Καθορισμός εικόνας για το Περιβάλλον εργασίας χρήστη του υπολογιστή-πελάτη NAP

Για να καθορίσετε μια εικόνα για τον υπολογιστή-πελάτη NAP χρησιμοποιώντας το περιβάλλον εργασίας των Windows
  1. Για να ανοίξετε την κονσόλα ρύθμισης παραμέτρων υπολογιστή-πελάτη NAP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Όλα τα προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθήματα, επιλέξτε Εκτέλεση, πληκτρολογήστε NAPCLCFG.MSC και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις περιβάλλοντος εργασίας.

  3. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην εντολή Ρυθμίσεις περιβάλλοντος χρήστη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες ρυθμίσεων περιβάλλοντος εργασίας κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και έπειτα επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του υπολογιστή-πελάτη NAP.

Πρόσθετα ζητήματα

  • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να είστε μέλος της ομάδας "Διαχειριστές" στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή να σας έχει γίνει παραπομπή με την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Εάν ο υπολογιστής συνδέεται με έναν τομέα, τα μέλη της ομάδας Domain Admins πιθανόν να μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη διαδικασία. Ως καλή πρακτική ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Να εκτελεστεί ως" για την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας.

Για να καθορίσετε μία εικόνα για περιβάλλον εργασίας χρήστη του υπολογιστή-πελάτη NAP χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών
  1. Για να ανοίξετε μια γραμμή εντολών, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα προγράμματα, κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή εντολών.

  2. Πληκτρολογήστε: netsh nap client set userinterface image = <image>

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει οδηγίες για το κείμενο κράτησης θέσης στην εντολή Netsh.

Κράτηση θέσης Πιθανές τιμές Περιγραφή

<image>

Η διαδρομή προς μια εικόνα που έχει αποθηκευτεί ως αρχείο με κάποια από τις εξής μορφές: .jpg, .bmp, .png ή .gif.

Η εικόνα που θέλετε να εμφανίζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του υπολογιστή-πελάτη NAP.

Σημείωση

Για να καθορίσετε ταυτόχρονα τον τίτλο, την περιγραφή και την εικόνα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη του πελάτη NAP, πληκτρολογήστε: netsh nap client set userinterface title = <title> text = <text> image = <image>

Πρόσθετα ζητήματα

  • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να είστε μέλος της ομάδας "Διαχειριστές" στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή να σας έχει γίνει παραπομπή με την κατάλληλη εξουσιοδότηση. Εάν ο υπολογιστής συνδέεται με έναν τομέα, τα μέλη της ομάδας Domain Admins πιθανόν να μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη διαδικασία. Ως καλή πρακτική ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Να εκτελεστεί ως" για την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων