.NET-käännös-ominaisuussivulla voit hallita ASP.NET-sovelluskoodin määritysasetuksia.

Valitse Näyttö-luettelosta jokin seuraavista asetusten näyttötavoista: Kutsumanimet, Kokoonpanonimet tai Molemmat nimet.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Eräkäännökset [batch]

Ilmoittaa, tuetaanko erien käsittelemistä. Oletusarvo on True.

Tiedoston enimmäiskoko [maxBatchGeneratedFileSize]

Määrittää muodostettujen lähdetiedostojen eräkäännöskohtaisen enimmäiskoon kilotavuina. Oletusarvo on 1 000 kilotavua.

Erän enimmäiskoko [maxBatchSize]

Määrittää, kuinka monta sivua eräkäännöksessä voi enintään olla. Oletusarvo on 1 000.

Aikakatkaisu (tt:mm:ss) [batchTimeout]

Ilmoittaa eräkäännöksen aikakatkaisun. Jos käännöstä ei voi suorittaa ennen aikakatkaisua, käännösohjelma palaa nykyisen sivun osalta yksittäisten käännösten tilaan. Oletusarvo on 00:15:00 (15 minuuttia).

Virheenkorjaus [debug]

Määrittää, käytetäänkö käännöksessä julkaisu- vai virheenkorjausbinaareja. Kun arvona on true, käännöksessä käytetään virheenkorjausbinaareja. Oletusarvo on false.

Uudelleenkääntäjien lukumäärä [numRecompilesBeforeAppRestart]

Ilmoittaa sellaisten resurssien dynaamisten uudelleenkäännösten määrän, jotka voivat toteutua ennen sovelluksen uudelleenkäynnistymistä. Oletusarvo on 15.

URL-rivipragmat [urlLinePragmas]

Määrittää, käytetäänkö kääntäjän ohjeissa fyysisiä polkuja vai URL-osoitteita. Kun arvona on true, kääntäjän ohjeissa käytetään URL-osoitteita fyysisten polkujen asemesta. Oletusarvo on false.

Eksplisiittisen käännöksen asetus [explicit]

Määrittää, määritetäänkö Microsoft Visual Basic explicit -käännösasetus. Jos tämä asetus on True, kaikki muuttujat täytyy määritellä Dim-, Private -, Public- tai ReDim -lausekkeella. Oletusarvo on True.

Tarkan käännöksen asetus [strict]

Määrittää, otetaanko Visual Basic strict -käännösasetus käyttöön. Kun arvona on true, käännös estää eksplisiittisesti sellaisten tietotyyppien muunnokset, joiden yhteydessä voi ilmetä tietojen häviämistä, ja muunnokset numeeristen tietotyyppien ja merkkijonojen välillä. Oletusarvo on false.

Kokoonpanot [assemblies]

Määrittää kokoonpanojen joukon (\bin-kansiosta tai GAC (Global Assembly Cache) -välimuistista), johon viitataan käännöksen aikana. GAC tallentaa sellaiset .NET-kokoonpanot, jotka on määritetty niin, että tietokoneen useat sovellukset voivat jakaa niitä. Käytä tähtimerkkiä ("*"), jos haluat sisällyttää kansion kaikki kokoonpanot.

Oletuskieli [defaultLanguage]

Määrittää dynaamisissa käännöstiedostoissa käytettävän oletusohjelmointikielen, kuten C#- tai VB.NET-ohjelmointikielen. Oletusohjelmointikieli on vb, joka määrittää VB.NET-kielen oletusohjelmointikieleksi.

Koodin alikansiot [codeSubDirectories]

Määrittää alikansiot, jotka sisältävät suorituksen aikana käännettäviä tiedostoja. Alikansioiden määrää ei ole rajoitettu.

Tilapäiskansio [tempDirectory]

Määrittää kansion, jota käytetään tilapäistiedostojen tallennussijaintina käännöksen aikana. Oletusarvo on tyhjä merkkijono, joka sijoittaa tilapäistiedostot Temporary ASP.NET Files -kansion alla olevaan sijaintiin.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Katso myös


Sisällys