Χρησιμοποιήστε τη σελίδα ιδιοτήτων ASP για να διαχειριστείτε μια λίστα ρυθμίσεων παραμέτρων ASP (Classic).

Χρησιμοποιήστε τη λίστα Εμφάνιση για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις που καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης των ρυθμίσεων: Φιλικά ονόματα, Ονόματα ρυθμίσεων παραμέτρων ή Και τα δυο ονόματα.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Κωδικοσελίδα [codePage]

Προσδιορίζει την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα για μια εφαρμογή ASP.

Ενεργοποίηση δυνατότητας buffering [bufferingOn]

Καθορίζει εάν τα δεδομένα εξόδου μιας εφαρμογής ASP θα αποθηκεύονται σε buffer. Η προεπιλογή είναι True.

Ενεργοποίηση τμηματικής κωδικοποίησης [enableChunkedEncoding]

Προσδιορίζει εάν η τμηματική κωδικοποίηση μεταφοράς HTTP 1.1 είναι ενεργοποιημένη για την υπηρεσία δημοσίευσης World Wide Web (υπηρεσία WWW). Η προεπιλογή είναι True.

Ενεργοποίηση επιστροφής HTML [enableAspHtmlFallback]

Ελέγχει τη συμπεριφορά του ASP όταν η ουρά αιτήσεων είναι πλήρης. Όταν η τιμή έχει οριστεί σε True, το ASP εκτελεί αναζήτηση για ένα αρχείο HTML με την προσθήκη _asp στο όνομα αρχείου και επιστρέφει το αρχείο, εάν το εντοπίσει. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του ζητούμενου αρχείου .asp είναι Hello.asp, το όνομα του αρχείου .htm που θα επιστραφεί θα είναι Hello_asp.htm. Εάν το αρχείο δεν υπάρχει, θα επιστραφεί στο πρόγραμμα-πελάτη το σφάλμα 500.13 HTTP (Ο διακομιστής είναι πολύ απασχολημένος). Αυτό το σφάλμα θα επιστραφεί επίσης, εάν η τιμή έχει οριστεί σε False. Η προεπιλεγμένη τιμή για αυτό το χαρακτηριστικό είναι True.

Ενεργοποίηση γονικών διαδρομών [enableParentPaths]

Καθορίζει εάν μια σελίδα ASP επιτρέπει διαδρομές σχετικές με τον τρέχοντα κατάλογο (χρησιμοποιώντας την παράσταση "...\") ή πάνω από τον τρέχοντα κατάλογο. Η προεπιλογή είναι False.

Διάστημα δοκιμής σύνδεσης προγράμματος-πελάτη [queueConnectionTestTime]

Καθορίζει τη χρονική περίοδο, για την οποία η αίτηση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ουρά. Εάν η αίτηση τοποθετηθεί σε ουρά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το καθορισμένο, το ASP εκτελεί έλεγχο για να διαπιστώσει εάν το πρόγραμμα-πελάτης είναι ακόμα συνδεδεμένο, προτού εκτελέσει την αίτηση. Εάν το πρόγραμμα-πελάτης δεν είναι πλέον συνδεδεμένο, η αίτηση δεν υπόκειται σε επεξεργασία και διαγράφεται από την ουρά. Η προεπιλογή είναι 00:00:03 δευτερόλεπτα.

Μέγιστο όριο σώματος οντότητας αίτησης [maxRequestEntityAllowed]

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό byte που επιτρέπονται στο σώμα οντότητας μιας αίτησης ASP. Η προεπιλογή είναι 200000 byte.

Μήκος ουράς [requestQueueMax]

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων αιτήσεων ASP που επιτρέπονται στην ουρά. Η προεπιλογή είναι 3000.

Χρονικό όριο ουράς αιτήσεων [queueTimeout]

Καθορίζει τη χρονική περίοδο, για την οποία επιτρέπεται να αναμένει στην ουρά μια αίτηση δέσμης ενεργειών ASP. Η προεπιλογή είναι 00:00:00 (απεριόριστο).

