Χρησιμοποιήστε τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη υπηρεσίας παροχής και Επεξεργασία υπηρεσίας παροχής για την προσθήκη ή την τροποποίηση μιας υπηρεσίας παροχής στις υπηρεσίες IIS, όταν έχετε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία που βασίζεται σε υπηρεσία παροχής για την αποθήκευση των δεδομένων σε μια βάση δεδομένων ή σε άλλο χώρο αποθήκευσης δεδομένων. Οι ιδιότητες που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου εξαρτώνται από τον τύπο υπηρεσίας παροχής που επιλέγετε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε.

Οι 3 διαφορετικοί τύποι υπηρεσιών παροχής που μπορείτε να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε είναι:

  • Ρόλοι - παρέχει μια διασύνδεση μεταξύ της υπηρεσίας διαχείρισης ρόλου ASP.NET ("διαχείριση ρόλου") και των προελεύσεων δεδομένων ρόλου.

  • Χρήστες - παρέχει μια διασύνδεση μεταξύ της υπηρεσίας ιδιότητας μέλους ASP.NET και των προελεύσεων δεδομένων ιδιότητας μέλους.

  • Προφίλ - παρέχει μια διασύνδεση μεταξύ της υπηρεσίας προφίλ ASP.NET και των προελεύσεων δεδομένων προφίλ.

Σημείωση

Τα παράθυρα διαλόγου Προσθήκη υπηρεσίας παροχής και Επεξεργασία υπηρεσίας παροχής επιτρέπουν την προσθήκη ή την επεξεργασία των περισσότερων ιδιοτήτων μιας υπηρεσίας παροχής, αλλά όχι όλων. Μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον ιδιότητες για κάθε υπηρεσία παροχής στο αρχείο Web.config της εφαρμογής Web. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες παροχής, ανατρέξτε στο θέμα ASP.NET 2.0 Provider Model: Introduction to the Provider Model (η σελίδα ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά).

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Τύπος

Ορίζει τον τύπο της υπηρεσίας παροχής.

Όνομα

Καθορίζει το όνομα της υπηρεσίας παροχής.

Συμπεριφορά

Ορίζει ορισμένες καταστάσεις συμπεριφοράς για τις υπηρεσίες παροχής χρήσης ιδιότητας μέλους. Εάν ορίσετε την τιμή μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες συμπεριφορές σε True ενεργοποιείται η αντίστοιχη συμπεριφορά:

  • EnablePasswordReset - υποδεικνύει εάν είναι δυνατή η επαναφορά των κωδικών πρόσβασης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ResetPassword της υπηρεσίας παροχής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι False.

  • EnablePasswordRetrieval - υποδεικνύει εάν είναι δυνατή η ανάκτηση των κωδικών πρόσβασης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο GetPassword της υπηρεσίας παροχής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι False.

  • RequiresQuestionAndAnswer - υποδεικνύει εάν απαιτείται απάντηση κωδικού πρόσβασης κατά την κλήση των μεθόδων GetPassword και ResetPassword της υπηρεσίας παροχής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι False.

  • RequiresUniqueEmail - υποδεικνύει εάν κάθε καταχωρημένος χρήστης πρέπει να έχει μια μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι False.

  • StorePasswordInSecureFormat - υποδεικνύει εάν απαιτείται κατακερματισμός των κωδικών πρόσβασης. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι False.

Δεδομένα

Ρυθμίζει τις παραμέτρους του ονόματος συμβολοσειράς σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στη βάση δεδομένων. Εισαγάγετε το όνομα της συμβολοσειράς σύνδεσης στο πλαίσιο ελέγχου ConnectionStringName.

Γενικά

Καθορίζει γενικές ρυθμίσεις για την υπηρεσία παροχής. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι προαιρετικές και περιλαμβάνουν τα εξής:

  • ApplicationName - προσδιορίζει την εικονική διαδρομή της εφαρμογής στο πλαίσιο ApplicationName. Εάν δεν καθορίσετε μια τιμή στο πλαίσιο ApplicationName, η ιδιότητα μέλους του API ορίζεται ως προεπιλογή σε HttpContext.Current.Request.ApplicationPath. Αυτό μπορεί να καθοριστεί μόνο κατά το χρόνο εκτέλεσης.

  • Description - παρέχει μια περιγραφή της υπηρεσίας παροχής.

Διάφορα

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ζεύγους ονόματος και τιμής που αφορούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία παροχής. Για να προσθέσετε και να καταργήσετε ζεύγη ονομάτων και τιμών, κάντε κλικ στο κουμπί δίπλα στο πεδίο Ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία παροχής στην ενότητα Διάφορα.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων