Lisää WWW-sivusto -valintaikkunassa voit lisätä WWW-palvelimeen uuden WWW-sivuston. WWW-sivustoilla on sidoksia, jotka muodostuvat portin numerosta, IP-osoitteesta ja valinnaisesta isännän nimestä (tai useasta nimestä).

Käyttöliittymän elementtien luettelo

Elementin nimiKuvaus

Sivuston nimi

Kirjoita sivustolle kutsumanimi. Kutsumanimi näkyy IIS-palveluiden hallinnan puunäkymässä. Kutsumanimen voi myöhemmin muuttaa, jos sivusto halutaan nimetä uudelleen.

Huomautus

Sivuston nimen täytyy olla yksilöllinen, koska IIS 7:n WWW-palvelimessa ei voi olla samannimisiä sivustoja.

Sovellussarja

Näyttää sivuston valitun sovellussarjan. Kun kirjoitat WWW-sivuston nimen, luodaan uusi sovellussarja, jonka nimi on sama kuin sivuston nimi (enintään 64 merkkiä). Sovellussarja määritetään käyttämään oletusarvoisesti .NET Framework -versiota 2.0 ja integroitua putkitilaa. Voit muokata sovellussarjan asetuksia myöhemmin tai valita sivustolle jonkin toisen sovellussarjan.

Valitse

Avaa Valitse sovellussarja -valintaikkunan. Valintaikkunassa voit valita sovellussarjan, jossa sivusto on tarkoitus suorittaa.

Fyysinen polku

Kirjoita fyysinen polku, johon sivuston sisältö on tallennettu. Sisältö voi sijaita paikallisessa tietokoneessa tai olla peräisin etähakemistosta tai -resurssista. Jos sisältö on tallennettu paikalliseen tietokoneeseen, kirjoita fyysinen polku. Se voi olla esimerkiksi C:\Sisältö. Jos sisältö on tallennettu jaettuun etäresurssiin, kirjoita UNC (Universal Naming Convention) -polku. Se voi olla esimerkiksi \\Palvelin\Jaettu resurssi.

Voit vaihtoehtoisesti määrittää valtuustiedot, joita tarvitaan muodostettaessa yhteys fyysiseen polkuun, valitsemalla Yhteys nimellä. Jos et anna valtuustietoja, WWW-palvelin käyttää läpivientitodennusta. Tämä tarkoittaa, että sisältöä käytetään sovelluksen käyttäjätunnuksella ja määritystiedostoja käytetään sovellussarjan käyttäjätunnusta.

Avaa Selaa kansiota -valintaikkunan, jossa voit valita sivuston sisällön fyysisen sijainnin.

Yhteys nimellä

Avaa Muodosta yhteys nimellä -valintaikkunan, jossa voi valita, miten Fyysinen polku -ruutuun kirjoitettuun osoitteeseen muodostetaan yhteys. Oletusarvon mukaan valittuna on Sovelluksen käyttäjä (läpivientitodennus).

Asetusten testaaminen

Avaa Asetusten testaaminen -valintaikkunan, jonka sisältämästä testaustulosten luettelosta näkee, ovatko polkujen asetukset kunnossa.

Tyyppi

Valitse HTTP, jos WWW-sivustossa on tarkoitus käyttää HTTP-sidontaa, tai valitse HTTPS, jos WWW-sivustossa on tarkoitus käyttää SSL (Secure Sockets Layer) -sidontaa.

IP-osoite

Valitse IP-osoite IP-osoite-luettelosta tai kirjoita IP-osoite, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää tätä sivustoa.

Huomautus

Prosenttimerkki (%) ei ole kelvollinen merkki IP-osoitteissa. Jos kirjoitat IPv6-osoitteen, jossa on tämä merkki, Windows Process Activation Service (WAS) ei voi aloittaa sivustoa, koska sidonta on virheellinen. Paikallinen IPv6-osoite loppuu esimerkiksi merkkijonoon "%8". Jos kopioit tämän osoitteen komentoikkunan ipconfig -kyselystä ja liität sen IP-osoite-ruutuun IIS-hallinta -liittymässä, muista poistaa IP-osoitteen "%8"-osa.

Jos valitset Kaikki määrittämättömät, tämä sivusto vastaa kaikkiin IP-osoitteisiin tehtäviin pyyntöihin portissa ja tälle sivustolle määrittämääsi valinnaista isäntänimeä käyttäen, paitsi siinä tapauksessa, että jollakin muulla palvelimen sivustolla on sidonta samassa portissa määritetyllä IP-osoitteella.

