ASP-ominaisuussivulla voit tehdä ASP (Perinteinen) -määritysasetusten luettelon hallintatoimia.

Valitse Näyttö-luettelosta jokin seuraavista asetusten näyttötavoista: Kutsumanimet, Kokoonpanonimet tai Molemmat nimet.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Koodisivu [codePage]

Määrittää ASP-WWW-sovelluksen oletuskoodisivun.

Ota puskurointi käyttöön [bufferingOn]

Määrittää, puskuroidaanko ASP-sovelluksen lähettämät tiedot. Oletusarvo on True.

Ota käyttöön koodaus osissa [enableChunkedEncoding]

Määrittää, onko World Wide Web -julkaisupalvelulle käytössä HTTP 1.1:n osissa siirtämisen koodaus. Oletusarvo on True.

Ota HTML-palaaminen käyttöön [enableAspHtmlFallback]

Määrittää, kuinka ASP toimii, kun uusi pyyntöjono on täysi. Kun asetukseksi on määritetty True, ASP etsii HTML-tiedostoa, jonka tiedostonimeen on lisätty _asp, ja palauttaa tiedoston, jos se löytyy. Jos pyydetyn .asp-tiedoston nimi on esimerkiksi Hei.asp, palautettavan .htm-tiedoston nimi on Hei_asp.htm. Jos tiedostoa ei ole, asiakas palauttaa HTTP-virheen 500.13 (Palvelin varattu). Tämä virhe palautetaan myös, jos arvoksi on määritetty False. Tämän määritteen oletusarvo on True.

Ota pääpolut käyttöön [enableParentPaths]

Määrittää, salliiko ASP-sivu nykyiseen kansioon tai sen pääkansioihin suhteutettuja polkuja (...\). Oletusarvo on False.

Asiakasyhteyden testiväli [queueConnectionTestTime]

Määrittää pyynnön jonotusajan. Jos pyyntö on jonossa tämän määritettyä aikaa kauemmin, ASP tarkistaa ennen pyynnön suorittamista, onko asiakkaan yhteys edelleen muodostettu. Jos asiakkaan yhteys on katkaistu, pyyntöä ei käsitellä ja se poistetaan jonosta. Oletusarvo on 00:00:03 sekuntia.

Pyydettävän yksikön sisällön koon enimmäisraja [maxRequestEntityAllowed]

Määrittää ASP-pyynnön yksikön sisällössä sallittujen tavujen enimmäismäärän. Oletusarvo on 200 000 tavua.

Jonon pituus [requestQueueMax]

Määrittää, kuinka monta samanaikaista ASP-pyyntöä jonossa sallitaan. Oletusarvo on 3 000.

Pyyntöjonon aikakatkaisu [queueTimeout]

Määrittää, kuinka kauan ASP-komentosarjapyyntö voi odottaa jonossa. Oletusarvo on 00:00:00 sekuntia (ääretön).

Vastauspuskurin raja [bufferingLimit]

Määrittää ASP-puskurin enimmäiskoon. Jos vastauksen puskurointi on otettu käyttöön, tämä ominaisuus ohjaa niiden tavujen suurinta määrää, jonka ASP-sivu voi kirjoittaa vastauspuskuriin, ennen kuin puskuri tyhjennetään. Oletusarvo on 4 194 304 tavua.

Komentosarjan aikakatkaisu [scriptTimeout]

Määrittää oletusajanjakson, jonka ASP-sivut sallivat komentosarjan suorittamiseen, ennen kuin ne yrittävät keskeyttää komentosarjan ja kirjoittavat tapahtuman Windowsin tapahtumalokiin. Oletusarvo on 00:01:30 minuuttia.

Säikeitä suoritinta kohden -raja [processorThreadMax]

Määrittää enimmäismäärän työsäikeitä suoritinta kohden, jonka IIS voi luoda ASP-pyyntöjen suorittamista varten. Oletusarvo on 25.