Όριο buffer απόκρισης [bufferingLimit]

Ορίζει το μέγιστο μέγεθος του buffer του ASP. Εάν είναι ενεργοποιημένο το buffer απόκρισης, αυτή η ιδιότητα ελέγχει τον μέγιστο αριθμό byte που μπορεί να εγγράψει μια σελίδα ASP στο buffer απόκρισης, προτού εκτελεστεί εκκαθάριση. Η προεπιλογή είναι 4194304 byte.

Χρονικό όριο δέσμης ενεργειών [scriptTimeout]

Καθορίζει την προεπιλεγμένη χρονική διάρκεια, για την οποία οι σελίδες ASP επιτρέπουν την εκτέλεση μιας δέσμης ενεργειών προτού επιχειρήσουν να διακόψουν τη δέσμη ενεργειών και να εγγράψουν ένα συμβάν στο αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows. Η προεπιλογή είναι 00:01:30 λεπτά.

Όριο νημάτων ανά επεξεργαστή [processorThreadMax]

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό νημάτων διεργασιών ανά επεξεργαστή που είναι δυνατό να δημιουργήσουν οι υπηρεσίες IIS για την εκτέλεση των αιτήσεων ASP. Η προεπιλογή είναι 25.

Αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων [lcid]

Ορίζει το προεπιλεγμένο αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων (LCID) για μια εφαρμογή. Τα αναγνωριστικά LCID καθορίζουν τον τρόπο διαμόρφωσης ημερομηνιών, ωρών και νομισματικών μονάδων. Η προεπιλογή είναι 1033, που αντιστοιχεί στα αγγλικά Ηνωμένων Πολιτειών (en-us).

Επανεκκίνηση κατά την αλλαγή παραμέτρων [enableApplicationRestart]

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η αυτόματη επανεκκίνηση μιας εφαρμογής ASP, όταν πραγματοποιείται μια αλλαγή σε κρίσιμες ιδιότητες παραμέτρων αυτής της εφαρμογής. Η προεπιλογή είναι True.

Υπολογισμός αριθμών γραμμής [calcLineNumber]

Καθορίζει εάν το ASP θα πρέπει να υπολογίζει και να αποθηκεύει τον αριθμό γραμμής κάθε γραμμής κώδικα που εκτελείται, προκειμένου να παρέχει αυτόν τον αριθμό σε μια αναφορά σφάλματος. Η προεπιλογή είναι True.

Εντοπισμός εξαιρέσεων στοιχείων COM [exceptionCatchEnable]

Καθορίζει εάν οι σελίδες ASP θα καταγράφουν τις εξαιρέσεις που δημιουργούνται από τα στοιχεία. Εάν η τιμή οριστεί σε False, η σελίδα ASP δεν θα εντοπίζει τις εξαιρέσεις που δημιουργούνται από το στοιχείο. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη διαχείριση της εξαίρεσης από άλλο επίπεδο της διεργασίας, όπως το VBScript ή τη διεργασία υπηρεσιών IIS (η οποία κατά κανόνα τερματίζει τη διεργασία). Η προεπιλογή είναι True.

Ενεργοποίηση εντοπισμού σφαλμάτων από το πρόγραμμα-πελάτη [appAllowClientDebug]

Καθορίζει εάν είναι ενεργοποιημένος ο εντοπισμός σφαλμάτων από το πρόγραμμα-πελάτη ASP. Η προεπιλογή είναι False.

Ενεργοποίηση καταγραφής αιτήσεων σφαλμάτων [logErrorRequests]

Ελέγχει εάν ο διακομιστής Web εγγράφει σφάλματα ASP στην ενότητα εφαρμογών του αρχείου καταγραφής συμβάντων των Windows. Από προεπιλογή, τα σφάλματα ASP εγγράφονται στα αρχεία καταγραφής του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη και των υπηρεσιών IIS. Η προεπιλογή είναι True.

