Teavet selles dokumendis, k.a URL-id ja muud viited Interneti veebisaitidele, võidakse muuta ilma ette teatamata. Kui pole teisiti märgitud, on näidetes kirjeldatud ettevõtted, organisatsioonid, tooted, domeeninimed, e-posti aadressid, logod, inimesed, asukohad ja sündmused fiktiivsed. Seoseid ühegi reaalse ettevõtte, organisatsiooni, toote, domeeninime, meiliaadressi, logo, inimese, asukoha ega sündmustega ei ole taotletud ja selliseid järeldusi ei tohiks teha. Kasutaja vastutab kõikidele autoriõiguste seadustele vastavuse eest. Väljaspool autoriõigust ei tohi ühtegi selle dokumendi osa paljundada, salvestada ega esitada otsingusüsteemides, edastada mis tahes vormis või tähenduses (elektrooniliselt, mehaaniliselt, koopiana, salvestatult või muul viisil), viitamata Microsoft Corporationi kirjalikule loale.

Microsoft võib omada selle dokumendi objekti kohta patente, patenditaotlusi, kaubamärke, autoriõigusi või muid intellektuaalse omandi õigusi. Selle dokumendi omamine ei anne teile ühtegi litsentsi mainitud patentidele, kaubamärkidele, autoriõigustele või muule intellektuaalsele omandile, v.a siis, kui see on Microsofti väljastatud litsentsilepingus selgesõnaliselt väljendatud.

© 2009 Microsoft Corporation. Kõik õigused kaitstud.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows ja Windows NT on Microsofti grupi ettevõtete kaubamärgid.

Kõik muud kaubamärgid on vastavate omanike omanduses.