Για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πρόσθετων επιλογών, πρέπει πρώτα να καταχωρήσετε το όνομα σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης για αυτό το πρόγραμμα οδήγησης.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του συστήματός σας, το πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να σας ζητήσει το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής σας εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων συστήματος (ομάδα εργασίας). Το προεπιλεγμένο όνομα είναι Admin και ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης της Microsoft Access για το χρήστη Admin είναι μια κενή συμβολοσειρά.

Το πρόγραμμα οδήγησης θα χρησιμοποιήσει τις παρακάτω επιλογές, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός πρόσθετων επιλογών κατά την πρόσβαση σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων της Access.

DefaultDir

Αναγνωρίζει τον προεπιλεγμένο κατάλογο για το πρόγραμμα οδήγησης που θα προσπελαστεί.

Πρόγραμμα οδήγησης

Χρησιμοποιήστε αυτό το στοιχείο για να εισαγάγετε ένα προσαρμοσμένο όνομα για το πρόγραμμα οδήγησης της Access.

FIL

Τύπος αρχείου. Για τη Microsoft Access, ο τύπος αρχείου είναι "MS Access".

ExtendedAnsiSQL

Χαρακτηριστικό συμβολοσειράς σύνδεσης. Εάν αυτό το στοιχείο οριστεί στην τιμή "1", ενεργοποιούνται οι λειτουργίες του Jet 4.0 όπως η δημιουργία και η κατάργηση προβολών και διαδικασιών, τον εντοπισμό περικοπής δεδομένων, νέων τύπων δεδομένων και χρήσης της δεσμευμένων λέξεων SQL-92. Από προεπιλογή ορίζεται η τιμή "0", η οποία δεν ενεργοποιεί καμία από αυτές τις λειτουργίες.

ImplicitCommitSync

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές που γίνονται εκτός της συναλλαγής εγγράφονται στη βάση δεδομένων. Αυτή η τιμή ορίζεται αρχικά στην τιμή "Ναι", που σημαίνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft Access θα αναμένει την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων σε μια εσωτερική/ρητή συναλλαγή.

MaxBufferSize

Το μέγεθος του εσωτερικού buffer, σε kilobyte, που χρησιμοποιείται από τη Microsoft Access για τη μεταφορά δεδομένων προς και από το δίσκο. Το προεπιλεγμένο μέγεθος buffer είναι 2048 KB (εμφανίζεται ως 2048). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ακέραιη τιμή διαιρείται με το 256. Με αυτό τον τρόπο ορίζεται η ίδια επιλογή με την επιλογή Μέγεθος buffer στο παράθυρο διαλόγου Εγκατάσταση.

MaxScanRows

Ο αριθμός των γραμμών που πρόκειται να σαρωθούν κατά τον ορισμό ενός τύπου δεδομένων στήλης που βασίζεται σε υπάρχοντα δεδομένα.

Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι από 1 έως 16. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι το 8. Εάν η επιλογή αυτή οριστεί στην τιμή 0, τότε θα σαρωθούν όλες οι γραμμές. Ένας αριθμός εκτός του ορίου θα επιστρέψει σφάλμα.

PageTimeout

Η χρονική περίοδος, σε δέκατα του δευτερολέπτου, κατά την οποία μια μη χρησιμοποιημένη σελίδα παραμένει στο buffer. Για το πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft Access, η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0,5 δευτερόλεπτα και πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 0. Αυτή η επιλογή ισχύει για όλα τα αρχεία προέλευσης δεδομένων που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft Access.

ReadOnly

Ορίζει τη βάση δεδομένων μόνο για ανάγνωση ώστε να μην επιτρέπονται οι ενημερώσεις.

SafeTransactions

Εάν η επιλογή αυτή οριστεί στην τιμή 0, την προεπιλογή, τότε όλες οι συναλλαγές δεσμεύονται αμέσως. Εάν οριστεί η τιμή 1, όλες οι συναλλαγές αποθηκεύονται στο δίσκο μόνο κατά τη λειτουργία δέσμευσης, αλλά οι επιδόσεις υποβαθμίζονται ελαφρώς.

Threads

Ο αριθμός νημάτων στο παρασκήνιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής. Από προεπιλογή ορίζεται η τιμή 3. Ο χρήστης μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των νημάτων, εάν η βάση δεδομένων έχει μεγάλη δραστηριότητα.

UserCommitSync

Καθορίζει εάν το πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft Access θα εκτελέσει ασύγχρονες ρητές συναλλαγές που ορίζονται από το χρήστη. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι "Ναι", που σημαίνει ότι το πρόγραμμα οδήγησης της Microsoft Access θα αναμένει την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων σε μια συναλλαγή που ορίζεται από το χρήστη.

Η τιμή "Όχι" σε αυτήν την επιλογή, μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες συναλλαγών σε ένα περιβάλλον πολλαπλών χρηστών.

Πίνακας περιεχομένων