Για πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική ασφαλείας και τις δυνατότητες των Windows σχετικά με την Πολιτική ασφαλείας, ανατρέξτε στην τοποθεσία https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69111.

Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν:

  • Πολιτική ομάδας

  • Ρυθμίσεις ασφαλείας

  • Ρύθμιση παραμέτρων και ανάλυση ασφαλείας

  • Πρότυπα ασφαλείας

  • Οδηγός ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας


Πίνακας περιεχομένων