Δημιουργεί ένα σύνολο αποτελεσμάτων για έναν πίνακα, το οποίο αποτελεί τη λίστα στηλών για τον καθορισμένο πίνακα ή τους καθορισμένους πίνακες. Όταν ζητάτε στήλες για ένα συνώνυμο PUBLIC, πρέπει να έχετε ορίσει το χαρακτηριστικό σύνδεσης SYNONYMCOLUMNS και να καθορίσετε μια κενή συμβολοσειρά ως όρισμα szTableOwner. Κατά την επιστροφή στηλών για συνώνυμα PUBLIC, το πρόγραμμα οδήγησης ορίζει τη στήλη TABLE NAME σε μια κενή συμβολοσειρά. Το σύνολο αποτελεσμάτων περιέχει μια πρόσθετη στήλη, τη στήλη ORDINAL POSITION, στο τέλος κάθε γραμμής. Αυτή η τιμή είναι η τακτική θέση της στήλης στον πίνακα.