Ενεργοποίηση εντοπισμού σφαλμάτων από το διακομιστή [appAllowDebugging]

Προσδιορίζει εάν ο εντοπισμός σφαλμάτων ASP είναι ενεργοποιημένος στο διακομιστή. Η προεπιλογή είναι False.

Καταγραφή σφαλμάτων στο αρχείο καταγραφής NT [errorsToNTLog]

Καθορίζει ποια σφάλματα ASP εγγράφονται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων των Windows. Από προεπιλογή, τα σφάλματα ASP εγγράφονται στα αρχεία καταγραφής του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη και των υπηρεσιών IIS. Η προεπιλογή είναι False.

Ανώνυμη εκτέλεση λειτουργιών τερματισμού [runOnEndAnonymously]

Καθορίζει εάν οι καθολικές λειτουργίες ASP, SessionOnEnd και ApplicationOnEnd, θα πρέπει να εκτελούνται ως ανώνυμος χρήστης. Εάν η τιμή οριστεί σε False, οι λειτουργίες δεν εκτελούνται. Η προεπιλογή είναι True.

Μήνυμα σφάλματος δέσμης ενεργειών [scriptErrorMessage]

Καθορίζει το μήνυμα σφάλματος που θα αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης, εάν δεν αποστέλλονται συγκεκριμένα σφάλματα εντοπισμού σφαλμάτων στο πρόγραμμα-πελάτη. Το προεπιλεγμένο μήνυμα που αποστέλλεται είναι "Εμφανίστηκε σφάλμα στο διακομιστή κατά την επεξεργασία της διεύθυνσης URL. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος."

Αποστολή σφαλμάτων στο πρόγραμμα περιήγησης [scriptErrorSentToBrowser]

Καθορίζει εάν ο διακομιστής Web θα εγγράφει λεπτομερή στοιχεία εντοπισμού σφαλμάτων (όνομα αρχείου, σφάλμα, αριθμός γραμμής, περιγραφή) στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή-πελάτη, εκτός από την καταγραφή τους στο αρχείο καταγραφής αιτήσεων των υπηρεσιών IIS. Η προεπιλογή είναι True.

Γλώσσα δέσμης ενεργειών [scriptLanguage]

Καθορίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα δέσμης ενεργειών για όλες τις εφαρμογές ASP που εκτελούνται στο διακομιστή Web. Η προεπιλογή είναι VBScript.

Διαδρομή καταλόγου cache [diskTemplateCacheDirectory]

Περιλαμβάνει το όνομα του καταλόγου που χρησιμοποιεί το ASP για την αποθήκευση μεταγλωττισμένων προτύπων ASP στο δίσκο μετά την υπερχείλιση του cache εσωτερικής μνήμης. Η προεπιλογή είναι systemroot\inetpub\temp\ASP Compiled Templates.

Ενεργοποίηση αποθήκευσης στο cache βιβλιοθήκης τύπων [enableTypelibCache]

Προσδιορίζει εάν οι βιβλιοθήκες τύπων αποθηκεύονται στο cache του διακομιστή. Η προεπιλογή είναι True.

Μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων αρχείων στο cache του δίσκου [maxDiskTemplateCacheFiles]

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό μεταγλωττισμένων προτύπων ASP που μπορούν να αποθηκευτούν. Η προεπιλογή είναι 2000.

Μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων αρχείων στο cache της μνήμης [scriptFileCacheSize]

Καθορίζει τον αριθμό προ-μεταγλωττισμένων αρχείων δέσμης ενεργειών που θα αποθηκευτούν στο cache. Εάν η τιμή οριστεί σε 0, δεν αποθηκεύεται στο cache κανένα αρχείο δέσμης ενεργειών. Εάν η τιμή οριστεί σε 4291967295, αποθηκεύονται στο cache όλα τα αρχεία δέσμης ενεργειών που ζητήθηκαν. Αυτή η ιδιότητα χρησιμοποιείται για την ακριβή ρύθμιση των επιδόσεων, αναλόγως του ποσοστού διαθέσιμης μνήμης και του ποσοστού κυκλοφορίας των αρχείων δέσμης ενεργειών. Η προεπιλογή είναι 500.

