Διαχείριση αρχείων για λογαριασμούς τοπικών χρηστών

Οι διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιούν τους κεντρικούς φακέλους και το φάκελο "Έγγραφα" για να συγκεντρώνουν τα αρχεία χρηστών σε μία τοποθεσία. Η τοποθέτηση των αρχείων χρηστών σε μία συγκεκριμένη θέση απλοποιεί τη διεργασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και διευκολύνει τη διαχείριση του ελέγχου πρόσβασης.

Ένας κεντρικός φάκελος μπορεί να είναι τοπικός φάκελος ή φάκελος που βρίσκεται σε κοινόχρηστο πόρο. Μπορεί να εκχωρηθεί σε ένα μεμονωμένο χρήστη ή σε πολλούς χρήστες. Όταν ένας κεντρικός φάκελος εκχωρείται σε κάποιον χρήστη, γίνεται ο προεπιλεγμένος φάκελος του χρήστη για τα παράθυρα διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως, για τις περιόδους λειτουργίας της γραμμής εντολών και για όλα τα προγράμματα που δεν διαθέτουν καθορισμένο φάκελο εργασίας.

Ο φάκελος "Έγγραφα" παρέχει μια εύχρηστη εναλλακτική λύση έναντι των κεντρικών φακέλων, αλλά δεν τους αντικαθιστά. Όταν ο χρήστης προσπαθήσει να αποθηκεύσει ή να ανοίξει ένα αρχείο, τα περισσότερα προγράμματα καθορίζουν αν θα χρησιμοποιηθεί ο κεντρικός φάκελος ή ο φάκελος "Έγγραφα" με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

  • Ορισμένα προγράμματα αναζητούν πρώτα στον κεντρικό φάκελο αρχεία τα οποία ταιριάζουν με τον τύπο αρχείου που πρόκειται να ανοίξει ή να αποθηκευθεί, για παράδειγμα *.doc ή *.txt. Αν εντοπιστεί κάποια αντίστοιχη επέκταση, το πρόγραμμα ανοίγει τον κεντρικό φάκελο και αγνοεί το φάκελο "Έγγραφα". Αν δεν εντοπιστεί κάποια αντίστοιχη επέκταση, το πρόγραμμα ανοίγει το φάκελο "Έγγραφα".

  • Σε άλλα προγράμματα, ο κεντρικός φάκελος παραβλέπεται, ανεξάρτητα από το αν περιέχει αρχεία ή όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκχώρησης κεντρικών φακέλων, ανατρέξτε στο θέμα Εκχώρηση κεντρικού φακέλου σε λογαριασμό τοπικού χρήστη.


Πίνακας περιεχομένων