Kielitunnus [lcid]

Määrittää sovelluksen oletuskielitunnuksen (LCID). LCID-tunnukset määrittävät päivämäärien, kellonaikojen ja valuuttojen esitysmuodon. Oletusarvo on Yhdysvaltain englantia (en-us) tarkoittava 1033.

Käynnistä uudelleen kokoonpanon muuttuessa [enableApplicationRestart]

Määrittää, voidaanko ASP-sovellus käynnistää automaattisesti uudelleen, kun kyseisen sovelluksen keskeisiin määritysominaisuuksiin tehdään muutos. Oletusarvo on True.

Laske rivinumerot [calcLineNumber]

Määrittää, tuleeko ASP:n laskea ja tallentaa kunkin suoritetun koodirivin rivinumeron, jotta numero voidaan antaa virheraportissa. Oletusarvo on True.

Käsittele COM-osapoikkeukset [exceptionCatchEnable]

Määrittää, käsittelevätkö ASP-sivut osien tekemät keskeytykset. Jos asetus on False, ASP-sivu ei käsittele osan keskeytyksiä. Tällöin jokin muu prosessin taso, kuten VB Script tai IIS-työprosessi, voi käsitellä keskeytyksen (tämä päättää tavallisesti työprosessin). Oletusarvo on True.

Ota asiakaspuolen virheenkorjaus käyttöön [appAllowClientDebug]

Määrittää, onko ASP:n asiakaspuolen virheenkorjaus käytössä. Oletusarvo on False.

Ota lokin virhepyynnöt käyttöön [logErrorRequests]

Määrittää, kirjoittaako WWW-palvelin ASP-virheet Windowsin tapahtumalokin sovellusosaan. Oletusarvon mukaan ASP-virheet kirjoitetaan asiakasselaimen ja IIS:n lokitiedostoihin. Oletusarvo on True.

Ota palvelinpuolen virheenkorjaus käyttöön [appAllowDebugging]

Määrittää, onko ASP:n virheenkorjaus käytössä palvelimessa. Oletusarvo on False.

Kirjaa virheet NT-lokiin [errorsToNTLog]

Määrittää, mitkä ASP-virheet kirjataan Windowsin tapahtumalokiin. Oletusarvon mukaan ASP-virheet kirjoitetaan asiakasselaimen ja IIS:n lokitiedostoihin. Oletusarvo on False.

Suorita End-funktioissa anonyymisti [runOnEndAnonymously]

Määrittää, suoritetaanko yleiset ASP-funktiot SessionOnEnd ja ApplicationOnEnd anonyyminä käyttäjänä. Jos asetus on False, funktioita ei suoriteta. Oletusarvo on True.

Komentosarjan virhesanoma [scriptErrorMessage]

Määrittää selaimelle lähetettävän virhesanoman, jos asiakkaalle ei lähetetä tiettyjä virheenkorjauksen virheitä. Oletusvirhesanoma on "Virhe palvelimessa URL-osoitetta käsiteltäessä. Ota yhteys järjestelmänvalvojaan".

Lähetä virheet selaimeen [scriptErrorSentToBrowser]

Määrittää, kirjoittaako WWW-palvelin virheenkorjauksen tiedot (tiedostonimen, virheen, rivinumeron ja kuvauksen) asiakasselaimeen IIS:n pyyntölokiin kirjaamisen lisäksi. Oletusarvo on True.

Komentosarjakieli [scriptLanguage]

Määrittää kaikkien WWW-palvelimessa suoritettavien ASP-sovellusten oletuskomentosarjakielen. Oletusarvo on VBScript.

Välimuistin kansiopolku [diskTemplateCacheDirectory]

Sisältää sen kansion nimen, jota ASP käyttää käännettyjen ASP-mallien tallentamiseen levylle sen jälkeen, kun muistivälimuisti on täynnä. Oletusarvo on systemroot\inetpub\temp\ASP Compiled Templates.

