Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Κανόνες εξουσιοδότησης .NET, για να ρυθμίσετε τους κανόνες εξουσιοδότησης χρηστών για την πρόσβαση στις τοποθεσίες σας στο Web και στις εφαρμογές. Μπορείτε να προσθέσετε κανόνες Αποδοχής ή Απόρριψης και να καθορίσετε τους χρήστες, τους κανόνες ή τις ομάδες χρηστών για τα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στο περιεχόμενό σας στο Web.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Λειτουργία

Εμφανίζει τον τύπο της ενεργοποιημένης από τον κανόνα εξουσιοδότησης .NET ενέργειας. Η τιμή μπορεί να είναι Αποδοχή ή Απόρριψη.

Χρήστες

Εμφανίζει τους χρήστες για τους οποίους επιτρέπεται ή απαγορεύεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο στο Web, όπως αυτοί καθορίζονται από τον κανόνα εξουσιοδότησης .NET.

Ρόλοι

Εμφανίζει τους ρόλους για τους οποίους επιτρέπεται ή απαγορεύεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο στο Web, όπως αυτοί καθορίζονται από τον κανόνα εξουσιοδότησης .NET.

Ρήματα

Εμφανίζει τα ρήματα για τα οποία εφαρμόζεται ο κανόνας εξουσιοδότησης .NET.

Τύπος καταχώρησης

Εμφανίζει τον τύπο καταχώρησης για τον κανόνα εξουσιοδότησης .NET.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη κανόνα αποδοχής

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έναν κανόνα με τον οποίο επιτρέπετε την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας στο Web σε συγκεκριμένους ρόλους, χρήστες ή ομάδες χρηστών.

Προσθήκη κανόνα άρνησης

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνα εξουσιοδότησης απόρριψης που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε έναν κανόνα με τον οποίο αρνείστε την πρόσβαση στο περιεχόμενό σας στο Web σε συγκεκριμένους ρόλους, χρήστες ή ομάδες χρηστών.

Επεξεργασία

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης αποδοχής ή το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία κανόνα εξουσιοδότησης απόρριψης που σας επιτρέπει να αλλάξετε τον επιλεγμένο κανόνα εξουσιοδότησης .NET.

Κατάργηση

Καταργεί τον επιλεγμένο κανόνα εξουσιοδότησης .NET.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων