Το παράθυρο διαλόγου Επιλογή προγράμματος μετάφρασης εμφανίζει τα εγκατεστημένα .dll του προγράμματος μετάφρασης και σάς επιτρέπει να επιλέξετε ένα, επιτρέποντας στο πρόγραμμα οδήγησης να εκτελέσει μετάφραση των δεδομένων από ένα σύνολο χαρακτήρων σε ένα άλλο. Η εφαρμογή και το αρχείο προέλευσης δεδομένων συχνά αποθηκεύουν δεδομένα σε διαφορετικά σύνολα χαρακτήρων. Το ODBC παρέχει έναν γενικό μηχανισμό που επιτρέπει στο πρόγραμμα οδήγησης να μεταφράσει δεδομένα από ένα σύνολο χαρακτήρων σε ένα άλλο.

Αφού καθορίσετε ένα .dll μετάφρασης, το πρόγραμμα οδήγησης το φορτώνει και το καλεί να μεταφράσει όλα τα δεδομένα που ρέουν μεταξύ της εφαρμογής και του αρχείου προέλευσης δεδομένων. Σε αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνονται όλες οι προτάσεις SQL και οι παράμετροι χαρακτήρων που αποστέλλονται στο αρχείο προέλευσης δεδομένων καθώς και όλα τα αποτελέσματα χαρακτήρων, τα μετα-δεδομένα χαρακτήρων όπως τα ονόματα στηλών και τα μηνύματα σφάλματος που ανακτώνται από το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Τα δεδομένα σύνδεσης δεν μεταφράζονται, επειδή το .dll μετάφρασης φορτώνεται μετά τη σύνδεση της εφαρμογής στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Το .dll του προγράμματος μετάφρασης που υλοποιεί τις συναρτήσεις μετάφρασης SQLDriverToDataSource και SQLDataSourceToDriver, οι οποίες καλούνται από το πρόγραμμα οδήγησης, μπορούν να εγγραφεί από τον προγραμματιστή της εφαρμογής, τον προγραμματιστή του προγράμματος οδήγησης ή από τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα .dll μετάφρασης, ανατρέξτε στην Αναφορά προγραμματιστών ODBC.