Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Διεθνοποίηση NET για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους διεθνοποίησης του .NET Framework. Η διεθνοποίηση αφορά συγκεκριμένα τη διαδικασία διεθνοποίησης ενός κώδικα εφαρμογής και την τοπική προσαρμογή της εφαρμογής σε άλλες γλώσσες, σύμφωνα με άλλα πολιτισμικά στοιχεία. Η διαδικασία διεθνοποίησης καθιστά δυνατή τη μετάφραση, την αποθήκευση, την ανάκτηση και την παρουσίαση του περιεχομένου της εφαρμογής για οποιαδήποτε τοπική ρύθμιση, χρησιμοποιώντας την ίδια βάση κώδικα εφαρμογής, όποτε είναι εφικτό. Η τοπική ρύθμιση είναι ο συνδυασμός γλώσσας και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει τη μορφή ημερομηνιών και ωρών, νομισματικές μονάδες, τηλεφωνικούς αριθμούς κτλ. Τοπική προσαρμογή σημαίνει προσαρμογή της εφαρμογής σε άλλες τοπικές ρυθμίσεις, μεταφράζοντας και μορφοποιώντας το περιεχόμενο σύμφωνα με τα εκάστοτε πολιτισμικά στοιχεία, κατά προτίμηση χωρίς να επηρεάζεται ο ίδιος ο κώδικας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω παραμέτρους διεθνοποίησης του .NET Framework στο IIS 7:

  • Ρυθμίσεις πολιτισμικών στοιχείων, όπως το περιβάλλον εργασίας χρήστη

  • Κωδικοποίηση ρυθμίσεων, όπως η κωδικοποίηση για κεφαλίδες απόκρισης

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Κουλτούρα [culture]

Καθορίζει την προεπιλεγμένη κουλτούρα για την επεξεργασία των εισερχόμενων αιτήσεων Web.

Ενεργοποίηση κουλτούρας βασισμένης στον υπολογιστή-πελάτη (enableClientBasedCulture)

Λαμβάνει ή ορίζει μια τιμή που υποδεικνύει εάν οι ιδιότητες Culture και UICulture θα πρέπει να βασίζονται στην τιμή πεδίου κεφαλίδας AcceptLanguage που αποστέλλεται από το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη.

Κουλτούρα περιβάλλοντος χρήστη [uiCulture]

Καθορίζει την προεπιλεγμένη κουλτούρα για την επεξεργασία των αναζητήσεων πόρων που εξαρτώνται από τις τοπικές ρυθμίσεις.

Αρχείο [fileEncoding]

Καθορίζει την κωδικοποίηση αρχείων για την ανάλυση αρχείων .aspx, .asmx και .asax. Τα αρχεία Unicode και UTF-8 που αποθηκεύονται με το πρόθεμα σήμανσης της σειράς byte αναγνωρίζονται αυτόματα, ανεξαρτήτως της τιμής αυτού του χαρακτηριστικού.

Αιτήσεις [requestEncoding]

Καθορίζει την κωδικοποίηση κάθε εισερχόμενης αίτησης, συμπεριλαμβάνοντας τα απεσταλμένα δεδομένα και τη συμβολοσειρά ερωτήματος.

Εάν η αίτηση περιλαμβάνει μια κεφαλίδα αίτησης που περιλαμβάνει ένα χαρακτηριστικό Accept-Charset, παρακάμπτει αυτό το χαρακτηριστικό στη ρύθμιση παραμέτρων.

Η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση είναι UTF-8, η οποία καθορίζεται στην ενότητα διεθνοποίησης στο αρχείο Machine.config που δημιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση του .NET Framework. Εάν η κωδικοποίηση αίτησης δεν καθορίζεται σε ένα αρχείο Machine.config ή Web.config, η κωδικοποίηση ορίζεται ως προεπιλογή στις Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας του υπολογιστή.

Σε εφαρμογές μονού διακομιστή, αυτό το χαρακτηριστικό και το χαρακτηριστικό responseEncoding θα πρέπει να είναι το ίδιο. Σε λιγότερο κοινές περιπτώσεις (εφαρμογές πολλαπλού διακομιστή, όπου οι προεπιλεγμένες κωδικοποιήσεις είναι διαφορετικές για κάθε διακομιστή), μπορείτε να διαφοροποιήσετε την κωδικοποίηση αίτησης και απόκρισης χρησιμοποιώντας τοπικά αρχεία Web.config.

Κεφαλίδες απόκρισης [responseHeaderEncoding]

Καθορίζει την κωδικοποίηση περιεχομένου των κεφαλίδων απόκρισης.

Αποκρίσεις [responseEncoding]

Καθορίζει την κωδικοποίηση περιεχομένου των αποκρίσεων.

Η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση είναι UTF-8, η οποία καθορίζεται στην ενότητα διεθνοποίησης στο αρχείο Machine.config που δημιουργήθηκε κατά την εγκατάσταση του .NET Framework. Εάν η κωδικοποίηση απόκρισης δεν καθορίζεται σε ένα αρχείο Machine.config ή Web.config, η κωδικοποίηση ορίζεται ως προεπιλογή στις Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας του υπολογιστή.

Σε εφαρμογές μονού διακομιστή, αυτό το χαρακτηριστικό και το χαρακτηριστικό responseEncoding θα πρέπει να είναι το ίδιο. Σε λιγότερο κοινές περιπτώσεις (εφαρμογές πολλαπλού διακομιστή, όπου οι προεπιλεγμένες κωδικοποιήσεις είναι διαφορετικές για κάθε διακομιστή), μπορείτε να διαφοροποιήσετε την κωδικοποίηση αίτησης και απόκρισης χρησιμοποιώντας τοπικά αρχεία Web.config.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων