Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Περιορισμοί διευθύνσεων IPv4 και τομέων για να καθορίσετε και να διαχειριστείτε τους κανόνες που επιτρέπουν ή απαγορεύουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IPv4, μια περιοχή διευθύνσεων IPv4 ή ένα όνομα τομέα.

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των περιορισμών βάσει ονομάτων τομέα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τους περιορισμούς ονόματος τομέα. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας, στη λίστα εργασιών, και ορίστε την επιλογή Ενεργοποίηση περιορισμών ονόματος τομέα.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Λειτουργία

Εμφανίζει τον τύπο κανόνα. Οι τιμές είναι Αποδοχή ή Άρνηση. Η τιμή Λειτουργία δηλώνει εάν ο κανόνας προορίζεται για την αποδοχή ή άρνηση πρόσβασης στο περιεχόμενο.

Προέλευση αίτησης

Εμφανίζει μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, ένα εύρος διευθύνσεων IP ή ένα όνομα τομέα που καθορίζεται στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής ή το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα περιορισμού αποδοχής. Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απορρίψετε την πρόσβαση ενός αιτούντα σε περιεχόμενο.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη καταχώρησης αποδοχής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού αποδοχής από το οποίο μπορείτε να ορίσετε κανόνες που επιτρέπουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, μια περιοχή διευθύνσεων IP ή ένα όνομα τομέα DNS.

Προσθήκη καταχώρησης άρνησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα περιορισμού άρνησης από το οποίο μπορείτε να ορίσετε κανόνες που επιτρέπουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, μια περιοχή διευθύνσεων IP ή ένα όνομα τομέα DNS.

Κατάργηση

Καταργεί το στοιχείο που έχει επιλεγεί από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων περιορισμών για IP και τομέα από το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη δυνατότητα "Περιορισμοί για διεύθυνση IP και όνομα τομέα".

Επαναφορά στη γονική ρύθμιση

Επαναφέρει τη δυνατότητα σε ρυθμίσεις μεταβίβασης από τη γονική ρύθμιση παραμέτρων. Με αυτή την ενέργεια διαγράφονται οι τοπικές ρυθμίσεις παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τη λίστα, για αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη στο επίπεδο διακομιστή.

Προβολή ταξινομημένης λίστας

Εμφανίζει τη λίστα με σειρά ρύθμισης παραμέτρων. Όταν επιλέγετε τη μορφή ταξινομημένης λίστας, μπορείτε να μετακινείτε στοιχεία επάνω και κάτω στη λίστα. Δεν εμφανίζονται άλλες ενέργειες στο παράθυρο Ενέργειες έως ότου επιλέξετε τη μη ταξινομημένη μορφή λίστας.

Μετακίνηση επάνω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο επάνω στη λίστα. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή στοιχείων στη μορφή ταξινομημένης λίστας.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίσεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο κάτω στη λίστα. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή στοιχείων στη μορφή ταξινομημένης λίστας.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίσεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Προβολή λίστας χωρίς ταξινόμηση

Εμφανίζει τη λίστα με μορφή χωρίς ταξινόμηση. Όταν επιλέγετε τη μορφή λίστας χωρίς ταξινόμηση, μπορείτε να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη λίστα και να εκτελέσετε ενέργειες στο παράθυρο Ενέργειες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων