Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών σε διευθύνσεις URL και άλλες τοποθεσίες Web στο Internet, υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι εταιρείες, οι οργανισμοί, τα προϊόντα, τα ονόματα τομέα, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα λογότυπα, τα πρόσωπα, οι τοποθεσίες και τα συμβάντα που αναφέρονται σε παραδείγματα στο παρόν είναι φανταστικά. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση ή υπόνοια συσχετισμού με πραγματικές εταιρείες, οργανισμούς, προϊόντα, ονόματα τομέα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογότυπα, πρόσωπα, τοποθεσίες ή συμβάντα. Η τήρηση όλων των εφαρμοστέων νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα πνευματικά δικαιώματα, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αποθήκευση ή η εισαγωγή σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάδοση με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ή για οποιοδήποτε σκοπό (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπία, εγγραφή, ή άλλο) κανενός τμήματος του παρόντος εγγράφου, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Microsoft Corporation.

Η Microsoft ενδεχομένως να διατηρεί δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, αιτήσεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπουν το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά σε οποιαδήποτε γραπτή συμφωνία άδειας χρήσης της Microsoft, η παροχή αυτού του εγγράφου σε εσάς δεν συνιστά παραχώρηση άδειας χρήσης για αυτά τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

© 2009 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Οι επωνυμίες Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows και Windows NT είναι εμπορικά σήματα του ομίλου εταιρειών της Microsoft.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Πίνακας περιεχομένων