Μέγιστος αριθμός μηχανισμών για δέσμες ενεργειών στo cache [scriptEngineCacheMax]

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό μηχανισμών δεσμών ενεργειών που θα διατηρούν αποθηκευμένο στo cache οι σελίδες ASP. Η προεπιλογή είναι 250.

Ενεργοποίηση στοιχείου παράθεσης (Side by Side) [appServiceFlags]

Ενεργοποιεί την παράθεση συνόλων στοιχείων COM+ που επιτρέπουν στις εφαρμογές ASP να καθορίζουν ποια έκδοση ενός DLL συστήματος ή στοιχείου COM θα χρησιμοποιούν. Η προεπιλογή είναι False.

Ενεργοποίηση ανίχνευσης [appServiceFlags]

Ενεργοποιεί τη δυνατότητα ανίχνευσης COM+ που επιτρέπει στους διαχειριστές ή προγραμματιστές να εντοπίζουν σφάλματα σε εφαρμογές ASP. Η προεπιλογή είναι False.

Εκτέλεση σε MTA [executeInMta]

Καθορίζει εάν το ASP μπορεί να εκτελεί δέσμες ενεργειών σε τμήμα πολλαπλών νημάτων. Η προεπιλογή είναι False.

Έγκριση μοντέλου νηματοποίησης στοιχείων [trackThreadingModel]

Καθορίζει εάν οι υπηρεσίες IIS εξετάζουν το μοντέλο νηματοποίησης οποιωνδήποτε στοιχείων δημιουργεί η εφαρμογή. Η προεπιλογή είναι False.

Αναγνωριστικό διαμερίσματος [partitionID]

Ορίστε αυτήν την ιδιότητα στο GUID του διαμερίσματος COM+. Όταν καθορίζεται αυτή η ιδιότητα, ορίστε για το στοιχείο Χρήση διαμερίσματος την τιμή True.

Στοιχείο παράθεσης (side-by-side) [sxsName]

Ορίστε αυτήν την ιδιότητα στο όνομα της εφαρμογής COM+. Όταν ορίζεται αυτή η ιδιότητα, ορίστε για το στοιχείο Ενεργοποίηση στοιχείου παράθεσης (Side by Side) την τιμή True.

Χρήση διαμερίσματος [appServiceFlags]

Απομονώνει τις εφαρμογές στα δικά τους διαμερίσματα COM+. Όταν για αυτήν την ιδιότητα ορίζεται η τιμή True, πρέπει να καθορίσετε μια τιμή για το στοιχείο Αναγνωριστικό διαμερίσματος. Η προεπιλογή είναι False.

Ενεργοποίηση κατάστασης περιόδου λειτουργίας [allowSessionState]

Ενεργοποιεί τη διατήρηση της κατάστασης περιόδου λειτουργίας για την εφαρμογή ASP. Η προεπιλογή είναι True.

Μέγ. αριθμός περιόδων [max]

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων περιόδων λειτουργίας που επιτρέπουν οι υπηρεσίες IIS. Η προεπιλογή είναι 2147483647.

Νέο αναγνωριστικό σε ασφαλή σύνδεση [keepSessionIdSecure]

Δημιουργεί ένα νέο cookie κατά τη μετάβαση από μη ασφαλή σε ασφαλή σύνδεση. Η προεπιλογή είναι True.

Χρονικό όριο [timeout]

Καθορίζει το χρόνο διατήρησης ενός αντικειμένου περιόδου λειτουργίας μετά την υποβολή της τελευταίας αίτησης που συσχετίζεται με το αντικείμενο. Η προεπιλογή είναι 00:20:00.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων