Käsittelijän yhdistämiset -ominaisuussivulla voit hallita sellaisten käsittelijöiden luetteloa, jotka käsittelevät tietyn tyyppisten tiedostojen pyyntöjä.

Voit lajitella luettelon napsauttamalla jotakin ominaisuussivun sarakeotsikkoa tai ryhmitellä samankaltaiset arvot valitsemalla arvon Ryhmittelyperuste-luettelosta.

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Seuraavissa taulukoissa kuvataan ominaisuussivulla ja Toiminnot-ruudussa käytettävissä olevia käyttöliittymän elementtejä.

Ominaisuussivun elementit

Elementin nimiKuvaus

Nimi

Tuo käsittelijän yhdistämisen nimen näkyviin.

Polku

Näyttää tiedostonimen tai tiedostotunnisteen, jota koskevan pyynnön käsittelijä käsittelee. Arvo voi olla tiedoston nimi, esimerkiksi WebResource.axd, tai yleismerkki (*) ja tiedostotunniste, esimerkiksi *.exe.

Tila

Näyttää, onko käsittelijä Muokkaa ominaisuuden oikeuksia -valintaikkunassa määritetyn käyttöoikeuskäytännön sekä käsittelijän yhdistämisen määrittämän käyttöoikeusasetuksen mukaan käytössä vai poissa käytöstä. Jos käsittelijä edellyttää käyttöoikeutta, jota ei ole otettu käyttöön kyseisen tason käyttöoikeuskäytännössä, käsittelijä poistetaan käytöstä.

Polun laji

Näyttää jonkin seuraavista arvoista sen polun lajina, johon käsittelijä on yhdistetty:

  • Määrittämätön, jos yhdistäminen ei koske tiettyä polun lajia.

  • Tiedosto, jos yhdistäminen koskee tiedostoa.

  • Kansio, jos yhdistäminen koskee kansiota.

  • Tiedosto tai kansio, jos yhdistäminen koskee joko tiedostoa tai kansiota.

Käsittelijä

Näyttää moduulin, esimerkiksi IsapiModule-moduulin, tai hallitun lajin, kuten System.Web.Handlers.TraceHandler-lajin, joka vastaa pyyntöön yhdistämisen määrittämällä tavalla.

Syötteen tyyppi

Näyttää, onko kohde paikallinen vai peritty. Paikalliset kohteet luetaan nykyisestä määritystiedostosta ja perityt kohteet ylemmän tason määritystiedostosta.

Toiminnot-ruudun elementit

Elementin nimiKuvaus

Lisää hallittu käsittelytoiminto

Avaa Lisää hallittu käsittelytoiminto -valintaikkunan, jossa voit lisätä hallitun koodin käsittelytoiminnon määrityksen.

Lisää komentosarjan yhdistäminen

Avaa Lisää komentosarjan yhdistäminen -valintaikkunan, jossa voit lisätä komentosarjan käsittelytoiminnon määrityksen.

Lisää yleismerkkikomentosarjan yhdistäminen

Avaa Lisää yleismerkkikomentosarjan yhdistäminen -valintaikkunan, jossa voit lisätä käsittelytoiminnon määrityksen kunkin tiedostotunnisteen käsittelyä varten.

Lisää moduulin yhdistäminen

Avaa Lisää moduulin yhdistäminen -valintaikkunan, jossa voi lisätä moduulin määrityksen.

Muokkaa

Avaa muokkausvalintaikkunan, jossa voit muokata valittua käsittelytoiminnon määritystä.

Nimeä uudelleen

Ottaa käyttöön Nimi-kentän valitulle käsittelytoiminnon määritykselle määritetyn nimen muuttamista varten.

Huomautus

Tämä toiminto on käytettävissä vain palvelintasolla.

Lukitse

Lukitsee valitun käsittelytoiminnon määrityksen niin, ettei sitä voi ohittaa määrityksen alemmilla tasoilla.

Huomautus

Tämä toiminto on käytettävissä vain palvelintasolla.

Poista lukitus

Poistaa valitun käsittelytoiminnon määrityksen lukituksen niin, että sen voi ohittaa määrityksen alemmilla tasoilla.

Huomautus

Tämä toiminto on käytettävissä vain palvelintasolla.

Poista

Poistaa kohteen, joka on valittuna ominaisuussivun luettelosta.

Muokkaa ominaisuuden oikeuksia

Avaa Muokkaa ominaisuuden oikeuksia -valintaikkunan, jossa voit määrittää koko Käsittelijän määritykset -ominaisuutta koskevia käyttöoikeuksia.

Palauta perityksi

Palauttaa ominaisuuden perimään asetukset ylemmän tason määritystiedostosta. Tämä komento poistaa paikallisesta määritystiedostosta tämän ominaisuuden asetukset mukaan lukien luettelon kohteet. Tämä toiminto ei ole käytettävissä palvelintasolla.

Näytä järjestetty luettelo

Näyttää luettelon kohteet määritystiedoston mukaisessa järjestyksessä. Kun valitset muodoksi järjestetyn luettelon, voit vain siirtää kohteita ylös- tai alaspäin luettelossa. Muut Toiminnot-ruudun toiminnot eivät tule näkyviin, ennen kuin valitset muodoksi järjestämättömän luettelon.

Siirrä ylös

Siirtää valittua kohdetta ylöspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Siirrä alas

Siirtää valittua kohdetta alaspäin luettelossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kohteita tarkastellaan järjestetyssä luettelossa.

Huomautus

Kun luettelon kohteiden järjestystä muutetaan alemmalla tasolla, se ei enää peri asetuksia (eikä ylemmän tason luetteloon lisättyjä tai siitä poistettuja kohteita) ylemmältä tasolta, kun luettelon järjestystä muutetaan. Jos haluat asetusten periytyvän ylemmältä tasolta, sinun on palautettava kaikki muutokset alemmalla tasolla Toiminnot-ruudun Palauta perityksi -toiminnolla.

Näytä järjestämätön luettelo

Näyttää luettelon järjestämättömässä muodossa. Kun valitset muodoksi järjestämättömän luettelon, voit lajitella ja ryhmitellä luettelon kohteita sekä käyttää Toiminnot-ruudun toimintoja.

Katso myös


Sisällys