοποθεσία ή εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των δυνατοτήτων που έχουν ανατεθεί στις τοποθεσίες και τις εφαρμογές στις οποίες τους έχετε εκχωρήσει δικαιώματα από τη σελίδα Δικαιώματα της Διαχείρισης των υπηρεσιών IIS.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για συνδέσεις διακομιστών. Όταν ανοίγετε τη δυνατότητα στο επίπεδο διακομιστή στο IIS Manager, μπορείτε να προβάλετε τους χρήστες στους οποίους έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα σε άλλες τοποθεσίες και εφαρμογές στο διακομιστή Web καθώς επίσης και να επιλέξετε ένα χρήστη για να καταργήσετε τα δικαιώματα χρήστη σε μια τοποθεσία ή σε μια εφαρμογή. Για να εκχωρήσετε δικαιώματα χρήστη σε μια τοποθεσία ή σε μια εφαρμογή, πρέπει να επιλέξετε την τοποθεσία ή την εφαρμογή και, στη συνέχεια, να ανοίξετε τη δυνατότητα Δικαιώματα της Διαχείρισης των υπηρεσιών IIS για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των χρηστών που επιτρέπεται να συνδέονται στη συγκεκριμένη τοποθεσία ή εφαρμογή.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται για σύνδεση σε τοποθεσίες ή εφαρμογές στο IIS Manager.

Διαδρομή

Εμφανίζει τη διαδρομή του αντικειμένου που μπορεί να διαχειριστεί ο διαχειριστής. Για παράδειγμα, η διαδρομή μπορεί να είναι ένα όνομα τοποθεσίας, για παράδειγμα, Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web ή η διαδρομή μιας εφαρμογής στην προεπιλεγμένη τοποθεσία Web, για παράδειγμα, Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web/ημερολόγιο.

Επίπεδο

Εμφανίζει το επίπεδο του διαχειριστή. Οι πιθανές τιμές είναι Τοποθεσία ή Εφαρμογή.

Τύπος

Εμφανίζει τον τύπο των διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιεί ο διαχειριστής. Η τιμή μπορεί να είναι:

  • Ομάδα των Windows: εάν ο χρήστης είναι μέλος μιας ομάδας των Windows στο διακομιστή.

  • Χρήστης των Windows: εάν ο χρήστης είναι χρήστης των Windows στο διακομιστή.

  • Χρήστης της Διαχείρισης IIS: εάν ο χρήστης δεν είναι χρήστης των Windows ή μέλος οποιωνδήποτε ομάδων των Windows στο διακομιστή. Τα διαπιστευτήρια για τη IIS Manager αφορούν συγκεκριμένα τις υπηρεσίες IIS και δεν αναγνωρίζονται από τα Windows ή από οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές στο διακομιστή.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Αποδοχή χρήστη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Αποδοχή χρήστη στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε ένα χρήστη για να του εκχωρήσετε δικαιώματα σύνδεσης σε μια τοποθεσία ή σε μια εφαρμογή.

Απόρριψη χρήστη

Καταργεί τον επιλεγμένο χρήστη από τη λίστα Δικαιώματα της Διαχείρισης των υπηρεσιών IIS.

Εμφάνιση όλων των χρηστών

Εμφανίζει τους χρήστες στο τρέχον επίπεδο καθώς και σε κατώτερα επίπεδα.

Εμφάνιση μόνο των χρηστών τοποθεσίας ή Εμφάνιση μόνο των χρηστών εφαρμογής

Εμφανίζει τους χρήστες μόνο στο τρέχον επίπεδο.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων