Οι διακομιστές Web χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ταχείας διασύνδεσης κοινής πύλης (FastCGI), για να επικοινωνήσουν με εξωτερικές εφαρμογές. Το πρωτόκολλο FastCGI ορίζει τον τρόπο με τον οποίο διοχετεύονται οι πληροφορίες μεταξύ του διακομιστή Web και μιας εξωτερικής εφαρμογής FastCGI. Με την αποστολή μιας αίτησης, ο διακομιστής Web ξεκινά μία εφαρμογή FastCGI, για να επεξεργαστεί την αίτηση και να δημιουργήσει δυναμικές αποκρίσεις που επιστρέφονται στον πελάτη.

Οι εφαρμογές FastCGI διαχειρίζονται αιτήσεις HTTP και καθεμία αποτελεί μία συλλογή χώρων συγκέντρωσης διεργασιών. Μέσα σε αυτούς τους χώρους συγκέντρωσης, κάθε διεργασία διαχειρίζεται μία αίτηση τη φορά και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επιστρέφει στο χώρο συγκέντρωσης μέχρι να δεχθεί μία άλλη αίτηση.

Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Ρυθμίσεις FastCGI, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του χώρου συγκέντρωσης διεργασιών των εφαρμογών FastCGI που βρίσκονται στον δικό σας διακομιστή Web. Μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές FastCGI, τις οποίες θα χρησιμοποιούν τοποθεσίες που βρίσκονται στον δικό σας διακομιστή Web, καθώς και να προσδιορίσετε τις ιδιότητες ρύθμισης παραμέτρων όπως είναι η επεξεργασία μεταβλητών και ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων για αυτές τις εφαρμογές.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Πλήρης διαδρομή

Εμφανίζει τη φυσική διαδρομή της εκτελέσιμης διεργασίας για χρήση στο χώρο συγκέντρωσης διεργασιών.

Ορίσματα

Εμφανίζει τα ορίσματα που διοχετεύονται στην επιλεγμένη εφαρμογή FastCGI κατά την εκκίνηση. Τα ορίσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, για να προσδιορίσουν με μοναδικό τρόπο έναν χώρο συγκέντρωσης μιας διεργασίας FastCGI, αν υπάρχουν πολλοί χώροι συγκέντρωσης της διεργασίας FastCGI για μία εκτελέσιμη διεργασία.

MaxInstances

Εμφανίζει τον μέγιστο αριθμό διεργασιών FastCGI που επιτρέπονται στο χώρο συγκέντρωσης των διεργασιών εφαρμογής για την επιλεγμένη εφαρμογή FastCGI. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί επίσης στον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων αιτήσεων που μπορεί να διαχειριστεί η εφαρμογή FastCGI. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 4.

Μόνο για τα λειτουργικά συστήματα Windows® 7 και Windows Server® 2008 R2 η ρύθμιση της ιδιότητας MaxInstances στο 0 επιτρέπει στον IIS να επιλέξει αυτόματα τον ιδανικό αριθμό διεργασιών FastCGI για το τρέχον περιβάλλον εκτέλεσης.

InstanceMaxRequests

Εμφανίζει τον μέγιστο αριθμό αιτήσεων που θα διαχειριστεί η εφαρμογή FastCGI προτού ξεκινήσει η διαδικασία ανακύκλωσης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 200.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη εφαρμογής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη εφαρμογής FastCGI το οποίο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις γενικές ιδιότητες και τις ιδιότητες διεργασίας.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία εφαρμογής FastCGI το οποίο σας επιτρέπει να αλλάξετε τις γενικές ιδιότητες και τις ιδιότητες διεργασίας της επιλεγμένης εφαρμογής.

Κατάργηση

Καταργεί την επιλεγμένη εφαρμογή FastCGI.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων