Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Χρήστες για να επιλέξετε ένα χρήστη για τη IIS Manager, στον οποίο θέλετε να επιτρέπετε να συνδέεται σε μια τοποθεσία ή εφαρμογή. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους των δυνατοτήτων που έχουν ανατεθεί στις τοποθεσίες και τις εφαρμογές για τις οποίες τους έχετε εκχωρήσει δικαιώματα.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Επιλογή χρήστη

Επιλέξτε το όνομα χρήστη για τη IIS Manager, στον οποίο θέλετε να επιτρέπεται η σύνδεση στην τοποθεσία ή στην εφαρμογή.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων