Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Για προχωρημένους για να προβάλετε πρόσθετες ιδιότητες προετοιμασίας για τα δεδομένα σας.

Η καρτέλα Για προχωρημένους στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης δεδομένων εξαρτάται από την υπηρεσία παροχής και εμφανίζει μόνο τις ιδιότητες προετοιμασίας που απαιτούνται από την επιλεγμένη υπηρεσία παροχής OLE DB. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες προετοιμασίας για προχωρημένους, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με κάθε συγκεκριμένη υπηρεσία παροχής OLE DB.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις περισσότερες επιλογές προετοιμασίας.

Επιλογή Περιγραφή

Επίπεδο απομίμησης

Το επίπεδο απομίμησης που επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει ο διακομιστής κατά την απομίμηση του υπολογιστή-πελάτη. Αυτή η ιδιότητα ισχύει μόνο σε συνδέσεις δικτύου εξαιρουμένων των συνδέσεων κλήσης απομακρυσμένης διαδικασίας (RPC). Αυτά τα επίπεδα απομίμησης είναι παρόμοια με αυτά που παρέχονται από τις συνδέσεις RPC. Οι τιμές αυτής της ιδιότητας αντιστοιχούν άμεσα στα επίπεδα απομίμησης που μπορούν να καθοριστούν για συνδέσεις RPC, στις οποίες έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας, αλλά και σε άλλες συνδέσεις. Επιλέξτε ένα πεδίο από τα παρακάτω:

 • Ανώνυμος—Ο υπολογιστής-πελάτης είναι ανώνυμος για το διακομιστή. Η διεργασία του διακομιστή δεν μπορεί να λάβει πληροφορίες αναγνώρισης από τον υπολογιστή-πελάτη και δεν μπορεί να μιμηθεί τον υπολογιστή-πελάτη.
 • Ανάθεση—Η διεργασία μπορεί να μιμηθεί το περιβάλλον ασφαλείας του υπολογιστή-πελάτη ενώ λειτουργεί για λογαριασμό του υπολογιστή-πελάτη. Η διεργασία του διακομιστή μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει εξερχόμενες κλήσεις σε άλλους διακομιστές ενώ ενεργεί για λογαριασμό του υπολογιστή-πελάτη.
 • Αναγνώριση—Ο διακομιστής μπορεί να λάβει την ταυτότητα του υπολογιστή-πελάτη. Ο διακομιστής μπορεί να μιμηθεί τον υπολογιστή-πελάτη για έλεγχο της λίστας ελέγχων πρόσβασης (ACL) αλλά δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αντικείμενα συστήματος όπως ο υπολογιστής-πελάτης.
 • Απομίμηση—Η διεργασία του διακομιστή μπορεί να μιμηθεί το περιβάλλον ασφαλείας του υπολογιστή-πελάτη ενώ λειτουργεί για λογαριασμό του υπολογιστή-πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται όταν πραγματοποιείται η σύνδεση, όχι σε κάθε κλήση.

Επίπεδο προστασίας

Το επίπεδο προστασίας δεδομένων που αποστέλλεται μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη και του διακομιστή. Αυτή η ιδιότητα ισχύει μόνο σε συνδέσεις δικτύου εξαιρουμένων των συνδέσεων RPC. Αυτά τα επίπεδα προστασίας είναι παρόμοια με αυτά που παρέχονται από τις συνδέσεις RPC. Οι τιμές αυτής της ιδιότητας αντιστοιχούν άμεσα στα επίπεδα προστασίας που μπορούν να καθοριστούν για συνδέσεις RPC στις οποίες έχει γίνει έλεγχος ταυτότητας, αλλά και σε άλλες συνδέσεις. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω επίπεδα:

 • Κλήση—Ελέγχει την ταυτότητα της προέλευσης των δεδομένων στην αρχή κάθε αιτήματος από τον υπολογιστή-πελάτη στο διακομιστή.
 • Σύνδεση—Ελέγχει την ταυτότητα μόνο όταν ο υπολογιστής-πελάτης πραγματοποιεί σύνδεση με το διακομιστή.
 • Κανένα—Δεν εκτελεί έλεγχο ταυτότητας των δεδομένων που αποστέλλονται στο διακομιστή.
 • Πακέτο—Ελέγχει ότι όλα τα δεδομένα που έχουν ληφθεί προέρχονται από τον υπολογιστή-πελάτη.
 • Ακεραιότητα πακέτου—Ελέγχει ότι όλα τα δεδομένα που έχουν ληφθεί προέρχονται από τον υπολογιστή-πελάτη και ότι δεν έχουν αλλάξει κατά τη μεταφορά.
 • Προστασία δεδομένων πακέτου—Ελέγχει ότι όλα τα δεδομένα που έχουν ληφθεί προέρχονται από τον υπολογιστή-πελάτη και ότι δεν έχουν αλλάξει κατά τη μεταφορά. Επιπλέον, προστατεύει τα δεδομένα, κρυπτογραφώντας τα.

Χρονικό όριο σύνδεσης

Καθορίζει το χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) που η υπηρεσία παροχής OLE DB περιμένει έως ότου ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Εάν το χρονικό όριο της προετοιμασίας λήξει, επιστρέφεται ένα σφάλμα και η σύνδεση δεν πραγματοποιείται.

Δικαιώματα πρόσβασης

Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Ανάγνωση—Μόνο για ανάγνωση.
 • Ανάγνωση-Εγγραφή—Για ανάγνωση και εγγραφή.
 • Καμία άρνηση κοινής χρήσης—Δεν είναι δυνατή η άρνηση της πρόσβασης για ανάγνωση ή εγγραφή σε άλλους χρήστες.
 • Άρνηση ανάγνωσης κοινής χρήσης—Δεν επιτρέπει σε άλλους χρήστες να ανοίξουν το στοιχείο σε λειτουργία ανάγνωσης.
 • Άρνηση εγγραφής κοινής χρήσης—Δεν επιτρέπει σε άλλους χρήστες να ανοίξουν το στοιχείο σε λειτουργία εγγραφής.
 • Αποκλειστική κοινή χρήση—Δεν επιτρέπει σε άλλους χρήστες να ανοίξουν το στοιχείο σε λειτουργία ανάγνωσης/εγγραφής.
 • Εγγραφή—Μόνο για εγγραφή.

Παρατηρήσεις

Σημείωση:
Για περισσότερες πληροφορίες προετοιμασίας "Σύνδεση δεδομένων", ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση API σύνδεσης δεδομένων στο MSDN.