Ota tyyppikirjaston välimuistiin tallentaminen käyttöön [enableTypelibCache]

Määrittää, mitkä tyyppikirjastot ovat palvelimen välimuistissa. Oletusarvo on True.

Levyvälimuistiin kirjoitettujen tiedostojen enimmäismäärä [maxDiskTemplateCacheFiles]

Määrittää tallennettavien käännettyjen ASP-mallien enimmäismäärän. Oletusarvo on 2 000.

Muistivälimuistin tiedostojen enimmäismäärä [scriptFileCacheSize]

Määrittää välimuistiin kirjoitettavien esikäännettyjen komentosarjatiedostojen määrän. Jos arvo on 0, komentosarjatiedostoja ei kirjoiteta välimuistiin. Jos arvo on 4 291 967 295, kaikki pyydetyt komentosarjatiedostot sijoitetaan välimuistiin. Tämän ominaisuuden avulla säädetään suorituskykyä sen mukaan, paljonko muistia on käytettävissä ja mikä on komentosarjatiedostotietoliikenteen määrä. Oletusarvo on 500.

Välimuistissa olevien komentosarjamoduulien enimmäismäärä [scriptEngineCacheMax]

Määrittää ASP-sivujen muistivälimuistissa säilyttämien komentosarjamoduuleiden enimmäismäärän. Oletusarvo on 250.

Ota rinnakkaisosa käyttöön [appServiceFlags]

Ottaa COM+-rinnakkaiskokoonpanot käyttöön. Ne sallivat ASP-sovellusten määrittää käytettävän järjestelmän DLL-kirjaston tai COM-osan version Oletusarvo on False.

Ota seuranta käyttöön [appServiceFlags]

Ottaa COM+-seurannan käyttöön. Sen avulla järjestelmänvalvojat tai kehittäjät voivat tehdä ASP-sovellusten virheenkorjauksen. Oletusarvo on False.

Suorita monisäikeistysympäristössä [executeInMta]

Määrittää, voiko ASP suorittaa komentosarjoja monisäikeistysympäristössä. Oletusarvo on False.

Noudata osan säikeistysmallia [trackThreadingModel]

Määrittää, tarkistaako IIS sovelluksen luomien osien säikeistysmallin. Oletusarvo on False.

Osiotunnus [partitionID]

Määritä tämä ominaisuus COM+-osion GUID-tunnukseksi. Kun tämä ominaisuus on määritetty, määritä Käytä osiota -arvoksi True.

Rinnakkaisosa [sxsName]

Määritä täksi ominaisuudeksi COM+-sovelluksen nimi. Kun tämä ominaisuus on määritetty, määritä Ota rinnakkaisosa käyttöön -asetukseksi True.

Käytä osiota [appServiceFlags]

Eristää sovellukset omiin COM+-osioihinsa. Kun täksi ominaisuudeksi on määritetty True, myös Osiotunnus-elementille täytyy määrittää arvo. Oletusarvo on False.

Ota istunnon tila käyttöön [allowSessionState]

Ottaa istunnon tilan pysyvyyden käyttöön ASP-sovellukselle. Oletusarvo on True.

Istuntojen enimmäismäärä [max]

Määrittää, kuinka monta samanaikaista istuntoa IIS enintään sallii. Oletusarvo on 2 147 483 647.

Uusi tunnus suojatussa yhteydessä [keepSessionIdSecure]

Luo uuden evästeen siirryttäessä ei-suojatusta yhteydestä suojattuun yhteyteen. Oletusarvo on True.

Aikakatkaisu [timeout]

Määrittää, miten pitkään istunto-objekti säilytetään sen jälkeen, kun viimeinen objektiin liittyvä pyyntö on tehty. Oletusarvo on 00:20:00.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Käytä

Tallentaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Peruuta

Peruuttaa ominaisuussivulla tekemäsi muutokset.

Katso myös


Sisällys