Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Συμβάντα ανακύκλωσης για καταγραφή του Οδηγού Επεξεργασία ρυθμίσεων ανακύκλωσης χώρων συγκέντρωσης εφαρμογών για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS, ώστε να καταγράφουν ένα συμβάν όταν ανακυκλώνεται μια διεργασία.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS ώστε να καταγράφουν πληροφορίες για ανακύκλωση των συμβάντων που καθορίζετε, για παράδειγμα, σε σταθερά χρονικά διαστήματα ή για ανακύκλωση συμβάντων που συμβαίνουν σε χρόνο εκτέλεσης, για παράδειγμα, όταν ένα ISAPI παρουσιάζει ασταθή διασύνδεση.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Τακτικά διαστήματα

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καταγράφεται ένα συμβάν, όταν μια διεργασία ανακυκλώνεται σε καθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κανονικά χρονικά διαστήματα (σε λεπτά) και εάν έχει καθοριστεί χρονικό διάστημα στην προηγούμενη σελίδα του οδηγού.

Χρήση εικονικής μνήμης

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καταγράφεται ένα συμβάν, όταν μια διεργασία ανακυκλώνεται μετά τη χρήση καθορισμένου ποσοστού εικονικής μνήμης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση εικονικής μνήμης (σε KB) και εάν έχει καθοριστεί αριθμός kilobyte στην προηγούμενη σελίδα του οδηγού.

Αριθμός αιτήσεων

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καταγράφεται ένα συμβάν, όταν μια διεργασία ανακυκλώνεται αφού επιτευχθεί καθορισμένος αριθμός αιτήσεων. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Σταθερός αριθμός αιτήσεων και εάν έχει καθοριστεί αριθμός αιτήσεων στην προηγούμενη σελίδα του οδηγού.

Προγραμματισμένες ώρες

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καταγράφεται ένα συμβάν, όταν μια διεργασία ανακυκλώνεται σε καθορισμένη ώρα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Προγραμματισμένη ώρα και εάν έχει καθοριστεί ώρα στην προηγούμενη σελίδα του οδηγού.

Χρήση ιδιωτικής μνήμης

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καταγράφεται ένα συμβάν, όταν μια διεργασία ανακυκλώνεται μετά τη χρήση καθορισμένου ποσοστού φυσικής μνήμης. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χρήση ιδιωτικής μνήμης (σε KB) και εάν έχει καθοριστεί αριθμός kilobyte στην προηγούμενη σελίδα του οδηγού.

Κατ' απαίτηση

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εκτελείται καταγραφή ενός συμβάντος, όταν ανακυκλώνετε μια διεργασία χρησιμοποιώντας τη IIS Manager ή το Appcmd.exe για να διορθώσετε ένα πρόβλημα.

Αλλαγές ρύθμισης παραμέτρων

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καταγράφεται ένα συμβάν, όταν μια αλλαγή στις παραμέτρους έχει ως αποτέλεσμα την ανακύκλωση του χώρου συγκέντρωσης εφαρμογών.

Ασταθής διασύνδεση ISAPI

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να καταγράφεται ένα συμβάν, όταν μια επέκταση ISAPI αναφέρει στη διεργασία ότι είναι ασταθής.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων