Η Εποπτεία πόρων των Windows μπορεί να εμφανίσει τους δείκτες χειρισμού και τις λειτουργικές μονάδες που χρησιμοποιούνται από μια επιλεγμένη διεργασία.

 • Οι δείκτες χειρισμού είναι δείκτες που αναφέρονται στα στοιχεία συστήματος και συμπεριλαμβάνουν (ενδεικτικά) αρχεία, κλειδιά μητρώου, συμβάντα ή καταλόγους.

 • Οι λειτουργικές μονάδες είναι βοηθητικά αρχεία ή προγράμματα που περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) αρχεία βιβλιοθήκης δυναμικής σύνδεσης (DLL).

Για να κάνετε εκκίνηση της Εποπτείας πόρων
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη, επιλέξτε το πλαίσιο Έναρξη αναζήτησης, πληκτρολογήστε resmon.exe και έπειτα πατήστε ENTER.

Για να προβάλετε όλους τους δείκτες χειρισμού και τις λειτουργικές μονάδες που σχετίζονται με μια διεργασία
 1. Στην καρτέλα CPU, στη στήλη Εικόνα του πίνακα Διεργασίες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα της διεργασίας για την οποία θέλετε να δείτε τους σχετικούς δείκτες χειρισμού και τις σχετικές λειτουργικές μονάδες. Οι επιλεγμένες διεργασίες μετακινούνται στην κορυφή της στήλης.

 2. Κάντε κλικ στις γραμμές τίτλων των πινάκων Σχετικοί δείκτες χειρισμού και Σχετικές λειτουργικές μονάδες για να τους αναπτύξετε. Μια πορτοκαλί γραμμή κάτω από τη γραμμή τίτλου κάθε πίνακα εμφανίζει τις διεργασίες που έχετε επιλέξει.

 3. Εξετάστε τα αποτελέσματα στους πίνακες λεπτομερειών. Για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη διαδικασία για αναζήτηση συγκεκριμένων δεικτών χειρισμού στον πίνακα Σχετικοί δείκτες χειρισμού.

Για να αναγνωρίσετε εφαρμογές χρησιμοποιώντας ένα δείκτη χειρισμού
 • Στη γραμμή τίτλου του πίνακα Σχετικοί δείκτες χειρισμού, κάντε κλικ στο πλαίσιο Αναζήτηση δεικτών χειρισμού, πληκτρολογήστε το όνομα του δείκτη χειρισμού που θέλετε να αναζητήσετε και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης.

  Σημείωση

  Στη συμβολοσειρά αναζήτησης δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων και δεν υποστηρίζονται χαρακτήρες μπαλαντέρ. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ολόκληρη τη συμβολοσειρά ή μέρος αυτής, για να αναζητήσετε δείκτες χειρισμού. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για c:\windows θα επιστρέψει όλους τους δείκτες χειρισμού με c:\windows ως μέρος του ονόματος δείκτη χειρισμού.

 • Για πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα αναζήτησης, στον πίνακα Διεργασίες μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα μιας διεργασίας μετά την αναζήτηση. Τα αποτελέσματα θα φιλτραριστούν κατά επιλεγμένη(/ες) διεργασία(/ες).

  Σημείωση

  Ο πίνακας αποτελεσμάτων δεν ενημερώνεται δυναμικά. Εάν θεωρείτε ότι η κατάσταση συστήματος έχει αλλάξει, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί αναζήτησης για να ανανεώσετε τα αποτελέσματα.

Πρόσθετες αναφορές