Esimerkiksi Oletusarvoinen WWW-sivusto -sidonta määrittää IP-osoite-asetukseksi Kaikki määrittämättömät ja Portti-asetukseksi 80. Isäntänimi jätetään määrittämättä. Jos palvelimessa on toinen sivusto nimeltä Contoso, ja siinä on sidonta, joka määrittää portin 80 IP-osoitteeksi 172.30.189.179 ja jossa ei määritetä isäntänimeä, Contoso vastaanottaa kaikki porttiin 80 IP-osoitteeseen 172.30.189.179 tehtävät HTTP-pyynnöt. Oletusarvoinen WWW-sivusto vastaanottaa kuitenkin edelleen porttiin 80 tehtävät HTTP-pyynnöt, joiden IP-osoite on jokin muu kuin 172.30.189.179.

Portti

Kirjoita portti, jossa HTTP.sys-tiedoston täytyy kuunnella tähän WWW-sivustoon tehtäviä pyyntöjä. Jos valitset avattavasta Tyyppi-luettelosta HTTP, oletusportti on 80. Jos sen sijaan valitset avattavasta luettelosta HTTPS, oletusportti on 443. Jos määrität portin, joka on jokin muu kuin oletusportit, asiakkaiden täytyy määrittää portin numero palvelimeen tekemissään pyynnöissä voidakseen muodostaa yhteyden WWW-sivustoon.

Isäntänimi

Kirjoita isäntänimi, jos yhteen yksittäistä IP-osoitetta käyttävään tietokoneeseen on tarkoitus määrittää vähintään yksi isäntänimi eli toimialuenimi. Jos määrität isäntänimen, asiakkaiden täytyy avata WWW-sivusto isäntänimen, ei IP-osoitteen avulla.

Jos WWW-sivusto on käytettävissä Internetissä, kirjoita WWW-sivuston toimialuenimi muodossa, jossa käyttäjät kirjoittavat sen selaimeen, esimerkiksi muodossa www.contoso.com. Jos WWW-sivustolla on useita toimialuenimiä, kuten www.contoso.com ja contoso.com, jokaiselle isäntänimelle on luotava erillinen sidonta.

Jos WWW-sivustoa käytetään intranetissä, isäntänimeä ei tarvitse määrittää, jos käyttäjät kirjoittavat palvelimen nimen selaimeen, esimerkiksi http://palvelimen_nimi. Jos ympäristösi DNS-palvelin on kuitenkin määritetty tallentamaan muita nimiä tälle WWW-palvelimelle, voit luoda jokaiselle isäntänimelle erillisen sidonnan. Tällöin käyttäjät voivat käyttää muita DNS-palvelimeen tallennettuja nimiä.

Huomautus

Määrittämäsi WWW-sivuston isäntänimi saattaa näkyä lokitiedostoissa eri muotoisena, koska isäntänimet kirjataan HTTP.sys-tiedostoon punycode-muodossa.

SSL-varmenne

Valitse varmenne, jota WWW-sivuston on tarkoitus käyttää SSL-yhteyksissä. SSL-varmenne-luettelo tulee näkyviin vain, kun valitset HTTPS Tyyppi-luettelosta.

Huomautus

Jos haluat lisätä tai määrittää palvelinvarmenteita, käytä IIS-hallinta -liittymän Palvelinvarmenteet-ominaisuutta.

Näytä

Avaa Varmenne-valintaikkunan, jossa voit tarkastella SSL-varmenne-luettelossa valitun varmenteen tietoja. Näytä-painike tulee näkyviin vain, kun valitset Tyyppi-luettelosta HTTPS ja valitset varmenteen SSL-varmenne-luettelosta.

Käynnistä WWW-sivusto heti

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käynnistää WWW-sivuston heti WWW-sivuston luomisen jälkeen. Kun WWW-sivusto käynnistyy, se on valmis vastaanottamaan pyyntöjä. WWW-sivuston käynnistämistä voi myös lykätä, jos sivustoon on luomisen jälkeen tarkoitus tehdä muita määritysmuutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi todennukseen ja valtuutukseen tehtävät muutokset.

Huomautus

Jos määrittämäsi sidonta ei kelpaa, WWW-sivusto luodaan, mutta se käynnistyy vasta, kun sidonta on korjattu.

Katso myös


Sisällys