Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Στοιχεία ελέγχου για να διαχειριστείτε μια λίστα στοιχείων ελέγχου χρήστη και προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου.

Σημείωση

Τα στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμα σε επίπεδο διακομιστή στη IIS Manager.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Ετικέτα

Για προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου, εμφανίζει το πρόθεμα ετικέτας που έχει αντιστοιχιστεί στο στοιχείο ελέγχου. Για στοιχεία ελέγχου χρήστη, εμφανίζει το πρόθεμα ετικέτας καθώς και το όνομα της ετικέτας για το στοιχείο ελέγχου χρήστη.

Προέλευση ή συγκρότηση

Εμφανίζει τη διαδρομή για το στοιχείο ελέγχου χρήστη στο οποίο καθορίζεται ο τύπος του προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου.

Τύπος καταχώρησης

Δηλώνει εάν το στοιχείο είναι τοπικό ή μεταβιβάστηκε. Η ανάγνωση των τοπικών στοιχείων γίνεται από το τρέχον αρχείο ρύθμισης παραμέτρων ενώ των στοιχείων μεταβίβασης από ένα γονικό αρχείο ρύθμισης παραμέτρων.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου.

Προσθήκη στοιχείου ελέγχου χρήστη

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη στοιχείου ελέγχου χρήστη στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου χρήστη. Αυτή η ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη σε επίπεδο διακομιστή.

Επεξεργασία

Όταν έχει επιλεγεί ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου, αυτή η ενέργεια ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένου στοιχείου ελέγχου στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε το προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου.

Όταν έχει επιλεγεί ένα στοιχείο ελέγχου χρήστη, αυτή η ενέργεια ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στοιχείου ελέγχου χρήστη στο οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου χρήστη. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο ελέγχου χρήστη σε επίπεδο διακομιστή.

Κατάργηση

Καταργεί το επιλεγμένο στοιχείο από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων