Από προεπιλογή, το IIS 7.5 δεν είναι εγκατεστημένο στα Windows® 7. Μπορείτε να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες IIS κάνοντας κλικ στην επιλογή Δυνατότητες των Windows από τις Επιλογές για προχωρημένους στην περιοχή Προγράμματα στον Πίνακα Ελέγχου.

Σημείωση

Πρέπει να είστε μέλος της ομάδας διαχειριστών στον τοπικό υπολογιστή για την εγκατάσταση του IIS 7.5.

Για την εγκατάσταση του IIS 7.5 σε Windows 7

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας χρήστη ή μια δέσμη ενεργειών.

Χρήση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
  1. Κάντε κλικ στην Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων των Windows.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Δυνατότητες των Windowsκάντε κλικ στην επιλογή Internet Information Services και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημαντικό

Εάν χρησιμοποιήσετε τον Πίνακα Ελέγχου για την εγκατάσταση των υπηρεσιών IIS, θα εκτελεστεί η προεπιλεγμένη εγκατάσταση που διαθέτει το ελάχιστο σύνολο δυνατοτήτων. Εάν χρειάζεστε επιπλέον δυνατότητες των υπηρεσιών IIS, όπως Δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών ή Εργαλεία διαχείρισης Web, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα πλαίσια ελέγχου που σχετίζονται με αυτές τις δυνατότητες, στο παράθυρο διαλόγου Δυνατότητες των Windows.

Χρήση δέσμης ενεργειών
  • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια δέσμη ενεργειών:

    start /w pkgmgr /l:log.etw /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ASP;IIS-CGI;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-Security;IIS-BasicAuthentication;IIS-URLAuthorization;IIS-RequestFiltering;IIS-IPSecurity;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

Σημαντικό

Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δέσμη ενεργειών, θα εκτελεστεί πλήρης εγκατάσταση των υπηρεσιών IIS και όλων των διαθέσιμων πακέτων δυνατοτήτων. Εάν δεν χρειάζεστε κάποια πακέτα δυνατοτήτων, θα πρέπει να επεξεργαστείτε τη δέσμη ενεργειών, ώστε να εγκατασταθούν μόνο τα πακέτα που θα ζητήσετε.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων