Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Αντιστοιχίσεις δείκτη χειρισμού για να διαχειριστείτε μια λίστα δεικτών χειρισμού που επεξεργάζονται αιτήσεις για συγκεκριμένους τύπους αρχείων.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το όνομα της αντιστοίχισης του δείκτη χειρισμού.

Διαδρομή

Εμφανίζει το όνομα του αρχείου ή την επέκταση του ονόματος αρχείου, για το οποίο ο δείκτης χειρισμού θα επεξεργαστεί μια αίτηση. Η τιμή μπορεί να είναι είτε ένα συγκεκριμένο όνομα αρχείου, όπως WebResource.axd είτε ένας χαρακτήρας μπαλαντέρ (*) με συγκεκριμένη επέκταση, όπως *.exe.

Κατάσταση

Υποδεικνύει εάν ο δείκτης χειρισμού είναι ενεργοποιημένος ή απενεργοποιημένος με βάση την πολιτική πρόσβασης που έχει οριστεί στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δικαιωμάτων δυνατότητας και στην απαιτούμενη ρύθμιση πρόσβασης που καθορίζεται από την αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού. Εάν ένας δείκτης χειρισμού απαιτεί έναν τύπο πρόσβασης που δεν είναι ενεργοποιημένος στην πολιτική πρόσβασης σε αυτό το επίπεδο, ο δείκτης χειρισμού απενεργοποιείται.

Τύπος διαδρομής

Εμφανίζει μια από τις ακόλουθες τιμές για τον τύπο διαδρομής, στον οποίο αντιστοιχίζεται ο δείκτης χειρισμού:

  • Απροσδιόριστο, εάν η αντιστοίχιση δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο τύπο διαδρομής.

  • Αρχείο, εάν η αντιστοίχιση εφαρμόζεται σε ένα αρχείο.

  • Κατάλογος, εάν η αντιστοίχιση εφαρμόζεται σε έναν κατάλογο.

  • Αρχείο ή κατάλογος, εάν η αντιστοίχιση προορίζεται είτε για αρχείο είτε για κατάλογο.

Δείκτης χειρισμού

Καθορίζει τη λειτουργική μονάδα, όπως IsapiModule, ή τον διαχειριζόμενο τύπο, όπως System.Web.Handlers.TraceHandler, που αποκρίνεται στην αίτηση όπως καθορίζεται στην αντιστοίχιση.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη διαχειριζόμενου δείκτη χειρισμού

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη διαχειριζόμενου δείκτη χειρισμού στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια αντιστοίχιση σε διαχειριζόμενο δείκτη χειρισμού.

Προσθήκη αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια αντιστοίχιση σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας της δέσμης ενεργειών.

Προσθήκη αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών μπαλαντέρ

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη αντιστοίχισης δέσμης ενεργειών μπαλαντέρ στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια αντιστοίχιση δέσμης ενεργειών για τη διαχείριση κάθε επέκτασης ονόματος αρχείου.

Προσθήκη αντιστοίχισης λειτουργικής μονάδας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη αντιστοίχισης λειτουργικής μονάδας στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια αντιστοίχιση σε μια λειτουργική μονάδα.

Επεξεργασία

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού.

Μετονομασία

Ενεργοποιεί το πεδίο Όνομα ώστε να μπορείτε να αλλάξετε το φιλικό όνομα της επιλεγμένης αντιστοίχισης δείκτη χειρισμού.

Σημείωση

Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Κλείδωμα

Κλειδώνει την επιλεγμένη αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού, ώστε να μην είναι δυνατή η παράβλεψή της σε χαμηλότερα επίπεδα στη ρύθμιση παραμέτρων.

Σημείωση

Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Ξεκλείδωμα

Ξεκλειδώνει την επιλεγμένη αντιστοίχιση δείκτη χειρισμού, ώστε να είναι δυνατή η παράβλεψή της σε χαμηλότερα επίπεδα στη ρύθμιση παραμέτρων.

Σημείωση

Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο σε επίπεδο διακομιστή.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Επεξεργασία δικαιωμάτων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία δικαιωμάτων δυνατότητας στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τα δικαιώματα που εφαρμόζονται σε ολόκληρη τη δυνατότητα Αντιστοιχίσεις δείκτη χειρισμού.

Επιστροφή στη μεταβίβαση

Επαναφέρει τη δυνατότητα σε ρυθμίσεις μεταβίβασης από τη γονική ρύθμιση παραμέτρων. Με αυτό τον τρόπο διαγράφονται οι τοπικές ρυθμίσεις παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων από τη λίστα, για αυτήν τη δυνατότητα. Αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη σε επίπεδο διακομιστή.

Προβολή ταξινομημένης λίστας

Εμφανίζει τη λίστα με σειρά ρύθμισης παραμέτρων. Όταν επιλέγετε τη μορφή ταξινομημένης λίστας, μπορείτε να μετακινείτε στοιχεία επάνω και κάτω στη λίστα. Δεν εμφανίζονται άλλες ενέργειες στο παράθυρο Ενέργειες έως ότου επιλέξετε τη μη ταξινομημένη μορφή λίστας.

Μετακίνηση επάνω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο επάνω στη λίστα. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή στοιχείων στη μορφή ταξινομημένης λίστας.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίσεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινεί ένα επιλεγμένο στοιχείο κάτω στη λίστα. Αυτή η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο κατά την προβολή στοιχείων στη μορφή ταξινομημένης λίστας.

Σημείωση

Όταν γίνεται αναδιάταξη των στοιχείων στη λίστα σε ένα θυγατρικό επίπεδο, το θυγατρικό επίπεδο δεν θα μεταβιβάζει ρυθμίσεις από το γονικό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν προστεθεί ή έχουν καταργηθεί από τη λίστα στο γονικό στοιχείο) μετά την αναδιάταξη της λίστας. Εάν θέλετε να μεταβιβάσετε ρυθμίσεις από ένα γονικό επίπεδο, πρέπει να επαναφέρετε όλες τις αλλαγές στο θυγατρικό επίπεδο χρησιμοποιώντας την ενέργεια Επιστροφή στη μεταβίβαση στο παράθυρο Ενέργειες.

Προβολή λίστας χωρίς ταξινόμηση

Εμφανίζει τη λίστα με μορφή χωρίς ταξινόμηση. Όταν επιλέγετε τη μορφή λίστας χωρίς ταξινόμηση, μπορείτε να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη λίστα και να εκτελέσετε ενέργειες στο παράθυρο Ενέργειες.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων